top of page

Posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej ZG SITPNiG

W dniu 18 marca 2010 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewodniczyła Zofia Marciniak. Komisja szczegółowo przeanalizowała bilans Stowarzyszenia za rok 2009 przedłożony przez Biuro Zarządu Głównego SITPNiG. W dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę na bardzo pozytywne efekty gospodarki finansowej w roku sprawozdawczym we wszystkich strukturach Stowarzyszenia. Mimo założonego deficytu budżetowego, ostateczne saldo Stowarzyszenia za rok 2009 jest dodatnie. Komisja zwróciła uwagę na niskie efekty działalności finansowej trzech oddziałów SITPNiG, które zagrażają egzystencji tych oddziałów i utrzymaniu ich płynności finansowej. Komisja zwróciła uwagę na potrzebę analizy polityki rachunkowości Stowarzyszenia oraz konieczności uzupełnienia jej o wzorce dokumentów planowanego i wykonanego budżetu i rozliczenia finansowe oddziałów SITPNiG. Komisja odniosła się pozytywnie do wyników finansowych Stowarzyszenia w roku 2009 i rekomenduje Zarządowi Głównemu SITPNiG zatwierdzenie przedłożonego bilansu SITPNiG. W dalszej części posiedzenia Komisja Budżetowo-Finansowa przeanalizowała przedłożony przez sekretarza generalnego i Biuro Zarządu Głównego SITPNiG budżet Stowarzyszenia na rok 2010. Przedstawiony budżet Stowarzyszenia na rok 2010 wykazuje nieznaczny deficyt, który w sprzyjających warunkach pracy wszystkich jednostek organizacyjnych SITPNiG może w realizacji planu w/w ulec likwidacji, natomiast w innym przypadku deficyt zostanie pokryty ze zakumulowanych środków Stowarzyszenia. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu SITPNiG na rok 2010 rekomendując Zarządowi Głównemu jego przyjęcie.

2 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page