top of page

IV posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

6 kwietnia w siedzibie Spółki PGNiG S.A. w Warszawie odbyło się kolejne, już czwarte posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, któremu przewodniczył prezes PGNIG S.A., jednocześnie prezes SITPNiG – Piotr Woźniak. Posiedzenie poświęcone było bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz omówieniu i podsumowaniu działalności za 2016 rok. W posiedzeniu wzięło udział 21 członków Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zarząd na posiedzeniu omówił ponad 20 punktów istotnych z punktu widzenia działalności Stowarzyszenia oraz podjął 17 uchwał.

(Fot. Jolanta Likus)

Najważniejszymi tematami były: prezentacja sprawozdania Zarządu Głównego z działalności merytorycznej SITPNiG w 2016 r., zatwierdzona uchwałą oraz informacja o wykonaniu planu finansowego SITPNiG za 2016 r., informacja w sprawie prac nad aktualizacją statutu SITPNiG, przedstawienie głównych założeń do projektu nowego statutu, oraz podjęcie uchwały w sprawie zwołania XL Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG w 2017 roku. Zjazd odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 roku w Krakowie w hotelu Soray. Kolejną sprawą niezbędną do zatwierdzenia budżetu na 2017 rok było podjęcie uchwały w zakresie wysokości składki członka zwyczajnego SITPNiG na rok 2017. Była ona szeroko dyskutowana i uzasadniona, gdyż dotyczy wzrostu miesięcznej składki członkowskiej z 10 zł do 15 zł dla członków zwyczajnych i z 2 na 3 zł, dla emerytów, rencistów, studentów, nauczycieli szkół im. Ignacego Łukasiewicza, bezrobotnych i odchodzących z pracy w ramach programu „dobrowolnych odejść”. Zmiana wysokości składki wynikała z wielu argumentów zarówno dotyczących oferowania członkom SITPNiG wymiernych korzyści wynikających z przynależności do Stowarzyszenia, jak i koniecznością zamknięcia budżetu w 2017 roku bez straty. Po podjęciu uchwały dotyczącej podniesienia składki członkowskiej Zarząd Główny zatwierdził budżet SITPNiG na rok 2017, uwzględniający nowe wysokości składek.

Zatwierdzone zostały również uzupełnione składy rad i kapituł działających w ramach Stowarzyszenia oraz powołanie przewodniczącego Rady Seniorów w skład Zarządu Głównego. Zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych Zarząd Główny SITPNiG przyjął oraz zatwierdził politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zarząd podjął również uchwały o nadaniu 17 srebrnych, 7 złotych i 3 diamentowych Odznak Honorowych SITPNiG zasłużonym członkom Stowarzyszenia, opiniował pozytywnie wniosek o nadanie 1 srebrnej odznaki honorowej NOT oraz podjął uchwałę w sprawie nadanie uprawnień rzeczoznawcy SITPNiG.

6 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page