top of page

College was the best time of my life

Studia są określane, jako najpiękniejszy okres w życiu każdego człowieka. We wspomnieniach zapewne zawsze pojawi się ten okres. Nie dowie się ten, kto sam tego nie przeżył. Studia pokazują, jakimi powinniśmy być ludźmi. Jest to czas, w którym samemu podejmuje się jedne z ważniejszych życiowych decyzji. W tym okresie zachodzą zmiany, rodzą się związki, czasami na całe życie.

Studia, to jednocześnie zdobywanie wiedzy i jej utrwalanie, aby spożytkować ją w następnym jeszcze dłuższym życiowym etapie, jakim jest praca.

Niestety, ten okres 5-ciu lat studiowania mija tak szybko, jak szybko się zaczyna. Kończy się zdobyciem upragnionego dyplomu. Bardzo ważne jest, aby w jakiś sposób upamiętnić ten życiowy dla studenta moment. W Biuletynie AGH (grudzień 2022 nr 177) można przeczytać informację o pierwszej pilotażowej graduacji, która miała miejsce 26.11.2022 roku dla trzech Wydziałów, które zgłosiły gotowość i chęć uczestniczenia w tej uroczystości [1], (patrz Adnotacja). Taka uroczystość, po raz 31, miała również miejsce 03.02.2023 na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH [2], (Rys. 1).

Rys. 1. Władze, Pracownicy i zaproszeni Goście podczas uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów i honorowych szpad dla najlepszej studentki (-ów) Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.


Od 2006 roku, uroczystość z okazji zakończenia studiów została wzbogacona o wręczenia Honorowej Szpady Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, zwanego dalej w skrócie „SITPNiG” najlepszej (-mu) absolwentce (-owi) kończącej (-mu) studia w danym roku i dodatkowo wyróżnień za zajęcie kolejnych miejsc w tym plebiscycie [3].

Narodziny tego zaszczytnego wyróżnienia - geneza „Honorowej Szpady SITPNiG” swój początek zawdzięcza dr inż. Stanisławowi Szafranowi (Sekretarz Generalny SITPNiG w latach 2000-2016), na wniosek, którego w 2006 roku i akceptacji Zarządu Głównego, w SITPNiG został opracowany Regulamin Nadawania „HONOROWEJ SZPADY SITPNiG” najlepszemu absolwentowi. Na podstawie ww. regulaminu jest powoływana przez Zarząd Główny SITPNiG na okres kadencji władz, Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG [3, 4].

W skład Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG wchodzą:

a. Sekretarz generalny SITPNiG - przewodniczący,

b. Dziekani Wydziałów

c. Wiceprezes SITPNiG ds. Edukacji,

d. Prodziekani Wydziałów ds. Dydaktycznych,

e. Inne osoby wskazane przez Dziekanów Wydziałów lub Zarząd Główny SITPNiG.


Kapituła Honorowej Szpady obejmuje dwa Wydziały tj.: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, członków wspierających SITPNiG. Na podstawie listy rankingowej i szczegółowej weryfikacji, Kapituła Honorowej Szpady dokonuje wyboru najlepszej (-go) studentki (-a) na poszczególnym z ww. Wydziałów w danym roku.

Decyzje o nadaniu Honorowej Szpady SITPNiG były zawsze zamieszczane w Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych i na stronach internetowych. Na posiedzeniu 13 grudnia 2022 roku, „Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG” po przeprowadzonej ocenie listy rankingowej absolwentek (-ów) Wydziałów GGOŚ i WNiG w roku akademickim 2021/2022, do nagrody „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentek (-ów) zostali mianowani [2]:


Pani mgr inż. Patrycja Rogala z Wydziału Geologii i Ochrony Środowiska.

Pan mgr inż. Wiktor Liszka z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, (Rys. 4).


Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Pan mgr inż. Jan Kowalski z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Pan mgr inż. Andrzej Radoń z Wydziału Geologii i Ochrony Środowiska.

Pan mgr inż. Karol Sierszeń z Wydziału Geologii i Ochrony Środowiska.


