top of page

XLI NWZD SITPNiG - 31.05.2019 r. Kraków


31 maja 2019 r. w Krakowie, w pomieszczeniach Instytutu Nafty i Gazu – PIB przy ul. I. Łukasiewicza odbył się XI Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPNiG.

Głównym celem Zjazdu było zatwierdzenie zmian w Statucie SITPNiG, wynikających z konieczności określenia pozycji Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa w strukturze SITPNiG oraz wprowadzenia go do KRS.

XLI NWZD otworzył Wiceprezes SITPNiG Waldemar Wójcik, który zaproponował w imieniu Zarządu Głównego następujący skład Prezydium NWZD: prof. Maria Ciechanowska-przewodnicząca Zjazdu, wiceprzewodniczący: Kazimierz Nowak i Sławomir Kudela, sekretarze: Andrzej Michniewski i Albin Wojnar.

Zmiany w Statucie, po konsultacjach z Oddziałami SITPNiG, Komisją ds. Aktów Prawnych oraz​współpracującą z nami Kancelarią adwokacką, zostały zaakceptowane przez Zarząd Główny do przedłożenia NWZD uchwałą nr 118/XXXIX/2019 w dniu 29.03.2019 r.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie w Postanowieniach ogólnych Statutu (§ 5 ust.1) nowej jednostki organizacyjnej SITPNiG: specjalistycznej jednostki organizacyjnej do wykonywania działalności gospodarczej, naukowo-technicznej, rzeczoznawczej, szkoleniowej i wydawniczej. Dodanie tego zapisu, a następnie zdefiniowanie, że jednostkami takimi są ośrodki i wydawnictwa ((§ 5 ust.5), umożliwi nam wprowadzenie do KRS Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa. Dodano również zapisy o podstawie działania jednostek specjalistycznych oraz sprawowaniu nadzoru nad nimi. Wprowadzenie nowej jednostki organizacyjnej pociągnęło za sobą zmiany w innych paragrafach Statutu, w których jednostki organizacyjne występują.

Kolejną zaproponowaną zmianą, związaną z reprezentowaniem SITPNiG w zakresie działalności Oddziału oraz zarządu majątkiem SITPNIG oddanym do dyspozycji Oddziału, jest wyłączenie działania Skarbnika Oddziału w każdym przypadku. Pełnomocnictwo do ww. czynności będzie pełnomocnictwem łącznym, wymagającym działania dowolnych dwóch osób, którym udzielono pełnomocnictwa.

Proponowane zmiany zostały przyjęte przez NWZD przy trzech głosach wstrzymujących.

Oprócz zmian Statutu delegaci zaakceptowali również nadanie członkostwa Honorowego SITPNG wszystkim przedstawionym kandydatom.

W trakcie obrad NWZD zostały wręczone, przez sekretarza generalnego Piotra Dziadzio i wiceprezesa SITPNiG Waldemara Wójcika, Złota Odznaka Honorowa NOT oraz Dyplom Zasłużonego Seniora SITPNiG.

Zgodnie z Art. 21. ust. 1. Ustawy o stowarzyszeniach zatwierdzone przez NWZD zmiany w statucie wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami zostaną skierowane do Sądu Rejestrowego w Krakowie, celem dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po sprawdzeniu, czy wszystkie wprowadzone postanowienia są zgodne z przepisami prawa.

Foto archiwum SITPNiG

167 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page