top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału w Krakowie


1 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Krakowie. 61 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Kół i Klubu Seniora i członków honorowych SITPNiG Stowarzyszenia analizowało dokonania Oddziału w minionej kadencji lat 2012 – 2016 oraz prowadziło debatę na temat działalności SITPNiG w przyszłej kadencji.

WZDO otworzył prezes ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG Krzysztof Dybaś, który powitał uczestników oraz zaproponował wybranie Prezydium WZDO w składzie: prof. Andrzej Gonet – przewodniczący, Piotr Niewiarowski – zastępca przewodniczącego i Iwona Bira – sekretarz. Po powołaniu Prezydium zostały wybrane komisje WZDO: Komisja Mandatowa, Komisja Wyborcza i Komisja Uchwał i Wniosków.

Sprawozdanie z działalności Oddziału za upływającą kadencję złożył prezes ustępującego Zarządu Oddziału Krzysztof Dybaś. Prezentując sprawozdanie K. Dybaś omówił stan organizacyjny Oddziału i podejmowane inicjatywy w działalności merytorycznej. Zwrócił uwagę na pozytywne relacje we współpracy Stowarzyszenia z krakowskimi firmami przemysłowymi i instytucjami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi. Zostały wyeksponowane sukcesy w pracy Oddziału, a m.in. organizowanie konferencji naukowo-technicznych z cyklu „Marketing w gazownictwie”, organizowanie szkoleń i spotkań integracyjnych i in. W drugiej części kadencji, podobnie jak w innych Oddziałach SITPNiG zaznaczyły się niekorzystnie wprowadzane w przemyśle procesy restrukturyzacyjne, które spowodowały znaczną redukcję zatrudnienia, co w efekcie prowadziło często do utraty kontaktu z wieloma członkami i zmniejszenie stanu liczebnego kół. Mimo znacznej redukcji środków finansowych pozostających w dyspozycji Zarządu Oddziału, założone plany działania były realizowane pomyślnie i zgodnie z oczekiwaniami. Nie słabnie zainteresowanie członków dalszym rozwojem działalności Stowarzyszenia, choć okoliczności zewnętrzne zmuszają do wypracowania nowych form organizacyjnych i pewnej reorientacji kierunków działalności.


1. Prezydium WZDO w składzie: prof. Andrzej Gonet - przewodniczący, Piotr Niewiarowski - zastępca przewodniczącego i Iwona Bira - sekretarz; 2. Delegaci oddziału podczas głosowania

Jan Artymiuk - przewodniczący Komisji Mandatowej potwierdza prawomocność obrad Sprawozdania z działalności w minionej kadencji składają:

Ryszard Filipowicz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz

Czesław Rybicki - przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału W dyskusji zabierali głos m.in.:

prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG i

dr Ludwik Kossowicz - przewodniczący Rady Seniorów Końcowe przemówienia

Ryszard Cygan - przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawia projekt Uchwały WZDO Krystyna Maciurzyńska - przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki wyborów


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz analizę i ocenę działalności Oddziału w upływającej kadencji przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Ryszard Filipowicz. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie oceniła działalność merytoryczną Zarządu Oddziału oraz oszczędne i racjonalne finansowanie podejmowanych inicjatyw. W podsumowaniu swojego sprawozdania Komisja postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału za miniona kadencję. Uczestniczący w dyskusji delegaci WZDO dobrze oceniali działalność Oddziału w trudnych warunkach kadencji lat 2012 – 2016. Wskazywali na potrzebę dołożenia starań w celu normalizacji prawnej i regulaminowej działalności Stowarzyszenia w kształtowanych obecnie rygorystycznie warunkach funkcjonowania przemysłu. Walne Zgromadzenie udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, a następnie wybrało władze i organy Oddziału na nową kadencję.

dr inż. Dominik Staśko - nowy prezes Oddziału SITPNiG w Krakowie

W wyniku procedury wyborczej wybrane zostały nowe władze Oddziału SITPNiG w Krakowie na kadencję 2016 - 2020 oraz delegaci na XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG i delegaci do Krakowskiej Rady FSNT NOT.

Prezesem Oddziału na nową kadencję został wybrany Dominik Staśko.

Na członków Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie zostali wybrani:

Jan Artymiuk, Józef Chowaniec, Mirosław Janowski,

Elżbieta Jezierska, Jacek Kawula, Mariusz Łaciak,

Anna Wantuch, Jan Wójcik.


W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału weszli:

Beata Kozłowska, Andrzej Michniewski, Albert Złotkowski.


Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału wybrano:

Ryszard Cygan, Lucjan Rudzik, Czesław Rybicki.


Delegatami na XXXIX WZD SITPNiG zostali wybrani:

Dominik Staśko, Jan Artymiuk, Józef Chowaniec, Andrzej Gonet, Andrzej Michniewski, Albin Wojnar.


Delegatami do Krakowskiej Rady FSNT NOT wybrano:

Jana Artymiuka, Józefa Chowańca.


Na zakończenie obrad WZDO przyjęta została uchwała przedstawiona przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków Ryszarda Cygana.


(foto archiwum SITPNiG O. Kraków)

71 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page