top of page
Członkostwo w SITPNiG

Członkami SITPNiG  mogą być osoby fizyczne i prawne. W SITPNiG wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne, honorowe, wspierające.

Członkowie zwyczajni

Nowi Członkowie przyjmowani są przez właściwy Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata wraz ze zdjęciem oraz podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla członków Stowarzyszenia (klauzula znajduje się na odwrocie deklaracji), z poparciem dwóch członków wprowadzających SITPNiG. Kandydat na członka składa pisemną deklarację członka SITPNiG w Kole lub Oddziale Stowarzyszenia. Dowodem przynależności członka zwyczajnego do SITPNiG jest legitymacja członkowska oraz znaczek organizacyjny. W każdym momecie masz możliwość modyfikacji swoich danych umieszczonych w deklaracji. W tym celu prosimy o uzupełnienie ankiety aktualizacyjnej.

legitymacja sitpnig-wzór.jpg
odznaka-srebrna.png

Członkami zwyczajnymi SITPNiG mogą być:

  • osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z energetyką, przemysłem i gazowniczym,
  • studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z energetyką, przemysłem i gazowniczym,

  • technicy wszystkich dziedzin związanych z energetyką, przemysłem i gazowniczym,

  • nauczyciele i wykładowców

  • Inne osoby, których działalność jest zgodna z celami SITPNiG lub osiągnięcia w dziedzinach związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym uzasadniają ich przyjęcie do SITPNiG.

Składki członkowskie można opłacać indywidualnie gotówką lub przelewem na konto bankowe właściwego oddziału oraz poprzez zakład pracy wyrażając zgodę na potrącanie składki z wynagrodzenia - zgoda na potrącanie składek 

 

Wysokość składki członkowskiej w 2022 r. dla członków zwyczajnych (indywidualnych) wynosi:

  • normalna - 15 zł miesięcznie (180 zł za rok)

  • ulgowa - 3 zł miesięcznie (36 zł za rok)

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności, w terminie do ostatniego dnia miesiąca. W tytule przelewu podając imię i nazwisko (za kogo jest składka), przynależność do Oddziału oraz okres za jaki wnoszona jest wpłata. np: Jan Kowalski-AGH WWNiG-I,II,III 

 

Składki można wpłacać:

  • miesięcznie,

  • kwartalnie,

  • rocznie. 

Z obowiązku opłaty zwolnieni są: członkowie honorowi SITPNiG. Składka ulgowa obejmuje emerytów i studentów.

Prawa i obowiązki członka zwyczajnego 

 

Zgodnie z zapisami Statutu SITPNiG ( §12 pkt 5), członkowie SITPNiG mają prawo:

1) wyborcze - czynne i bierne - do organów SITPNiG, organów oddziałów SITPNiG oraz do organów kół SITPNiG,

2) noszenia odznaki członkowskiej oraz innych odznak i medali SITPNiG w przypadku ich nadania,

3) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, kursach, wyjazdach szkoleniowo-technicznych i spotkaniach integracyjnych organizowanych przez SITPNiG na zasadach ustalonych przez organizatora,

4) korzystania z pomocy koleżeńskiej organizowanej przez SITPNiG na zasadach określonych przez Zarząd Główny,

5) ubiegania się o uprawnienia nadawane przez SITPNiG oraz do uzyskiwania pomocy SITPNiG w podnoszeniu własnych kwalifikacji.

 

Zgodnie z zapisami Statutu SITPNiG ( §12 pkt 6), członkowie SITPNiG obowiązani są:

1) brać czynny udział w pracach SITPNiG, dbać o jego dobro oraz stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów SITPNiG, organów oddziałów SITPNiG i organów kół SITPNiG,

2) przestrzegać zasad etyki zawodowej SITPNiG oraz zasad koleżeństwa,

3) regularnie opłacać składki członkowskie.

bottom of page