top of page

X Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 21 marca 2024 r.

W dniu 21 marca 2024 r. w Krakowie odbyło się w trybie hybrydowym X posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. W posiedzeniu uczestniczyło 18. członków Zarządu: 11 osób online i 7 stacjonarnie. W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście: Jolanta Likus – dyrektorka BZG, Małgorzata Kozdrój – główna księgowa SITPNiG (online), Katarzyna Matuszewska, dyrektorka OSiR (online), Stanisław Szafran – Przewodniczący Rady Seniorów. Moderatorem spotkania była kol. Dominika Bernaś – pracownik Biura Zarządu Głównego.

Posiedzenie rozpoczął prezes SITPNiG, Rafał Wiśniowski, który po przywitaniu wszystkich uczestników posiedzenia poddał pod głosowanie zatwierdzenie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Następnie kol. Janusz Pudło, Sekretarz generalny SITPNiG, przedstawił informacje dotyczące działalności stowarzyszenia między poprzednim posiedzeniem w dniu 14 grudnia 2023 r., a obecnym. Obejmowała ona głównie działalność sprawozdawczą, poświęcona była również intensywnym przygotowaniom do XIV Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników oraz akcji wyborczej w Kołach i Oddziałach SITPNiG. Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia Sekretarz generalny omówił sprawozdania merytoryczne z działalności w roku 2023: Zarządu Głównego, jednostek prowadzących działalność gospodarczą, jednostek zadaniowych oraz Oddziałów SITPNiG. Po zaprezentowaniu sprawozdań, pod nieobecność kol. Marzeny Majdzik, Przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR), J. Pudło przedstawił uchwałę GKR, która pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd Główny sprawozdanie z działalności merytorycznej SITPNiG w roku 2023. Obszerna opinia Głównej Komisji Rewizyjnej została zamieszczona na stronie internetowej w materiałach na posiedzenie ZG. Sprawozdanie z działalności merytorycznej SITPNiG za rok 2023 zostało jednogłośnie przyjęte stosowną uchwałą Zarządu Głównego. 

Następnie skarbnik Stowarzyszenia, kol. Krzysztof Knap przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2023. W wyniku dyskusji członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu zdecydowali o skierowaniu uchwały przyjmującej sprawozdanie finansowe do głosowanie elektronicznego, po otrzymaniu wyjaśnień od głównej księgowej SITPNiG.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie budżetu Stowarzyszenia na rok 2024, przedstawionego przez Skarbnika, K. Knapa. Ze względu na zmiany zachodzące w Zarządach Spółek będących naszymi Członkami wspierającymi, a zawłaszcza w ORLEN SA i związanej z tym niepewności dotyczącej wysokości składek członkowskich, planowany w obecnych warunkach budżet na rok 2024 zakłada stratę. Po ustabilizowaniu się sytuacji w naszej branży i otrzymaniu wiążących informacji nt. wysokości składek członków wspierających będzie dokonana korekta budżetu.

Budżet na rok 2024, zarekomendowany przez Komisję Finansowo-Budżetową do przyjęcia przez Zarząd Główny, został zatwierdzony przez członków Zarządu Głównego stosowną uchwałą, przy dwu głosach wstrzymujących się. 

W dalszej części posiedzenia członkowie Zarządu przyjęli uchwałą przedstawiony przez Wiceprezesa  A. Artymiuka, Regulamin Rzeczoznawcy SITPNiG. Na wnioski Zarządów Oddziałów, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, Zarząd Główny podjął uchwały nadające Honorowe Odznaki SITPNiG: 25. Srebrnych; 10. Złotych; 4 Diamentowe oraz godność Zasłużonego Seniora SITPNiG dwu członkom Oddziału Warszawa II.

Na zakończenie posiedzenia Prezes SITPNiG, prof. Rafał Wiśniowski, złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.  

67 wyświetleń0 komentarzy

Commenti


bottom of page