top of page

College was the best time of my life.(Studia to był najlepszy okres w moim życiu)

Studia są określane, jako najpiękniejszy okres w życiu każdego człowieka. We wspomnieniach zapewne zawsze pojawi się ten okres. Nie dowie się ten, kto sam tego nie przeżył. Studia pokazują, jakimi powinniśmy być ludźmi. Jest to czas, w którym samemu podejmuje się jedne z ważniejszych życiowych decyzji. W tym okresie rodzą się związki, zachodzą zmiany, czasami na całe życie. Pierwsze zajęcia, nowi znajomi…. no i oczywiście Kraków. Rejestracja na przedmioty, walka o zapisanie się na dany przedmiot ogólnouczelniany oraz zajęcie najlepszego terminu na egzamin - to rzeczy, z którymi muszą się zmagać studenci, szczególnie pierwszego roku. Zajęcia, które często trwają do późnych wieczorów, wspólna wymiana notatkami, nauka przed sesją oraz nieprzespane noce. Wszystko jest inne, nowe, a przy tym bardzo ekscytujące. Są momenty, w którym uświadamiasz sobie, że kawa już nie daje rady, a Tobie ciągle chce się spać… , ilość nauki jest przytłaczająca. Tutaj wszystko ma znaczenie, opuszczenie rodzinnego domu, utrzymanie się na własną odpowiedzialność, to także myślenie już dorosłego człowieka. Momenty wzlotów oraz czasami upadków. Zarazem studia, to przede wszystkim zdobycie wiedzy i jej utrwalanie, aby spożytkować ją w następnym jeszcze dłuższym życiowym etapie, jakim jest praca

Studia, to pięć lat nauki, nawiązania znajomości, stres przed obroną, czy będzie dobrze?, Czy dam radę?. A finalnie okazuje się, że tak naprawdę to tylko formalność. Jeżeli dobrze napiszesz pracę, na obronie nie spotka Cię nic przykrego. Dlaczego więc wszyscy uważają studia za najpiękniejszy okres w życiu. Myślę, że dlatego, bo wiele osób nie musi w czasie studiowania pracować. Często to Rodzice pomagają im w utrzymaniu. Ale nie wszystkim to jest dane. Wielu z nich studiuje i pracuje, żeby móc studiować. Niestety ten okres mija tak szybko, jak szybko się zaczyna. Te 5 lat studiów przelatuje tak szybko, że czasami trudno w to uwierzyć. Po skończeniu studiów, Absolwenci jak mantrę jednak powtarzają: „Studia to mój najlepszy czas”. Kończą się zdobyciem upragnionego dyplomu. Dlatego, bardzo ważne jest, aby w jakiś sposób upamiętnić ten życiowy dla studenta moment, moment otrzymania DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW.

 

       Po odśpiewaniu przez chór Zespołu Pieśni i Tańca KRAKUS, tradycyjnej pieśni „Gaude Mater Polonia”, uroczystego otwarcia 35 Graduacji na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu (WWNiG) dokonał Dziekan, prof. dr hab. inż. Mariusz Łaciak,(Rys.1, 2).Rys. 1. Chór Zespołu Pieśni i Tańca KRAKUS, pieśnią „Gaude Mater Polonia” (Raduj się, matko Polsko), – jeden z najstarszych religijnych utworów liryki polsko-łacińskiej,otworzył Uroczystość 35 Graduacji ukończenia studiów na WWNiG AGH.

 Rys. 2. Władze WWNiG i Uczelni, od lewej: Dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa, prof. Uczelni-Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych, prof. dr hab. inż. Mariusz Łaciak-Dziekan, prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski-Prorektor ds. Współpracy, prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak - Prodziekan ds. Nauki, dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. Uczelni - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych, zaproszeni Goście i Pracownicy dydaktyczni WWNiG, podczas uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów i honorowej szpady dla najlepszego studenta WWNiG za 2022/2023 rok akademicki.


