top of page

VIII posiedzenie Zarządu Głównego 29.03.2018

29 marca 2018 r. w Warszawie w siedzibie PGNiG SA odbyło się VIII posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, połączone ze spotkaniem świątecznym z okazji Świąt Wielkanocnych, w którym wzięło udział 17 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG – Stanisław Józefczyk. Posiedzeniu przewodniczył prezes SITPNiG Piotr Woźniak, który na wstępie przekazał życzenia świąteczne wszystkim członkom zarządu, ich najbliższym i współpracownikom oraz wszystkim członkom SITPNiG zrzeszonym w Oddziałach.

Bieżącą działalność stowarzyszenia, od poprzedniego posiedzenia ZG w dniu 15 grudnia 2017 r., omówił sekretarz generalny przedstawiając zebranym:

– stan przygotowań do 12 Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników,

– uchwały Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej powołujące Zespół Młodych Profesjonalistów WPC działający przy PKNŚRN i jego Zarząd w składzie: Klaudia Wilk – przewodnicząca Kamil Klejna – wiceprzewodniczący, Paweł Wielgos – sekretarz oraz przyjmujące regulamin działalności Zespołu,

– sprawy związane z przystąpieniem SITPNiG do współorganizacji 39 Zjazdu Gazowników w roku 2019,

– sprawy związane z powołaniem spółki OSiR.

Po wysłuchaniu informacji sekretarza generalnego ZG jednogłośnie podjął uchwałę o przystąpieniu SITPNiG do współorganizacji 39. Zjazdu Gazowników w roku 2019.

Głównymi jednak zagadnieniami omawianymi na posiedzeniu były: sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia w roku 2017, zatwierdzenie budżetu na rok 2018, zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych SITPNiG oraz nadanie odznak honorowych SITPNiG i NOT.

Działalność merytoryczną w roku 2017 przedstawił sekretarz generalny, Piotr Dziadzio natomiast działalność finansową zaprezentował Krzysztof Knap – skarbnik SITPNiG. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Stanisław Józefczyk przedstawił stanowisko i uchwały GKR rekomendujące sprawozdania z działalności w roku 2017 i budżetu na rok 2018 do przyjęcia przez Zarząd Główny. Zarząd Główny stosownymi uchwałami zatwierdził sprawozdanie za rok 2017 oraz budżet na rok 2018.

Ważnym zagadnieniem było omówienie aktualizacji regulaminów wewnętrznych SITPNiG, do których zobowiązywał nowy Statut SITPNiG. Przedstawione projekty dziewięciu regulaminów zostały przyjęte przez Zarząd stosowną uchwałą.

Zarząd Główny na wnioski Zarządów Oddziałów, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, podjął również uchwały nadające Honorowe Odznaki SITPNiG. Przyznał 38 srebrnych, 14 złotych oraz 3 diamentowe Odznaki Honorowe SITPNiG. Ponadto Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, postanowił wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie 2 Złotych Odznak Honorowych FSNT NOT.

Szeroko dyskutowana była sprawa powołania spółki OSiR. Członkowie ZG zapoznali się z przedstawionym projektem Aktu założycielskiego spółki i zgadzając się z koniecznością jej powołania, zdecydowali, że w najbliższym czasie powinno odbyć się spotkanie z udziałem osób bezpośrednio działających w oddziałach OSiR w celu omówienia szczegółów działania nowej spółki.

221 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page