Po złożeniu Ślubowania rozpoczęła się uroczystość wręczania Honorowych Szpad SITPNiG, wyróżnień i dyplomów ukończenia studiów na WWNiG w AULI AGH.

Rys. 4. Najlepszy Absolwent Wydziału WNiG za 2022 rok. Dziekan WWNiG Mariusz Łaciak, Sekretarz Generalny Janusz Pudło w asyście V-ce Prezesa SITPNiG Jana Artymiuka dokonują celebracji wręczania Honorowej Szpady dla najlepszego Absolwenta za 2022 rok, mgr inż. Wiktorowi Liszce.


Tak się złożyło, że w tym roku na uroczystej gali „Święta Absolwentów”, (03.02.2023), na WWNiG były wręczane trzy szpady (Rys. 5), oraz wyróżnienia ze względu na zaległości spowodowane pandemią Covid-19.

Rys. 5. Na głowni szpady wygrawerowane są napisy: na jednej stronie - „Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, a na drugiej stronie - „»Sapere aude« (temu, który odważył się być mądrym) NAJLEPSZEMU ABSOLWENTOWI Wydziału ........ AGH w …..... r” [3].


Ponadto Honorowe Szpady SITPNiG dla najlepszych Studentek (-ów) na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, uroczyście otrzymali:

Za rok 2021: Mgr inż. Zięba Maria - Kierunek Studiów - Inżynieria Naftowa i Gazownicza, Specjalność - Inżynieria Gazownicza, (Rys. 6) [5].

Za rok 2020: Mgr inż. Figiel Michał, Kierunek Studiów - Inżynieria Naftowa i Gazownicza, Specjalność - Inżynieria Gazownicza, (Rys. 6) [6].

Rys. 6. Najlepsza Absolwentka Wydziału WNiG za 2021 rok - mgr inż. Maria Zięba i najlepszy Absolwent za rok 2020 - Michał Figiel.


Wyróżnienia z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu otrzymali:

Za rok 2021: Mgr inż. Adam Zagłoba [5].

Za rok 2020: Mgr inż. Klocek Magdalena, mgr inż. Jurkiewicz Michał, mgr inż. Korzeń Karol, oraz mgr inż. Kruk Jakub [6].


Wszyscy Absolwenci dodatkowo na pamiątkę otrzymali birety z haftem Loga AGH i Loga WWNiG od fundatorów, którzy wręczali je osobiście w osobach: Prezes Zarządu firmy Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk w asyście Prezesa Zarządu Lotos Petrobaltic SPV. Sp. z o.o. Sławomira Sadowskiego.


Rys. 7. Dyplomy ukończenia studiów i birety otrzymali mi.: Najlepszy Absolwent za 2022 rok - mgr inż. Wiktor Liszka, Przewodnicząca WRSS w latach 2019-2020 - mgr inż. Sylwia Pazdur i Absolwentka z Angoli - mgr inż. Felisberta Cuangana.


Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet (Dziekan 1996-1999 i 2008-2016) od 2008 roku tradycyjnie funduje miniaturę lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego (WRSS) w roku 2021, oraz wyróżnionemu za rok 2021 mgr inż. Adamowi Zagłobie, jako podziękowanie za wkład w organizację poprzedniej, tej wyjątkowej corocznej studenckiej dyplomowej gali, (Rys. 8 ).

Rys. 8. Pamiątkowe miniaturowe lampy Ignacego Łukasiewicza powędrowały: do Przewodniczącej WRSS w 2021/2022, mgr inż. Karoliny Przewoźnik i do mgr inż. Adama Zagłoby, wyróżnionego Absolwenta za 2021 rok.


Na koniec wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia, (Rys. 9).


Rys. 9. Absolwentki (-ci) udekorowani w pamiątkowe birety na wspólnym zdjęciu.


Na zakończenie z mównicy popłynęły ciepłe i serdeczne podziękowania i gratulacje, (Rys. 10).Rys. 10. W imieniu nagrodzonych Honorową Szpadą, podziękowanie wygłosił mgr inż. Figiel Michał. Koleżeńskie gratulacje przekazała obecna P-ca WRSS, studentka Izabela Dybaś. Serdeczne gratulacje, złożyła również Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa i Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Mariusz Łaciak.


