VIII posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

12/07/2016

29 czerwca 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się  VIII posiedzenie XXIV kadencji  Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Obradom przewodniczyło Prezydium w składzie: Janusz Szpytko (SITPH) - przewodniczący, Dariusz Raczkowski (TJO Warszawa) - wiceprzewodniczący i Sławomir Pataj (STOP) - wiceprzewodniczący.

Po sprawach proceduralnych (wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, wybór Prezydium Rady na następne posiedzenie), Rada Krajowa FSNT NOT przeszła do roboczej części obrad. Rada wybrała prezydium Rady na następne posiedzenie w składzie: Wiesław Blaschke (SITG) - przewodniczący, Bożena Wnuk (STC) - wiceprzewodniczący i Alfred Zgoda (TJO Kielce) - wiceprzwodniczący.
Głównymi  tematami posiedzenia Rady było rozpatrzenie sprawy sprawozdania Zarządu Głównego FSNT NOT za 2015 r., uchwalenie nowego Statutu FSNT NOT i  sprawy dotyczące zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Krajowej FSNT NOT.
W imieniu Zarządu Głównego FSNT NOT sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 przedstawili – Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT, a sprawozdanie finansowe Mariusz Płaczkiewicz – dyrektor Biura FSNT NOT. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT  i ocenę pracy Zarządu Głównego Federacji za rok 2012 przedstawił Ryszard Marcińczak  -  przewodniczący GKR.

  
 

W sprawozdaniu merytorycznym za rok 2015 kol. Mańkiewicz-Cudny zawarła następujące stwierdzenia: Na koniec 2015 r. Federacja Stowarzyszeń Na­ukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) zrzeszała 40 stowa­rzyszeń naukowo-technicznych (SNT), w tym dwa stowarzyszenia polonijne: Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (członek zwyczajny) i Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie (członek nadzwyczajny) oraz cztery stowarzyszenia o statusie członka nadzwyczaj­nego (SIP w Kanadzie, SPChK, PROCAx, Dachy Zielone).

Rada Krajowa FSNT-NOT na posiedzeniu 12.12.2015 r. przyjęła do FSNT-NOT Stowarzysze­nie Wspierania Techniki Polskiej jako członka zwy­czajnego.
Ogółem na koniec 2015 r. do stowarzyszeń tworzą­cych Federację NOT należało 97662 członków ind­widualnych i 726 członków zbiorowych - wspiera­jących. Oznaczało to spadek w stosunku do 2014 r. o 2,7% członków indywidualnych i o 9,5% człon­ków zbiorowych.

 

 


 

 

 

 

Struktura FSNT NOT wg liczby członków zwyczajnych (arch. FSNT NOT)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura wykształcenia członków FSNT NOT w latach 2008 - 2015 (arch. FSNT NOT)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Regionalna struktura organizacyjna FSNT NOT w 2015 roku z uwzględnieniem stanu prawnego i sytuacji majątkowej (arch. FSNT NOT)

 

 

 

 

 

 

W wykonaniu Budżetu Zarządu Głównego FSNT-NOT w 2015 r., pomimo poprawienia wyniku finansowego netto w porównaniu do roku poprzedniego nie osiągnięto jeszcze zbilansowania przychodów i kosztów. W sprawozdaniu finansowym FSNT NOT za rok 2015 sporządzonym na podstawie sprawozdań finansowych  Biura FSNT-NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT oraz Centrum Innowacji NOT w Warszawie przedstawiono: bilans  zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 14.926.512,57 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący łączny wynik w postaci straty netto w wysokości 526.595,09 zł.
Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła dokonania w działalności merytorycznej i straty finansowej Zarządu Głównego FSNT NOT, a mimo zanotowanego deficytu uznała, że działania Zarządu w zakresie poprawy wyniku finansowego były prawidłowe. Niemniej zwróciła uwagę na bardzo niepokojące zjawisko jakim jest zagrożenie utraty płynności finansowej przez Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, ze względu na nie uzyskanie gwarancji ze strony potencjalnego sponsora na objęcie stałym wspieraniem działalności Muzeum. Po dyskusji Rada Krajowa jednomyślnie przyjęła przedłożone sprawozdania i udzieliła absolutorium władzom FSNT NOT.
W dalszej części posiedzenia Rada Krajowa przedyskutowała projekt nowego Statutu FSNT NOT dostosowany do nowego Prawa o stowarzyszeniach, a przedstawiony przez Włodzimierza Hausnera i Jacka Kubielskiego – sekretarza generalnego FSNT NOT.  Po dyskusji Rada skierowała projekt do dalszego procedowania.
Rada podjęła decyzję o zorganizowaniu zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Krajowej na 12 grudnia 2016 r.
Realizując kolejne punkty porządku obrad Rada podjęła decyzje w sprawach majątkowych, dotyczących: nabycia i zbycia działek gruntu w Piotrkowie Trybunalskim, sprzedaży nieruchomości lokalowych w Toruniu, udzielenia ulgi w opłacie majątkowej dla Łódzkiej Rady FSNT-NOT. Ponadto Rada Krajowa wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Sielpi Wielkiej, gmina Końskie, powiat konecki, woj. świętokrzyskie, obejmującej grunt o powierzchni nie większej niż 9 ha, zabudowanej budowlą zespołu zakładu przemysłowego wpisanego do rejestru zabytków, obecnie Muzeum Zagłębia Staropolskiego stanowiące oddział Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie oraz zbycie nieruchomości obejmującej działki nr 1181 i nr 1184 o powierzchni łącznie 4,0198 ha, zabudowanej budowlą pod nazwą: „Zabytkowa Kuźnia Wodna” wpisaną do rejestru zabytków, która jest użytkowana przez oddział Muzeum Techniki i Przemysłu NOT bez uregulowanego tytułu prawnego. Nieodpłatne zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Końskie ma na celu dalsze prowadzenie, rozwijanie i utrzymanie  Muzeum przez Gminę.
Rada przyjęła także do wiadomości informację przygotowaną przez Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji oraz podjęła decyzję o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2017 r. Funduszu Wsparcia Modernizacji Nieruchomości FSNT-NOT. 
Rada Krajowa z szacunkiem odniosła się do działalności byłych prezesów FSNT NOT z aplauzem przyjmując Uchwałę o nadaniu: panu prof. Janowi Lechowi Lewandowskiemu prezesowi FSNT NOT w latach 1990 – 1993  oraz panu prof. Andrzejowi Zielińskiemu prezesowi FSNT NOT w latach 1993 – 2000,  tytułu „Honorowy Prezes FSNT-NOT”.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Janusz Szpytko – przewodniczący Prezydium Rady Krajowej zamykając obrady podziękował za działalność w minionym roku  w ruchu stowarzyszeniowym, a Ewa Mańkiewicz- Cudny  złożyła życzenia udanych urlopów wszystkim członkom SNT.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach