top of page

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Warszawa 8 - 10 września 2010 r.

Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który odbędzie się we wrześniu 2010 roku w Warszawie, jest kontynuacją inżynierskich sympozjów "Polacy Razem" organizowanych przez NOT od 1996 r. i wielu innych inicjatyw organizacji polonijnych z Europy i Ameryki Północnej oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Hasłem przewodnim Zjazdu będzie: "INŻYNIEROWIE OJCZYŹNIE i ŚWIATU"

Zjazd ten będzie znakomitym forum do prezentacji szczególnie ważnych i ciekawych zagadnień, którymi aktualnie zajmują się jego uczestnicy zarówno w obszarze nauki jak i gospodarki oraz do nawiązania miedzy nimi kontaktów i współpracy, zwłaszcza w zakresie innowacji i high tech. I. Przesłanie Polska gospodarka działająca po transformacji ustrojowej i akcesji Polski do Unii Europejskiej w warunkach globalnej konkurencji potrzebuje silnego impulsu rozwojowego, polegającego na wytworzeniu mechanizmów generowania innowacji i szerszego niż dotychczas zastosowania zdobyczy nauki i nowych technologii w przemyśle. Ważną rolę w procesie dynamizowania polskiej gospodarki, na miarę potencjału intelektualnego oraz aspiracji Polski w UE, powinny odegrać środowiska inżynierskie. Dlatego, biorąc pod uwagę znaczące sukcesy i bogate doświadczenia polskich inżynierów pracujących na wszystkich kontynentach, podczas konferencji Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej w kwietniu 2008 r. w Nowym Jorku zaproponowano zorganizowanie Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, jako zaczątku regularnych spotkań i współpracy tego ogromnego środowiska. Myśl ta była przesłanką do zawarcia porozumienia w sprawie organizacji Zjazdu pomiędzy Politechniką Warszawską i Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, a następnie pomiędzy Politechniką Warszawską i Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który odbędzie się we wrześniu 2010 roku w Warszawie, jest kontynuacją inżynierskich sympozjów "Polacy Razem" organizowanych przez NOT od 1996 r. i wielu innych inicjatyw organizacji polonijnych z Europy i Ameryki Północnej oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Zjazd ten będzie znakomitym forum do prezentacji szczególnie ważnych i ciekawych zagadnień, którymi aktualnie zajmują się jego uczestnicy zarówno w obszarze nauki jak i gospodarki oraz do nawiązania miedzy nimi kontaktów i współpracy, zwłaszcza w zakresie innowacji i high tech. Celem ŚZIP jest wskazanie możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski przez: • wypracowanie strategii współpracy polskich środowisk inżynierskich za granicą i w kraju, • transfer i implementację nowoczesnych technologii pozyskiwanych bezpośrednio lub pośrednio przez polskich inżynierów pracujących w różnych krajach świata, • stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia i dokształcania inżynierów z uwzględnieniem praktyki i wymagań globalnej gospodarki, w tym rozwoju kształcenia w języku angielskim, zwłaszcza na poziomie graduate i postgraduate, • szeroko rozumianą współpracę gospodarczą inicjowaną lub realizowaną za pośrednictwem inżynierskich środowisk polonijnych, • upowszechnienie w świecie polskiej myśli technicznej i polskich produktów oraz usług, • nawiązanie i zacieśnianie kontaktów między polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz innymi placówkami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi w obszarze wymiany doświadczeń, podejmowania wspólnych prac naukowo-badawczych, wymiany wykładowców, stażystów itp.; tworzenie międzynarodowych zespołów do prowadzenia prac naukowo-badawczych, • wypracowanie strategii, której celem jest wzmocnienie lub tworzenie polskiego lobby naukowego i technicznego za granicą oraz zwiększenie liczby polskich profesorów i doktorantów na czołowych uczelniach światowych, • wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i kontaktów inżynierów polonijnych zarówno czynnych zawodowo jak i wchodzących w okres emerytalny dla potrzeb polskich wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych i przemysłu. • nawiązanie kontaktów indywidualnych. II. Założenia programowe Światowy Zjazd Inżynierów Polskich będzie okazją do: • przedstawienia największych osiągnięć inżynierów polskich w kraju i za granicą, mających istotne znaczenie dla rozwoju nauki, techniki, gospodarki lub dla cywilizacyjnego rozwoju Polski, Europy i świata, • zaprezentowania organizacji zrzeszających polskich inżynierów na świecie, • dyskusji o sylwetce nowoczesnego inżyniera zdolnego do sprostania wyzwaniom współczesnego świata oraz odpowiednich modeli, programów i metod kształcenia inżynierów, • wymiany doświadczeń dotyczących generowania i wdrażania innowacji oraz skutecznego transferu wiedzy i technologii z laboratoriów badawczych do przemysłu, • prezentacji własnych osiągnięć uczestników Zjazdu, w formie krótkich wykładów w sesjach tematycznych lub w formie plakatowej, • wzajemnego poznania, nawiązania kontaktów zawodowych, rozszerzenia wiedzy o możliwościach realizacji wspólnych projektów i innych przedsięwzięć na gruncie współpracy indywidualnej i instytucjonalnej, • integracji środowisk polskich inżynierów w skali świata i utworzenia platformy współpracy w formie odbywającego się z określoną częstotliwością Zjazdu Inżynierów Polskich. III. Organizacja Zjazdu Termin Zjazdu: 8-10 września 2010 r. Miejsce: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Pl. Politechniki 1; Warszawski Dom Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5 Organizatorzy: Politechnika Warszawska; Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Współprzewodniczący: Włodzimierz Kurnik - Rektor Politechniki Warszawskiej Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Andrzej Nowak - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej Patron Honorowy: Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP Gość Honorowy: Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Komitet Honorowy: Waldemar Pawlak - Przewodniczący Komitetu Honorowego, Wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Gospodarki Członkowie: Ministrowie właściwi ze względu na tematykę Zjazdu, czołowi przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz świata nauki i biznesu. Imienna lista członków Komitetu Honorowego ŚZIP zostanie opublikowana po uzyskaniu potwierdzeń od osób zaproszonych do Komitetu Honorowego. Honorowy Komitet Patronacki: stanowią go Prezesi Firm Partnerskich i Wspierających ŚZIP Komitet Programowy: Andrzej Nowak - Przewodniczący, Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej Jerzy Barglik - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Józef Buczak - Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii Andrzej Drzewiecki - Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej Kazimierz Jagiełło - Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej Tadeusz Kulik - Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Jan Płachta - Związek Inżynierów Polsko-Amerykańskich w Chicago Janusz Ptak - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji Janusz Romański - Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych "Polonia Technica" Grzegorz Sobocki - Prezes Stowarzyszenia Techników i Profesjonalistów Polskich w Kanadzie Hieronim Teresiński - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie Józef Wasilewski - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie Mirosław Wyszyński - Wiceprezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Janusz Zastocki - Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej


Więcej informacji na stronie: www.szip.org.pl

13 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page