VIII posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

29 czerwca 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się VIII posiedzenie XXIV kadencji Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Obradom przewodniczyło Prezydium w składzie: Janusz Szpytko (SITPH) - przewodniczący, Dariusz Raczkowski (TJO Warszawa) - wiceprzewodniczący i Sławomir Pataj (STOP) - wiceprzewodniczący.

Po sprawach proceduralnych (wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, wybór Prezydium Rady na następne posiedzenie), Rada Krajowa FSNT NOT przeszła do roboczej części obrad. Rada wybrała prezydium Rady na następne posiedzenie w składzie: Wiesław Blaschke (SITG) - przewodniczący, Bożena Wnuk (STC) - wiceprzewodniczący i Alfred Zgoda (TJO Kielce) - wiceprzwodniczący. Głównymi tematami posiedzenia Rady było rozpatrzenie sprawy sprawozdania Zarządu Głównego FSNT NOT za 2015 r., uchwalenie nowego Statutu FSNT NOT i sprawy dotyczące zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Krajowej FSNT NOT. W imieniu Zarządu Głównego FSNT NOT sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 przedstawili – Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT, a sprawozdanie finansowe Mariusz Płaczkiewicz – dyrektor Biura FSNT NOT. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT i ocenę pracy Zarządu Głównego Federacji za rok 2012 przedstawił Ryszard Marcińczak - przewodniczący GKR.


W sprawozdaniu merytorycznym za rok 2015 kol. Mańkiewicz-Cudny zawarła następujące stwierdzenia: Na koniec 2015 r. Federacja Stowarzyszeń Na­ukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) zrzeszała 40 stowa­rzyszeń naukowo-technicznych (SNT), w tym dwa stowarzyszenia polonijne: Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (członek zwyczajny) i Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie (członek nadzwyczajny) oraz cztery stowarzyszenia o statusie członka nadzwyczaj­nego (SIP w Kanadzie, SPChK, PROCAx, Dachy Zielone).

Rada Krajowa FSNT-NOT na posiedzeniu 12.12.2015 r. przyjęła do FSNT-NOT Stowarzysze­nie Wspierania Techniki Polskiej jako członka zwy­czajnego. Ogółem na koniec 2015 r. do stowarzyszeń tworzą­cych Federację NOT należało 97662 członków ind­widualnych i 726 członków zbiorowych - wspiera­jących. Oznaczało to spadek w stosunku do 2014 r. o 2,7% członków indywidualnych i o 9,5% człon­ków zbiorowych.


Struktura FSNT NOT wg liczby członków zwyczajnych (arch. FSNT NOT)

Struktura wykształcenia członków FSNT NOT w latach 2008 - 2015 (arch. FSNT NOT)