Od 2006 roku, uroczystość z okazji zakończenia studiów została wzbogacona o wręczenia Honorowej Szpady (Rys. 3), STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO, zwanego dalej w skrócie „SITPNiG”, najlepszej(-mu) studentce (-owi), kończącym studia w danym roku i dodatkowo wyróżnień za zajęcie kolejnych miejsc w tym plebiscycie.

Narodziny tego zaszczytnego wyróżnienia - geneza „Honorowej Szpady SITPNiG” swój początek zawdzięczają dr inż. Stanisławowi Szafranowi (sekretarz generalny SITPNiG w latach 2000-2016), na wniosek którego, w 2006 roku i akceptacji Zarządu Głównego SITPNIG został opracowany Regulamin Nadawania„HONOROWEJ SZPADY SITPNiG”[2 i 3]najlepszemu Absolwentowi Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, członków SITPNiG


Rys. 3. Na głowni szpady wygrawerowane są napisy: na jednej stronie - „Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, a na drugiej stronie - „»Sapere aude« (temu, który odważył się być mądrym), NAJLEPSZEMU ABSOLWENTOWI Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w roku akademickim2022/2023”.

 

Na podstawie ww. regulaminu jest powoływana przez Zarząd Główny SITPNiG na okres kadencji władz, Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG [3].Kapituła Honorowej Szpady obejmuje dwa Wydziały tj.: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, członków SITPNiG. Na podstawie listy rankingowej i szczegółowej weryfikacji Kapituła Honorowej Szpady dokonuje wyboru najlepszej (-go) studentki (-a) na poszczególnym z ww. Wydziałów w danym roku.

 

W skład Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG wchodzą:

a.    Sekretarz generalny SITPNiG - przewodniczący,

b.    Dziekani Wydziałów

c.    Wiceprezes SITPNiG ds. Edukacji,

d.    Prodziekani Wydziałów ds. Dydaktycznych,

e.    Inne osoby wskazane przez Dziekanów Wydziałów lub Zarząd Główny SITPNiG.

 

       W dniu 5 grudnia 2023 r. o godz.12:00, w Dziekanacie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (WGGiOŚ) AGH w Krakowie, przy al. Mickiewicza 30, odbyło się posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady SITPNiG”, [1].

W posiedzeniu udział wzięli:

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,

Prof. dr hab. inż. Mariusz Łaciak, Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu,

Dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. uczelni, Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,

Dr hab. inż. Aneta Sapińska - Śliwa, prof. uczelni, Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu,

Dr inż. Jan Artymiuk, V-ce Prezes SITPNiG.

        

       Kapituła przeprowadziła weryfikację kandydatów do nadania „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentów: Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (WGGiOŚ) oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademii Górniczo-Hutniczej, w roku akademickim 2022/2023, [1].

       W wyniku sporządzonej listy rankingowej i przeprowadzonej oceny absolwentów WGGiOŚ oraz WWNiG, do nagrody „Honorowej Szpady SITPNiG”, (Rys. 3),w roku akademickim 2022/2023, zostali wytypowani:

–   Mgr inż. Konrad Kluza z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, który studiował na kierunku Geologia Stosowana na specjalności Economic Geology, uzyskał ze studiów średnią ocen 4,93.

–   Mgr inż. Daniel Drozd z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, który studiował na kierunku Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe na specjalności: Geotermia, uzyskał ze studiów średnią ocen 4,92,

 Rys. 4. Najlepszy Absolwent WWNiG za rok akademicki 2022/23 rok - mgr inż. Daniel Drozd.


Ponadto czterech Absolwentów WWNiG otrzymało wyróżnienia: Rys. 5. Wyróżnieni, od lewej: Mgr inż. Konrad Prychocin, mgr inż. Hubert Mulawa i mgr inż. Robert Drzymała. Najlepszy z wyróżnionych mgr inż. Adam Sobolewski był nieobecny,

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet (Dziekan WWNiG w latach: 1996-1999 i 2008-2016) od 2008 roku tradycyjnie funduje miniaturę lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza, dla dwóch Dyplomantów, w kolejności wyróżnionych z najwyższą średnią, to: Mgr inż. Adam Sobolewski (nieobecny) i mgr inż. Konrad Prychocin, (Rys. 6 ).

