XL Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPNiG

12/06/2017

Głównym celem XL Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, który odbył się w Wieliczce w hotelu Soray w dniu 9 czerwca 2017 r., było zatwierdzenie nowego Statutu SITPNiG, Kodeksu etyki członków SITPNiG oraz zmian w regulaminach Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Zmiana statutu oraz powiązanych z nim regulaminów wynikały ze zbliżającego się terminu dostosowania obowiązującego od 2005 roku Statutu SITPNIiG do nowej Ustawy o Stowarzyszeniach oraz konieczności dostosowania go do Ustawy o rachunkowości i zmian wynikających z otaczającej nas rzeczywistości.

            XL NWZD otworzył Wiceprezes SITPNiG Wiesław Prugar, który zaproponował w imieniu Zarządu Głównego następujący skład Prezydium NWZD: prof. Maria Ciechanowska-przewodnicząca Zjazdu, wiceprzewodniczący: Ryszard Cygan i Krzysztof Potera, sekretarze: Iwona Bruczyńska, Paweł Fic i Rafał Kudrewicz.

 Delegaci podczas omawiania zmian statutu

 

Prace nad statutem trwały od 21.12.2016 r., kiedy to Zarząd Główny w oparciu o § 24 pkt 27 statutu podjął uchwałę nr 14/XXXIX w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kancelarii Adwokackiej AKGK Adwokaci Kostański, Gradzi, Kuczara s.c., do przygotowania Statutu SITPNiG i występowania w imieniu SITPNiG w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie. Kancelaria oparła swoje prace o dotychczasowy statut SITPNiG korzystając z uwag i wniosków Komisji ds. Aktów Prawnych, biegłego rewidenta oraz uwag delegatów na WZD przekazanych do Oddziałów SITPNiG a następnie, poprzez Biuro Zarządu Głównego, do kancelarii. Prace nad nowym statutem rozpoczęły się już w styczniu b.r. Projekt nowego statutu został zaakceptowany przez Zarząd Główny w dniu 9.06.2017 r. uchwałą nr 43/XXXIX/2017. Treść statutu została znacznie zmieniona, zmieniony został również jego układ. Najważniejszymi zmianami są: uporządkowanie zapisów statutu; ujednolicenie zapisów tak, aby były spójne dla wszystkich jednostek organizacyjnych SITPNiG (oddziały, koła). Podstawową jednostką organizacyjną oddziału będzie koło, klub nie będzie miał przedstawiciela w ZO, przynależność do niego będzie dobrowolna. Przynależność członka zwyczajnego i honorowego SITPNiG do klubu nie będzie miała wpływu na jego przynależność do oddziału lub koła; doprecyzowano zasady skrócenia kadencji organów SITPNiG; członkowie honorowi uzyskali głos stanowiący na WZDO, nie będą go mieli na WZD, (aby nie zaburzać proporcji delegatów w oddziałach); w skład Zarządu Głównego nie będzie wchodził przewodniczący Rady Seniorów; (ZG składał się będzie jedynie z prezesów Oddziałów i osób wybranych na WZD); zdefiniowano możliwość powoływania spółek prawa handlowego, w których SITPNiG ma 100% (w starym statucie było zapisane: „powoływanie i odwoływanie spółek”); zrezygnowano z powoływania Prezydium ZG i ZO; dostosowano nowy Statut do zapisów Ustawy o stowarzyszeniach w zakresie: sposobu ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania stowarzyszenia w umowach zawieranych pomiędzy SITPNiG z członkiem ZG; dookreślenia zakresu i sposobu realizacji zadań w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności; zapisano możliwość wynagradzania sekretarza generalnego oraz zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji w organach SITPNiG, organach oddziałów SITPNiG i organach kół SITPNiG. Oprócz statutu NWZD zatwierdził nowy kodeks etyki członków SITPNiG oraz nowe regulaminy: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, które musiały zostać przyjęte wraz ze statutem podczas Zjazdu.

Prezydium NWZD od lewej: R. Cygan, M. Ciechanowska, K. Potera

  

Komisja uchwał i wniosków: A. Mikołajczak, B. Pastuszko, T. Kozimor, D.Staśko, Z. Gmiński

 

Delegaci na NWZD, oprócz zmian do Statutu zaproponowanych w czasie jego przygotowywania, wnieśli podczas NWZD dodatkowe uwagi, a każda z nich została wyjaśniona i oddzielnie przegłosowana. Końcowa wersja statutu została przyjęta przez NWZD większością głosów delegatów.  

Delegaci SITPNiG podczas głosowania nad zmianami w statucie

 

Zgodnie z Art. 21. ust. 1. Ustawy o stowarzyszeniach zatwierdzony przez NWZD statut wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami zostanie skierowany do Sądu Rejestrowego w Krakowie, celem dokonania wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego  po sprawdzeniu, czy wszystkie zapisane w statucie postanowienia są zgodne z przepisami prawa. 

 

(foto archiwum SITPNiG)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach