top of page

Posiedzenie Rady Technicznej Rzeczoznawców SITPNiG

W dniu 28 października 2009 r. w Sali Konferencyjnej Centrum Biurowego w Krakowie obyło się posiedzenie Rady Technicznej Rzeczoznawców SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył Paweł Fic – przewodniczący Rady. Przedmiotem posiedzenia była analiza dotychczasowej działalności Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG i zagadnienia jego dalszego rozwoju, a w szczególności:

  1. Omówiono wyniki działalności finansowej Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa za okres 3 kwartałów 2009r. z wyszczególnieniem terenowych jednostek OSiR;

  2. Przedyskutowano działalność merytoryczną Ośrodka w obszarze rzeczoznawstwa, z wyszczególnieniem grup tematycznych realizowanych prac i ekspertyz oraz aktywności poszczególnych grup terenowych;

  3. Przedyskutowano zagadnienie nadawania tytułu rzeczoznawcy na ograniczony okres czasu. Postanowiono zwrócić się do Zarządu Głównego z propozycją zmiany w regulaminie rzeczoznawcy w zakresie ograniczenia czasookresu przyznawania statusu rzeczoznawcy do 7 lat;

  4. Podniesiono temat konieczności szerszej promocji i reklamy działań Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa poprzez wykorzystanie różnych form informacyjnych;

  5. Podniesiono konieczność organizacji przez OSiR różnych tematycznie specjalistycznych szkoleń i seminariów na które jest zapotrzebowanie ze strony przemysłu;

  6. Zaproponowano utworzenie listy rzeczoznawców posiadających aktualne uprawnienia zawodowe w zakresie specjalności branżowych. Lista taka umożliwiłaby szybkie składanie ofert przetargowych np. na realizację nadzorów czy innych prac wymagających posiadania szczególnych uprawnień zawodowych;

  7. Przedyskutowano ramowy plan pracy Rady Technicznej Rzeczoznawców na 2010 r.


5 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page