top of page

11 Polski Kongres Naftowców i Gazowników w Bóbrce


W dniach 18 – 20 maja 2016 r. odbył się w Sali Kongresowej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza Bóbrce XI Polski Kongres Naftowców i Gazowników. Patronat Honorowy nad Kongresem przyjęli: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Daniel Jackiewicz - Minister Skarbu Państwa – oraz Mariusz Orion Jędrysek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju.

Organizatorem Kongresu był Zarząd Główny SITPNiG, który tematykę tegorocznej edycji Polskich Kongresów Naftowców i Gazowników ujął przewodnim haśle: „Wyzwania dla przemysłu naftowego i gazowniczego w aspekcie niskich cen ropy naftowej i gazu ziemnego”. Szczególnym akcentem obrad kongresowych był Jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

W obradach Kongresu uczestniczyli przedstawiciele instytucji naukowych, przedstawiciele spółek i zakładów naftowych i gazowniczych oraz firm działających w sferze polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego oraz osoby, których bieżąca działalność wiąże się z przemysłem naftowym i gazowniczym. Udział w Honorowym Komitecie Naukowym Kongresu przyjęli:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie,

 • prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju,

 • prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska – Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu,

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet – Dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH,

 • prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Piotr Woźniak – Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

 • Krystian Pater – Członek Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Tematykę XI Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników przygotowała Rada Programowa w składzie: Stanisław Rychlicki – przewodniczący, Czesław Bugaj, Mieczysław Jakiel, Krzysztof Janas, Jan Lubaś, Kazimierz Nowak, Bogdan Pastuszko, Krzysztof Potera, Wiesław Prugar, Ryszard Ryba, Andrzej Schoeneich, Jacek Stepek, Erwin Szwast.


Uczestnicy Kongresu podczas sesji inauguracyjnej

Zgodnie z tradycyjnym zwyczajem przed rozpoczęciem obrad delegacja uczestników Kongresu złożyła kwiaty pod pomnikiem Ignacego Łukasiewicza Krośnie, na Jego grobie na cmentarzu w Zręcinie oraz pod pomnikiem założyciela Kopalni Ropy Naftowej w Bóbrce. Sesja inauguracyjna odbyła się w dniu 18 maja br., podczas której uczestników Kongresu powitali przedstawiciele Zarządu Głównego SITPNiG: prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG i Stanisław Szafran - sekretarz generalny, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Dla zaakcentowania uroczystego dnia Jubileuszu 70 lecia Stowarzyszenia uczestnicy Kongresu przybyli na inauguracyjną część obrad w galowych mundurach górniczych. W inauguracyjnej sesji zostały zaprezentowane dwa referaty, które wprowadzały w tematykę obrad oraz eksponowały Jubileusz Stowarzyszenia:

 1. Wystąpienie wprowadzające: Rynek ropy naftowej na Świecie – Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG, Jacek Stepek - wiceprezes SITPNiG, Jerzy Stopa – Kierownik Katedry Inżynierii Naftowej AGH;

 2. 70 lat Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – historia, teraźniejszość, przyszłość – Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG.

Symbolicznym akcentem obchodów Jubileuszu Stowarzyszenia było wręczenie wysokich odznaczeń zasłużonym członkom i firmom współpracującym ze Stowarzyszeniem.


W uznaniu szczególnych zasług położonych w ciągu długoletniej działalności na rzecz Stowarzyszenia i przemysłu naftowego i gazowniczego w Polsce Kapituła nadała Honorową Szpadę Zasłużonego Seniora SITPNiG: dr. inż. Ludwikowi Kossowiczowi oraz mgr inż. Józefowi Zuzakowi.

Zarząd Główny wyrażając wysokie uznanie oraz podziękowanie za niezmiernie rzetelną, długoletnią działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz współpracę w realizacji szczytnych celów statutowych nadał Złote Honorowe Odznaki SITPNiG: Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A., Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A., LOTOS Petrobaltic S.A.

Kapituła Medalu Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza uznania wybitnego udział w rozwoju i wzbogacaniu zbiorów Muzeum nadała Medale Joannie Kubit, Krzysztofowi Janasowi i Kazimierzowi Nowakowi. Odznaczenia wyróżnionym wręczyli: prezes SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki i dr inż. Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG. W dalszej części sesji inauguracyjnej Goście Kongresu złożyli na ręce prezesa SITPNiG życzenia z okazji Jubileuszy 70 lecia SITPNiG.

