top of page

Posiedzenie Komisji ds. Aktów Prawnych Zarządu Głównego SITPNiG

Posiedzenie odbyło się w 22 lutego 2017 r. w siedzibie PGNiG S.A. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25. W zebraniu wzięło udział 6 członków Komisji oraz sekretarz generalny SITPNiG - Piotr Dziadzio. Zebranie otworzył i przewodniczył Maciej Nowakowski przedstawiając priorytetowe obszary działań w zakresie nowelizacji statutu SITPNiG oraz udział w pracach nad nowelizacją ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.

Sekretarz generalny poinformował zebranych, iż w imieniu SITPNiG zostało wysłane pismo do prof. Mariusza Oriona Jędryska - Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej, wyrażające poparcie dla prac prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska w zakresie zmian przepisów – PGiG. W piśmie zwrócono się z prośbą o uwzględnienie SITPNiG przy pracach nad reformą tej ustawy w ramach specjalnego zespołu powołanego do tego celu z ramienia SITPNiG.

W dalszej części posiedzenia omówione zostały najważniejsze zmiany w statucie Stowarzyszenia obejmujące m in.: wprowadzenie zapisów zgodnych z Ustawą o rachunkowości, uporządkowanie struktury nadzorczej Zarządu Głównego, zwiększenie kontroli nad strukturą organizacyjną i finansową, możliwością przekształcenia niektórych agend SITPNiG np. OSiR oraz likwidacją nieaktywnych komórek organizacyjnych Stowarzyszenia. W trakcie dyskusji ustalono, że do 20 marca Komisja przygotuje opinię ws. znowelizowanego statutu Stowarzyszenia. Koordynatorem prac nad zmianami w statucie został Remigiusz Bartoszewicz. W dalszej części posiedzenia sekretarz generalny przedstawił harmonogram pracy Stowarzyszenia na najbliższe miesiące. Zaznaczył, żę najważniejszym wydarzeniem będzie Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, który planowany jest na początku czerwca 2017 r. Na zakończenie zebrania Anna Zaleszczuk, Magdalena Piątkowska oraz Stanisław Kurlit i sekretarz generalny szeroko dyskutowali konieczność zmian w regulaminach wszystkich Komisji, działalność w Oddziałach oraz kwestie zmiany wysokości składki członkowskiej.

6 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page