top of page

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG - 16.03.2023


W dniu 16 marca 2023 r. w Krakowie odbyło się w trybie hybrydowym VII posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. W posiedzeniu uczestniczyło 22. członków Zarządu: 9 osób online i 13 stacjonarnie. W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście: Marzena Majdzik – przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG, Jolanta Likus – dyrektor BZG, Małgorzata Kozdrój – główna księgowa SITPNiG, Katarzyna Matuszewska, dyrektorka OSiR, Bożena Żak-Kapusta – Główna księgowa w biurze OSIR, Stanisław Szafran – Przewodniczący Rady Seniorów. Moderatorem spotkania była kol. Dominika Bernaś – pracownik Biura Zarządu Głównego.

Posiedzenie rozpoczął prezes SITPNiG, Rafał Wiśniowski, który po przywitaniu wszystkich uczestników posiedzenia poddał pod głosowanie zatwierdzenie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Następnie kol. Janusz Pudło, sekretarz generalny SITPNiG, przedstawił informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia między poprzednim posiedzeniem w dniu 15 grudnia 2022 r., a obecnym, omówił także sprawozdania Zarządu Głównego i jednostek prowadzących działalność gospodarczą, jednostek zadaniowych oraz Oddziałów SITPNiG z działalności w roku 2022. W kolejnym punkcie posiedzenia skarbnik Stowarzyszenia, kol. Krzysztof Knap przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2022. Po zaprezentowaniu sprawozdań, kol. Marzena Majdzik, przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, przedstawiła stanowisko GKR, która pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd Główny sprawozdania z działalności w roku 2022. Sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej SITPNiG za rok 2022 zostały jednogłośnie przyjęte uchwałą Zarządu Głównego.Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie budżetu stowarzyszenia na rok 2023, który przedstawił K. Knap. Omówione zostały planowane wydatki i dochody na nadchodzący rok, a także propozycje dotyczące oszczędności i racjonalizacji kosztów. Budżet na rok 2023, zarekomendowany przez Komisję Finansowo-Budżetową do przyjęcia przez Zarząd Główny, został jednogłośnie zatwierdzony przez członków Zarządu Głównego stosowną uchwałą.

W trakcie posiedzenia sekretarz generalny SITPNiG poruszył również kwestię spadającej liczby członków stowarzyszenia i brak zainteresowania działalnością ze strony młodzieży. Zaproponowano, aby każdy oddział SITPNiG przedyskutował tę kwestię i przedstawił własne pomysły na zwiększenie atrakcyjności członkostwa, aby umożliwić dopasowanie swoich działań do specyfiki regionu oraz potrzeb swoich członków.

W dalszej części spotkania podjęto uchwałę o zmianie przewodniczącego Komisji ds. Historii i Muzealnictwa, nowym przewodniczącym został Czesław Rybicki. Został również powołany przewodniczący Komisji ds. Młodzieży i Studentów, którym został Albert Złotkowski.

Na zakończenie posiedzenia Prezes SITPNiG, prof. Rafał Wiśniowski, złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.Foto archiwum SITPNiG

192 wyświetlenia0 komentarzy

Комментарии


bottom of page