top of page

Posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej ZG SITPNiG

W dniu 23 marca 2017 w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie, odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej ZG SITPNiG. W spotkaniu wzięli udział Piotr Dziadzio - sekretarz generalny SITPNiG, Krzysztof Knap – skarbnik SITPNiG oraz Małgorzata Kozdrój – główna księgowa. Spotkaniu przewodniczyła Barbara Chochołek – przewodnicząca Komisji. Na wstępie posiedzenia sekretarz generalny zapoznał członków komisji z propozycjami nowych rozwiązań, jakie zdaniem Zarządu Głównego, powołanego na kadencję 2016-2020, będą niezbędne do wprowadzenia w celu unowocześnienia i usprawnienia działalności Stowarzyszenia. Sekretarz generalny przedstawił założenia do przewidywanych zmian, a mianowicie: przygotowanie nowego statutu stowarzyszenia, utworzenie budżetu centralnego (suma budżetów oddziałów i budżetu ośrodków), zwiększenie uprawnień komisji rewizyjnej, utworzenie jednolitej marki dla całego stowarzyszenia, dostęp do materiałów online, zniżki na wydawnictwa itp., większa otwartość na działania młodych członków Stowarzyszenia, promowanie inicjatyw młodzieży, działania w kierunku obniżenia kosztów, wycofanie się z działań nierentownych.

(fot. Dominika Bernaś)


Zapoznano też komisję z zaleceniami pokontrolnymi kontroli UKS. Następnie główna księgowa Małgorzata Kozdrój przedstawiła wykonanie planu finansowego za rok 2016 (wszyscy członkowie komisji otrzymali materiały wykonania planu finansowego drogą mailową). W trakcie dyskusji stwierdzono konieczność zwiększenia dyscypliny wykonania budżetu. Następnym punktem spotkania było przedstawienie planu budżetu SITPNiG na rok 2017. Przygotowano trzy warianty wysokości składek.

Komisja wnioskowała o: ustalenie rodzaju kosztów, jakie winny być ujmowane w kosztach administracyjnych, ujednolicenie kwalifikacji kosztów, zatwierdzanie każdej odchyłki od budżetu, kwartalną kontrolę wykonania budżetu, standaryzację formularza budżetu składanego przez oddziały ( doprecyzowanie kwalifikacji kosztów), przedstawienie dodatkowych informacji o planowanych inwestycjach, wpływających na poziom amortyzacji.

Po wysłuchaniu wszystkich głosów w dyskusji przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem drugiego wariantu budżetu na 2017 rok (przy założeniu zmiany wysokości składek w 2017 i ściągalności na poziomie 80%).

19 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page