top of page

Rozstrzygniecie konkursu na wolontariusza podczas 6. Forum Młodzieży w Petersburgu w 2019 r.


W na początku listopada Komitet Organizacyjny 6. Forum Młodzieży, który ma się odbyć w Petersburgu w dniach 23-28 czerwca 2019 roku, ogłosił nabór wolontariuszy, spośród młodych profesjonalistów z krajów, które są członkami World Petroleum Council.

Polski Komitet Narodowy Światowej Rady Naftowej (który działa w ramach SITPNiG), a jego przewodniczącym jest Piotr Woźniak ogłosił konkurs, który miał na celu wyłonienie kandydata, który weźmie w tym programie udział, jako przedstawiciel Polski.


Warunkiem uczestniczenia w konkursie była przynależność do SITPNiG, dostarczenie aktualnego CV, listę dokonań akademickich, naukowych i zawodowych, listu motywacyjnego oraz wypełnionego formularza i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych i dostarczenie tych dokumentów do 29 listopada do biura Zarządu Głównego SITPNiG.

Komisja powołana przez PKN ŚRN, przyjęła następujące kryteria oceny (w nawiasach podano maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów): kompletność wymaganych dokumentów CV (2 pkt.), wypełniony i podpisany formularz YVP (2 pkt.), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (2 pkt.), klauzula informacyjna (2 pkt.), dokonania akademickie, naukowe i zawodowe (0-15 pkt.), list motywacyjny (0-15 pkt.), znajomość języka angielskiego (0-12 pkt., poziom A1-A2 – 5 pkt., poziom B1-B2 – 8 pkt., poziom C1-C2 – 12 pkt).

Do konkursu zgłosiło się 6 kandydatów.

Największą ilość punktów uzyskał: Wojciech Labuda, kwalifikując się tym samym do programu wolontariatu.

Pozostali trzej kandydaci z największą ilością punktów to kolejno: Mirosław Wojnicki i Michał Kępiński i Agata Bartnicka, są osobami rezerwowymi.Sekretarz Komisji Dominika Bernaś


Laureat konkursu


Wojciech Labuda – student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek górnictwo i geologia). Naukowo zajmuje się przemysłem naftowo-gazowniczym, a szczególnie metanem z pokładów węgla oraz ropą i gazem z łupków. Zwycięzca europejskich eliminacji oraz finalista światowych konkursów nt. branży naftowej – International Paper Contest i PetroBowl Championship – organizowanych przez Society of Petroleum Engineers; stypendysta Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pasjonat genealogii i szermierki.

97 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page