top of page

IX Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 14 grudnia 2023 r.

W dniu 14 grudnia 2023 r. w Krakowie odbyło się w trybie hybrydowym IX posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. W posiedzeniu oprócz członków Zarządu wzięli również udział zaproszeni goście: Jolanta Likus – dyrektorka BZG, Małgorzata Kozdrój – główna księgowa SITPNiG, Stanisław Szafran – Przewodniczący Rady Seniorów. Moderatorem spotkania była kol. Dominika Bernaś z Biura Zarządu Głównego SITPNiG.Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżącej działalności Stowarzyszenia, zatwierdzeniu stosownymi uchwałami: planu działalności SITPNiG w roku 2024; prowizorium budżetowego SITPNiG na 2024 rok, a także podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XLIII Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG.

Informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia między poprzednim posiedzeniem w dniu 12 października 2023 r., a obecnym, przedstawił kol. Janusz Pudło, Sekretarz generalny SITPNiG. Poinformował zebranych, że w ramach dotacji, którą otrzymaliśmy z Fundacji Orlen, zostały zorganizowane dwa wydarzenia: Forum Młodzieży oraz III Konferencja Historyczna. Forum Młodzieży obyło się w ostatnich dniach października i wzięli w nim udział przedstawiciele Młodych Profesjonalistów Światowej Rady Naftowej; przedstawiciele Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; uczniowie krośnieńskiej Naftówki i Zespołu Szkół Zawodowych PGNiG w Krakowie. III Międzynarodowa Konferencja Historyczna, zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, odbyła się w Muzeum w Bóbrce w ostatnich dniach listopada. Uczestniczyli w niej prelegenci z Polski, Czech i Ukrainy, reprezentanci 5. Uniwersytetów, Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Technicznego w Libercu, Muzeum w Bóbrce, AGH i SITPNiG.

W dalszym ciągu prowadzone były wspólnie z przedstawicielami Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH działania zmierzające do przygotowania XIV Kongresu Naftowców i Gazowników. Było to m.in. przygotowanie loga i reklam kongresu; spotkania i rozmowy z Biurem Organizacji Kongresów Jordan.

 Członkowie Zarządu Głównego jednogłośnie przyjęli stosowną uchwałą przedstawiony przez Sekretarza generalnego plan pracy SITPNiG, składający się z planu działalności Zarządu Głównego i planu działalności Oddziałów SITPNiG.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie projektu prowizorium budżetowego stowarzyszenia na rok 2024, które przedstawił Krzysztof Knap – Skarbnik SITPNiG. Prowizorium zostało zarekomendowane przez Komisję Finansowo-Budżetową do przyjęcia przez Zarząd Główny. Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli je stosowną uchwałą.

Zarząd Główny zatwierdził również skład Komisji Organizacyjnej XLIII Walnego Zjazdu Delegatów (14-15.11.2024 r. w Krakowie).

W punkcie „Sprawy wniesione i wolne wnioski” sekretarz generalny poinformował zebranych o istotnych zmianach w Statucie Fundacji Bóbrka, wynikających z tego, że Orlen SA został następcą prawnym PGNiG SA. Donatorami byli do tej pory Orlen SA, PGNiG SA i SITPNiG. Obecnie, po połączeniu Spółek, pozostaje dwu donatorów - SITPNiG jako właściciel majątku i Orlen SA jako przedstawiciel przemysłu. Został utrzymany parytet, że w Radzie Fundacji 4. przedstawicieli powołuje Orlen SA, a 2. przedstawicieli SITPNiG. Wiceprzewodniczący Rady będzie wybierany spośród osób wskazanych przez SITPNiG. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji zapadają większością 5/6 głosów wszystkich członków Rady Fundacji, z tym zastrzeżeniem, iż uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji, wymagają uprzedniej zgody wyrażonej w odpowiednim trybie przez Fundatorów.

    Ponieważ było to ostatnie spotkanie Zarządu przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, Prezes R. Wiśniowski złożył życzenia wszystkim obecnym członkom Zarządu oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia.  

Na tym zakończono IX posiedzenie Zarządu Głównego.

171 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page