Po odśpiewaniu GAUDEAMUS nastąpiło zamknięcie 31 Uroczystości Wręczania Honorowych Szpad SITPNiG, Wyróżnień i Dyplomów ukończenia studiów i wymarsz Pocztu Władz i Pracowników Wydziału z Auli AGH.


W godzinach popołudniowych w hotelu SWING odbyła się Biesiada Piwna i Bal Wiertnika 2023.ADNOTACJA.

Tutaj należy się małe sprostowanie zamieszczonej w Biuletynie AGH treści: „Święto Absolwentów AGH to pierwsze w historii naszej uczelni wydarzenie pozwalające celebrować ukończenie studiów ... itd. Z uwagi na pilotażowy charakter wydarzenia, itd. … .[1].”

Na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, pierwsza graduacja miała miejsce w 1990 roku za I kadencji Dziekana Prof. dr hab. inż. Stanisława Rychlickiego i jest uroczyście celebrowana poza dwuletnią przerwą z powodu pandemii (Covid-19) do dnia dzisiejszego.

Wszystkie te wydarzenia rozpoczynały się w Auli AGH z zachowaniem akademickiej celebracji, jaka obowiązuje na ważnych uczelnianych ceremoniach.

W godzinach popołudniowych Absolwenci zawsze byli ugoszczeni w różnej formie bankietowej z pamiątkowymi kuflami z datą uroczystości studenckiego świętowania.

Początkowo uroczystości odbywały się w Listopadzie, ale w 2002 roku, za I kadencji Dziekana, Prof. dr hab. inż. Stanisława Stryczka, zostały na stałe przeniesione na ostatni piątek Stycznia. Podniosłość i dostojność tego odświętnego wydarzenia od 2008 roku (II kadencja Prof. dr hab. inż. Andrzeja Goneta) zaczęła występować pod nazwą „DZIEŃ DYPLOMANTA”. Pod jaką nazwą ta uroczystość będzie realizowana na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu w 2024 roku, to jeszcze nie jest ostatecznie zadecydowane.

Oczekujemy, ujednolicenia nazwy tego uroczystego święta jak np. nazwane ono zostało w Biuletynie AGH, nr 177 [1].

Jako Stowarzyszenie nadal będziemy trwali przy ideałach SITPNiG, dla podkreślenia więzi łączącej Stowarzyszenie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie mi. poprzez nadawanie HONOROWEJ SZPADY SITPNiG najlepszej (-mu) absolwentce (-owi) w danym roku akademickim na WWNiG i WGGiOŚ.


Literatura:

1. Żarczyńska-Klepacz Karolina: Święto Absolwentów AGH. Biuletyn AGH, nr 177, str. 25, grudzień 2022.

2. Sapińska-Śliwa Aneta: Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG, Nr 1 (287), str. 21, styczeń 2023. https://www.sitpnig.pl/single-post/posiedzenie-kapitu%C5%82y-honorowej-szpady-sitpnig

3. Szafran Stanisław: Honorowa Szpada SITPNiG rozstrzygnięcie konkursu. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, nr 173, str. 21, grudzień 2007. http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/archiwum_bip_pdf/pdf_173/_173.pdf

4. Regulamin nadawania „HONOROWEJ SZPADY SITPNiG” najlepszemu absolwentowi Wydziału ... .

5. Posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentów Wydziału GGiOŚ oraz WNiG. https://www.sitpnig.pl/single-post/posiedzenie-kapitu%C5%82y-honorowej-szpady-sitpnig-dla-najlepszych-absolwent%C3%B3w-wydzia%C5%82u-ggio%C5%9B-oraz-wnig-1

6. Laureaci Konkursu Honorowej Szpady.


Tekst: Dr inż. Jan Artymiuk

Foto: archiwum AGH - Krzysztof Haładyna

234 wyświetlenia0 komentarzy

コメント


bottom of page