top of page

Jubileusz 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

20 października 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił rytualne słowa: „Niniejszym ogłaszam Akademię Górniczą za otwartą”. Te doniosłe słowa były zwieńczeniem licznych działań organizacji inżynierskich podejmowanych przez cały XIX w.

W ich wyniku 10 lipca 1912 r. władze Krakowa otrzymały „najwyższe postanowienie” wydane przez Ministerstwo Robót Publicznych w Wiedniu zatwierdzające utworzenie uczelni, podpisane przez cesarza Franciszka Józefa I 31 maja 1913 r. W kwietniu 1913 r. Ministerstwo Robót Publicznych powołało Komitet Organizacyjny Akademii Górniczej w Krakowie pod przewodnictwem Józefa Mrozewicza – profesora mineralogii i petrografii UJ oraz z udziałem przedstawicieli nauk m.in. z dziedziny górnictwa i przemysłu naftowego: prof. Władysław Szajnocha – geolog, badacz pól naftowych Karpat, prof. Leon Syroczyński – kierownik Katedry Górnictwa Naftowego Politechniki Lwowskiej, prof. Stefan Niementowski – chemik, rektor Politechniki Lwowskiej. Akademia miała działać z jednym Wydziałem Górniczym posiadającym sześć katedr.

Wyznaczono datę rozpoczęcia zajęć na 15 października 1914 r. lecz ze względu na wybuch wojny w sierpniu tegoż roku Akademia nie rozpoczęła działalności. Po zakończeniu wojny Komitet Organizacyjny reaktywował swoją działalność i pierwsze swoje posiedzenie odbył 18 października 1918 r. Przyjął on wówczas uchwałę o rozpoczęciu działalności Akademii w dniu 1 października 1919 r., z równoczesnym wnioskiem o rozszerzenie działalności do dwóch wydziałów (górniczego i hutniczego). W następstwie tego Rada Ministrów odrodzonej Rzeczypospolitej uchwałą dnia 8 kwietnia 1919 r. powołała do życia Akademię Górniczą w Krakowie. Decyzja została ogłoszona w „Dzienniku Urzędowym” w postaci informacji określającej termin i tryb rozpoczęcia zajęć. Na I rok studiów zgłosiło się ponad 500 kandydatów, ale w wyniku egzaminu wstępnego a matematyki i fizyki przyjęto tylko 80 osób (ze względu na brak możliwości lokalowych). Po inauguracji roku akademickiego 1919/20 rozpoczęły się zajęcia na utworzonej wówczas Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


(Foto archiwum AGH: Gmach główny Akademii

Górniczo-Hutniczej przy alei Mickiewicza

w Krakowie - A. Otrębski)

5 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page