top of page

XV posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG


23 czerwca 2016 r. w Sali konferencyjnej Exalo Drilling S.A. w Krakowie odbyło się XV w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG. Zarząd Główny SITPNiG przyjął do akceptującej wiadomości informacje sekretarza generalnego SITPNiG o realizacji uchwał XIV posiedzenia Zarządu Głównego SITPNiG z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz działalności SITPNiG od 18 grudnia 2015 r. Szczególnie ważne były informacje dotyczące przebiegu i zakończenia kontroli prowadzonej w SITPNiG przez UKS w okresie od 17 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r. Aktualnie Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań podatkowych, a wszystkie zobowiązania wykazane przez organa kontrolne zostały uregulowane.

Istotna była informacja o audycie przeprowadzonym w zakresie prowadzonej działalności finansowej w Stowarzyszeniu przez niezależną firmę audytorską Eurofin Sp. z o.o. w okresie 20 lutego do 10 czerwca 2016 r. Obszerny raport i opinię biegłego rewidenta przedstawiła na posiedzeniu zarządu pani Ilona Bienias – biegły rewident. W opinii biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2015, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne informacje. Z opinią i raportem biegłego rewidenta zapoznała się wcześniej Główna Komisja Rewizyjna SITPNiG oraz Główna Komisja Finansowo-Budżetowa ZG, które przedstawiły swoje stanowiska i opinie w sprawie sprawozdania Zarządu Głównego za ubiegły rok. W sprawozdaniu za 2015 r. opisano stan organizacyjny i najważniejsze cechy działalności SITPNiG w okresie sprawozdawczym. Na koniec 2015 r. SITPNiG zrzeszało 6883 członków zwyczajnych i 25 członków wspierających. Członkowie SITPNiG byli zorganizowani w 15 oddziałach (Czechowice, Gdańsk, Gorlice, Katowice, Kraków, Krosno, Łódź, Piła, Poznań, Sanok, Tarnów, Warszawa I, Warszawa II, Wrocław, Zielona Góra), w których działało 102 koła zakładowe i kluby. W strukturach Stowarzyszenia działały 3 komitety naukowo-techniczne, 8 komisji głównych i 4 rady. Działalność gospodarczą prowadziły - Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa oraz Redakcja Wiadomości Naftowych i Gazowniczych. Każda jednostka organizacyjna realizowała własną linię programową zgodną z zasadami statutowymi.

Praca Stowarzyszenia w roku 2015 oparta była na działalności społecznej wielu członków, a efekty tej działalności zależały od inicjatywy, przedsiębiorczości, aktywności liderów kół, klubów i oddziałów SITPNiG, a także od akceptacji proponowanych programów przez środowisko i jakości współpracy z kierownictwami firm, zakładów, spółek i koncernów.

Po dyskusji Zarząd Główny uwzględniając opinię Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej oraz stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności SITPNiG w roku 2015 podjął uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie merytoryczne i łączne sprawozdanie finansowe.

W dalszej części posiedzenia członkowie zarządu przeanalizowali projekt budżetu na 2016 rok decydując o konieczności ograniczenia niektórych kosztów Stowarzyszenia, wynikających z przewidywanego zmniejszenia wpływów. Przedstawiony przez sekretarza generalnego projekt budżet na 2016 rok z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia korekty w ciągu roku został przez Zarząd Główny SITPNiG przyjęty.

Biorąc pod uwagę znaczne straty w działalności wydawniczej WNiG, zarząd postanowił również ograniczyć ilość wydawanych numerów w drugim półroczu do 2 (po 1 w każdym kwartale). Zarząd Główny SITPNiG stosownie do postanowień Statutu SITPNiG i Regulaminu Zarządu Głównego, wskutek dobrowolnego wystąpienia, skreślił z listy następujących członków wspierających: OGP Gaz System SA z siedzibą w Tarnowie, PGNiG Technologie SA z siedzibą w Krośnie, PGNiG SA Oddział w Odolanowie, PGNiG SA Oddział w Sanoku, oraz Geofizykę Toruń SA, ZRUG Poznań Sp. z o.o.

Zostały również nadane srebrne, złote i diamentowe Odznaki Honorowe SITPNiG zasłużonym działaczom naszego Stowarzyszenia.

Ze względów organizacyjnych została również przyjęta uchwała dot. zmiany proponowanego wcześniej terminu zwołania XXXIX Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG na 27-28.10.2016 r.


(fot. archiwum SITPNiG)

71 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page