Drugi dzień obrad Kongresu miał charakter roboczy. Obrady toczyły się w trzech sesjach, podczas których zaprezentowano 10 referatów.

W sesji I pod przewodnictwem pani Marii Ciechanowskiej i pana Kazimierza Nowaka wygłoszono 3 referaty:

 1. Kierunki poszukiwań złóż węglowodorów w Polsce – Andrzej Maksym, Maciej Nowakowski (PGNiG S.A.) - prezentował Jacek Adamczyk,

 2. Środki strzałowe i sprzęt strzałowy jako element optymalizacji produkcji i pozyskiwania danych w górnictwie naftowym w Polsce – Wiesław Prugar, Magdalena Piątkowska, Jarosław Zacharski – prezentował Grzegorz Gołda (ORLEN Upstream Sp. z o.o.)

 3. Wydobycie na Bałtyku – porównanie złóż B3 i B8 – Sławomir Sochacki (Lotos Petrobaltic S.A.)

W sesji II prowadzonej przez: Jana Lubasia i Czesława Bugaja zaprezentowano następujące referaty:

 1. Technologie konwersji ciężkiej pozostałości w GK Orlen – Jarosław Jabłoński (PKN ORLEN S.A.)

 2. Pogłębiony przerób ropy naftowej-projekt EFRA w Lotos S.A. – Adrian Szkudlarski (LOTOS S.A.)

 3. Wymagania stawiane paliwom w aspekcie rozwoju konstrukcji silników i ochrony środowiska naturalnego – Zbigniew Stępień (INiG PIB)

 4. Innowacyjna technologia produkcji wysokiej klasy parafin w Orlen Południe S.A. – Mariusz Motyka (ORLEN Południe S.A.).

W sesji III prowadzonej przez Jerzego Stopy i Krzysztofa Janasa przedstawiono następujące referaty:

 1. Program niezbędnych działań dla ochrony i odnowy karpackich zasobów ropy naftowej – Jan Lubaś, Sławomir Falkowicz(INiG PIB), Erwin Szwast (PGNiG S.A.),

 2. Perspektywy eksploatacji dojrzałych złóż ropy naftowej w Polsce w dobie niskich cen węglowodorów – Jerzy Stopa, Stanisław Rychlicki (WWNiG AGH),

 3. Nowoczesne techniki pozyskiwania rozwiązań technologicznych i procesowych w obliczu coraz większych wyzwań na rynku rafineryjnym i petrochemicznym CROWDSOURCING – Grzegorz Jóźwiak, Jacek Smyczyński (PKN ORLEN S.A.).

W dyskusji uczestnicy Kongresu stwierdzali, że wiele wątków poruszanych podczas obrad poprzednich edycji Kongresu pozostaje nadal w sferze ważnych zagadnień współczesnego przemysłu naftowego i gazowniczego. W podsumowaniu Kongresu uczestnicy przyjęli Uchwałę, przedłożoną przez Komisję Uchwał i Wniosków, której treść skierowali przede wszystkim do czynników decyzyjnych, a także do całego społeczeństwa.

Prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG podsumowuje wyniki i zamyka obrady Kongresu. Kongresowi towarzyszyły trzy wystawy okolicznościowe. Dwie wystawy przygotowane przez zespół pracowników Muzeum były zatytułowane:


 • Z kart historii: Stanisław Pilat – 135 rocznica urodzin i 75 rocznica śmierci”;


 • Z kart historii: 55lat Muzeum w Bóbrce w obiektywie aparatu”.

Trzecią wystawę przygotowała Główna Komisja Historii i Muzealnictwa Zarządu Głównego pt.: „Polski przemysł rafineryjny w latach 1856 - 2015”.

Organizację 11 Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników wspierali:

Partnerzy Strategiczni Kongresu: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ORLEN Upstream Sp. z o.o.;

Partner Kongresu: Grupa LOTOS S.A.;

Partnerzy Wspierający Kongres: Orlen Południe S.A., Orlen Oil Sp. z o.o.

Organizatorzy Kongresu uprzejmie dziękują wszystkim Partnerom Kongresu za wsparcie organizacyjne i finansowe, umożliwiające realizację przyjętego programu, a w tym wydanie materiałów kongresowych.

Spotkanie koleżeńskie "Wśród szybów naftowych Bóbrki" rozpoczyna się zapaleniem tradycyjnego ogniska (fot. M. M. Szafran)

146 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page