 


Rys. 6. Pamiątkowa miniaturowa lampa Ignacego Łukasiewicza powędrowała do mgr inż. Konrada Prychocina, wyróżnionego Absolwenta za rok akademicki 2022/23.


       Uroczystość dodatkowo posiadała przyjemny akcent, gdzie Dziekan WWNiG, prof. dr hab. inż. Mariusz Łaciak wręczył Prorektorowi prof. (-owi) dr hab. inż. (-owi) Rafałowi Wiśniowskiemu miniaturkę łańcucha dziekańskiego w podziękowaniu za dotychczasową owocną współpracę Wydziału z Władzami Uczelni,(Rys. 7).

Rys. 7. Prof. dr hab. inż. Mariusz Łaciak - Dziekan WWNiG dokonuje wręczenia miniaturę łańcucha rektorskiego, prof. (-owi) dr hab. inż. (-owi). Rafałowi Wiśniowskiemu, Prorektorowi ds. Współpracy AGH, który uroczyście prezentuje ją w asyście Władz WWNiG.

 

       W dalszej części Uroczystości złożono podziękowania Przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, które brały aktywny udział w organizowaniu poprzednich Uroczystości Ukończenia Studiów, (Rys. 8).Rys. 8.Przewodniczące WRS: Mgr inż. Sylwia Pazdur i Izabela Dybaś, studentka V roku WWNiG.


       Na zakończenie z mównicy popłynęły ciepłe i serdeczne podziękowania i gratulacje. W imieniu całej społeczności wydziałowej gratulacje złożył Dziekan WWNiG, w imieniu władz rektorskich w ciepłych słowach gratulował Prorektor ds. Współpracy AGH, piękne gratulacje złożyła obecna Przewodnicząca WRS, następnie w imieniu Absolwentów ciepłe i serdeczne podziękowanie złożył wyróżniony absolwent, mgr inż. Hubert Mulawa, (Rys. 9)Rys. 9. Od lewej: Prof. dr hab. inż. Mariusz Łaciak - Dziekan WWNiG, prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Prorektor ds. Współpracy AGH, Przewodnicząca WRS, studentka II WWNiG - Weronika Geresz i mgr inż. Hubert Mulawa wyróżniony Absolwent roku akademickiego 2022/23.

 

       Od zaproszonych, serdeczne gratulacje popłynęły również od Gości, którzy uczestniczyli w Uroczystości Graduacji 2022/23, (Rys. 10).

 Rys. 10. Od lewej: Robert Rajca - General Manager Technip FMC, Paweł Pikus - V-ce Prezes Zarządu Gaz System, Zbigniew Leniowski - Prezes Zarządu PGNiG Technologie - Grupa Orlen, Paweł Firlej - Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy w Krakowie Polska Spółka Gazownictwa sp z o.o., Ruslan Sultanov, Senior Team Lead Wells SHELL, prof. dr hab. inż. Piotr Czaja - Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

 

       Na koniec wszyscy Absolwenci stanęli do pamiątkowego zdjęcia, (Rys. 11).

 


 

Rys. 11. Absolwentki (-ci) udekorowani w pamiątkowe birety na wspólnym zdjęciu.

 

       Po odśpiewaniu GAUDEAMUS nastąpiło zamknięcie 35 Uroczystości Wręczenia Honorowych Szpad SITPNiG, Wyróżnień i Dyplomów ukończenia studiów 2022/2023.

 

       Radość z ukończenia studiów uwidoczniona została w holu pawilonu A0 (Rys. 12)

 


Rys. 12. Hura!. Wreszcie. Dziękujemy tobie Alma Mater.

 

       W godzinach popołudniowych w hotelu SWING odbyła się Biesiada Piwna i Bal Naftowca 2024.

 

 

Literatura:

 

1.      Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Nr 12 (298), grudzień 2023.

 

 

Autorzy:

Dr inż.: Jan Artymiuk, V-ce Prezes SITPNiG,

Dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa, prof. uczelni AGH, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych,

Adam Szurlej, prof. Uczelni AGH, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych.

 

Zdjęcia: Krzysztof Haładyna.

65 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page