top of page

V Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 27 października 2022 r.

W dniu 27 października 2022 r. odbyło się w trybie hybrydowym V posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. W spotkaniu wzięło udział 20 członków Zarządu oraz zaproszeni goście: dyrektorka Biura Zarządu Głównego, Jolanta Likus i główna księgowa SITPNiG , Małgorzata Kozdrój. W biurze Zarządu Głównego w Krakowie spotkali się: prezes SITPNiG prof. Rafał Wiśniowski, wiceprezes Jan Artymiuk, sekretarz generalny Janusz Pudło, skarbnik Krzysztof Knap, prezes Oddziału SITPNiG w Krakowie Dominik Staśko, dyrektorka Biura Zarządu Głównego Jolanta Likus i główna księgowa SITPNiG – Małgorzata Kozdrój. Pozostali członkowie Zarządu brali udział w posiedzeniu online.

Moderatorem spotkania była kol. Dominika Bernaś – pracownik Biura Zarządu Głównego.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżącej działalności Stowarzyszenia, wyników audytu sprawozdania finansowego SITPNiG za rok 2021 oraz zatwierdzeniu stosownymi uchwałami prowizorium budżetowego SITPNiG na 2032 rok, wysokości składek członków wspierających w roku 2023, wysokości zapomogi przyznawanej przez Komisję Pomocy Koleżeńskiej a także nadanie odznak honorowych SITPNiG zasłużonym członkom stowarzyszenia.

Bieżącą działalność SITPNiG, w okresie między 23 III a 27 X 2022 r. przedstawił sekretarz generalny SITPNiG, Janusz Pudło. Omówił najważniejsze wydarzenia zorganizowane w tym okresie czyli XIII Polski Kongres Naftowców, spotkanie Prezesów Oddziałów i przewodniczących Kół w Rudawce Rymanowskiej oraz XV Sesję Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowaną w Rzeszowie, której gospodarzem była Politechnika Rzeszowska.

Poinformował również, że w ramach ogłoszonej na naszej stronie internetowej akcji pomocy Ukrainie zostało zebrane 3870 zł, przy dużym udziale członków Koła emerytów przy Oddziale SITPNiG w Sanoku, którzy przekazali na ten cel 1.000 zł. Cała kwota została przekazana organizacji pożytku publicznego, Fundacji Siepomaga, która zaangażowana jest w organizowanie pomocy dla Ukrainy.

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. „przedstawia ono rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 z późn. zm. ) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami prawa oraz statutem Stowarzyszenia oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.”

ZG przyjął stosowną uchwałą założenia do sporządzenia prowizorium budżetowego SITPNiG na rok 2023, przedstawione przez skarbnika Stowarzyszenia, Krzysztofa Knapa i zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Finansowo – Budżetową. W przyjętych założeniach znalazł się zapis powalający na zmianę redystrybucji składki PKN Orlen SA w przypadku zmian wynikających z konsolidacji spółek PKN Orlen SA i PGNiG SA.

Członkowie Zarządu Głównego zdecydowali o udzieleniu wsparcia Redakcji WNiG w 2023 r. poprzez wprowadzenie opłaty za udostępnianie członkom Stowarzyszenia wersji elektronicznej czasopisma.

Bardzo ważną decyzją było podjęcie uchwały powołującej Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa jako jednostkę terenową SITPNiG, co jest niezbędne przy wpisaniu Ośrodka do KRS.

Na wnioski Zarządu Oddziału w Sanoku, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, Zarząd Główny podjął uchwały nadające Honorowe Odznaki SITPNiG. Przyznano 12 srebrnych, 4 złote oraz 1 diamentową Odznakę Honorową SITPNiG.

71 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


bottom of page