top of page

Posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 10 marca 2009 r. odbyło się w Krakowie drugie posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewodniczyła kol. Zofia Marciniak. Przedmiotem posiedzenia było:

  • analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu SITPNIG w roku 2008,

  • przedyskutowanie i zaopiniowanie projektu budżetu SITPNiG na rok 2009,

  • sprawy bieżące i wniesione.

Komisja szczegółowo przeanalizowała bilans Stowarzyszenia za rok 2008 przedłożony przez Biuro Zarządu Głównego SITPNiG. W dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę na pozytywne efekty gospodarki finansowej we wszystkich strukturach Stowarzyszenia. Mimo założonego deficytu budżetowego, ostateczne saldo Stowarzyszenia za rok 2008 jest dodatnie. Komisja zwróciła uwagę na niskie efekty działalności finansowej jednego z oddziałów SITPNiG, które od pewnego czasu wykazują tendencję malejącą, zagrażającą egzystencji tego oddziału. Komisja pozytywnie odniosła się do wyników finansowych Stowarzyszenia w roku 2008 i rekomenduje Zarządowi Głównemu SITPNiG przyjęcie przedłożonego bilansu SITPNiG. W dalszej części posiedzenia Komisja Budżetowo-Finansowa przeanalizowała przedłożony przez sekretarza generalnego i Biuro Zarządu Głównego SITPNiG budżet Stowarzyszenia na rok 2009. Przedstawiony budżet Stowarzyszenia na rok 2009 wykazuje deficyt, który w sprzyjających warunkach pracy wszystkich jednostek organizacyjnych SITPNiG może w realizacji planu ulec likwidacji, natomiast w innym przypadku deficyt zostanie pokryty ze zakumulowanych środków Stowarzyszenia. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu SITPNiG na rok 2009 rekomendując Zarządowi Głównemu jego przyjęcie.

2 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page