12 Sympozjum SITPNiG – szkolenie dla jednostek organizacyjnych SITPNiG

20/11/2017

W Hotelu Soray w Wieliczce, w dniach 16-17 listopada 2017 roku odbyło się sympozjum szkoleniowe dla terenowych i zadaniowych jednostek organizacyjnych SITPNiG, poświęcone najważniejszym kwestiom organizacyjnym i prawnym w SITPNiG. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego, wszystkich Oddziałów SITPNiG oraz Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa i jego Oddziałów. Podczas seminarium przedstawiciele ZG, pracownicy biura ZG oraz biegły księgowy przedstawili 8 wykładów z zakresu zmian w statucie SITPNiG, zmian organizacyjno-wizerunkowych, zasad rachunkowości, polityki finansowej i dyscypliny budżetowej, obiegu dokumentów w SITPNiG i OSIR oraz zasad ochrony danych osobowych i funkcjonalności bazy danych członków SITPNiG.

 Uczestnicy sympozjum 

 

Wykład poświęcony zmianom w Statucie SITPNiG oraz wynikającym z nich sprawom organizacyjno-strukturalnym i organizacyjno-wizerunkowym przedstawił sekretarz generalny SITPNiG – Piotr Dziadzio. Omówił zmiany wprowadzone w statucie SITPNiG, wynikające z konieczności dostosowania się Stowarzyszenia w ciągu 24 miesięcy, czyli do 20 maja 2018 roku, do nowej Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z dn. 20 maja 2016 r. Wymogiem było również dostosowanie się SITPNiG w trybie pilnym do ustawy o rachunkowości oraz zasad podatkowych.

 P. Dziadzio - sekretarz generalny SITPNiG i K. Knap - skarbnik SITPNiG podczas prezentacji

 

Omówione zostały również wprowadzone i zatwierdzone zmiany w wizerunku SITPNiG oraz zasady etyki obowiązujące wszystkich Członków SITPNiG.
Ważną kwestią poruszoną przez sekretarza generalnego była komunikacja w obrębie SITPNiG oraz konieczność informowania wszystkich szczebli organizacyjnych o zachodzących zmianach. Decyzje podejmowane na posiedzeniach Zarządu Głównego w trybie pilnym powinny być przekazywane do Zarządów Oddziałów i Zarządów Kół, aby możliwie najszybciej dotarły do Członków SITPNiG.
Politykę finansową i dyscyplinę budżetową, począwszy od definicji po czytelne zwrócenie uwagi, jaki cel mają wprowadzane zmiany, przedstawił skarbnik SITPNiG – Krzysztof Knap. Zwrócił również uwagę na zagadnienia dostosowania wewnętrznych przepisów stowarzyszenia do zapisów znowelizowanego Statutu SITPNiG, co powinno nastąpić do końca bieżącego roku.
Zasady rachunkowości omówiła Ilona Bienias - biegła księgowa, która oprócz przedstawienia przepisów prawnych z zakresu rachunkowości, na których musi się opierać SITPNiG, na bieżąco wyjaśniała w trakcie swojej prezentacji trudne i nietypowe przypadki, jakie pojawiały się w działalności różnych Oddziałów SITPNiG.  Ograniczony czas prezentacji nie pozwalał na szczegółowe analizy każdego przypadku, ale po ilości pytań i zainteresowaniu widać było jak poważnie traktują te zagadnienia Oddziały SITPNiG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bienias - biegła księgowa, M. Kozdrój - główny księgowy SITPNiG i  D. Bernaś - ABI SITPNiG

 

Obieg dokumentów, zasady właściwego opisu dokumentów księgowych, odliczania podatku VAT a także najczęściej popełniane przez Oddziały błędy w tym zakresie przedstawiła główna księgowa - Małgorzata Kozdrój.  Te same zagadnienia dotyczące OSIR zaprezentowała dyrektor OSIR – Katarzyna Matuszewska. Omówiła również największe problemy w działalności Ośrodka wynikające z braku osobowości prawnej OSIR i trudności w wyjaśnieniu komisjom przetargowym sposobu funkcjonowania Ośrodka w strukturze organizacyjnej SITPNiG.

 

 Przedstawiciele Zarządów Oddziałów SITPNiG

 

Zagadnienia związane z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych oraz dotyczące nadchodzących zmian w przepisach wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które wejdzie w życie w maju 2018 r. zaprezentowała – Dominika Bernaś – administrator bezpieczeństwa informacji w SITPNiG. W dalszej części omówiła również funkcjonalności bazy SITPNiG. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału. 

 

(fot. archiwum SITPNiG)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach