top of page

Posiedzenie Głównej Komisji Finansowo- Budżetowej ZG SITPNiG

W dniu 24 listopada 2009 r. odbyło się w Krakowie trzecie posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewodniczyła Zofia Marciniak. Przedmiotem posiedzenia było:

  1. Zaopiniowanie prowizorium budżetowego SITPNiG na rok 2010;

  2. Zaopiniowanie „Instrukcji w sprawie sporządzania dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie określonych operacji w ramach prowadzonej działalności statutowej Oddziału SITPNiG, obiegu tych dokumentów i wewnętrznej kontroli finansowo – księgowej”;

  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010.

Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt prowizorium budżetowego Stowarzyszenia na rok 2010 przedłożony przez sekretarza generalnego i Biuro Zarządu Głównego SITPNiG. W dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę na to, że przy ustalonych założeniach do w/w projektu istnieją pełne szanse na pozytywne efekty gospodarki finansowej we wszystkich strukturach Stowarzyszenia w nadchodzącym roku. Szczególnie dużo uwagi Komisja poświęciła na przygotowanie czytelnej, jasnej i odpowiadającej wymogom obowiązujących przepisów w/w „Instrukcji…”. Po długiej merytorycznej dyskusji Komisja przyjęła ostateczną wersję jej projektu, do zastosowania w działalności SITPNiG.

2 wyświetlenia
bottom of page