Posiedzenie Głównej Komisji d/s Historii i Muzealnictwa Zarządu Głównego SITPNiG

12/03/2009

W dniu 11 marca 2009 r. odbyło się w Krakowie pierwsze w bieżącej kadencji posiedzenie Głównej Komisji d/s Historii i Muzealnictwa Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewodniczył Mieczysław Jakiel. Przedmiotem posiedzenia było wybranie Prezydium Komisji, przedyskutowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2009. 
W skład Prezydium Komisji: Mieczysław Jakiel - przewodniczący, Janusz Pudło - wiceprzewodniczący, Andrzej Drzymała  - sekretarz. 

Komisja uznała za stosowne organizowanie zebrań dwa razy w roku, zgodnie z przyjętym planem merytorycznym. Komisja przedyskutowała i przyjęła program działalności na całą kadencję oraz plan pracy na rok 2009. Podstawowymi kierunkami działalności Głównej Komisji d/s Historii i Muzealnictwa  na kadencję 2008 - 2012 będą:

 • współpraca i wspomaganie bieżącej działalności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz Muzeów Gazownictwa w Paczkowie i Warszawie;

 • inicjowanie, monitorowanie i koordynacja rocznic historycznych, jubileuszy oraz wspieranie działań poszczególnych firm i Oddziałów SITPNiG w tym zakresie;

 • opiniowanie projektów tworzenia zbiorów muzealnych oraz ich ekspozycji stałych i czasowych;

 • inicjowanie tworzenia ekspozycji rocznicowych w Muzeum Przemysłu Naftowego 
  i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce;

 • propagowanie wśród członków SITPNiG poczucia obowiązku opieki nad muzeami branżowymi oraz inicjowanie wystaw i pozyskiwanie artykułów do Wieku Nafty;

 • gromadzenie materiałów pamiątkarskich i publikacji wydawanych z okazji jubileuszy firm i instytucji branżowych;

 • gromadzenie biogramów naftowców i gazowników oraz inicjowanie konkursu na wspomnienia 
  i pamiętniki ludzi "nafty i gazu";

 • sprawowanie opieki nad pomnikami, tablicami pamiątkowymi i grobamizasłużonych naftowców i gazowników;

 • współpraca ze szkołami noszącymi imię Ignacego Łukasiewicza w zakresie propagowania wiedzy o historii przemysłu naftowego i gazowniczego.

Szczególnym przedmiotem rozważań Komisji było rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu rewaloryzacji zabytkowych wyrobisk górniczych znajdujących się na terenie Muzeum w Bóbrce. 
Na terenie obszaru górniczego Kopalni Bóbrka (na którym zlokalizowane jest Muzeum w Bóbrce) znajdują się liczne nieczynne i niezlikwidowane wyrobiska górnicze (kopanki i odwierty), które w myśl postanowień Prawa Geologicznego i Górniczego muszą być zlikwidowane zgodnie z zasadami sztuki górniczej. Kopanki są obiektami działalności górniczej o wyjątkowej wartości historycznej. 
Na obszarze Muzeum zidentyfikowano 16 kopanek, które powinny być podane rewaloryzacji i udostępnione do zwiedzania. Staraniem grona pracowników przemysłu i Muzeum w Bóbrce, a w szczególności Tadeusza Wajsa został opracowany projekt rewaloryzacji 6 kopanek w 2009 roku, natomiast pozostałe 10 kopanek zostanie podane rewaloryzacji w następnych latach. Komisja pozytywnie zaopiniowała przygotowany projekt i uznała za celowe wdrożenie prac rewaloryzacyjnych zgodnie z wytycznymi projektu.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach