top of page

XLII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG 3-4.12.2021 r.

3-4 grudnia w Krakowie odbył się XLII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Walny Zjazd podsumował działalność Stowarzyszenia w przedłużonej kadencji 2016-2021 oraz wyznaczył kierunki działania na następną kadencję. Ta najdłuższa w historii SITPNiG kadencja rozpoczęła się w roku 70-lecia SITPNiG, a zakończyła w roku 75-lecia, śmiało więc można powiedzieć, że była kadencją Jubileuszową. Była również kadencją wielu zmian (władze, statut), kadencją trudną, naznaczoną pandemią i związanym z nią znacznym ograniczeniem aktywności społecznej, izolacją i alienacją społeczną. Szczegółowe informacje o przebiegu kadencji podane zostały w obszernych materiałach zjazdowych.

Obrady XLII WZD SITPNiG otworzył Paweł Stańczak – Prezes SITPNiG, proponując Prezydium WZD w składzie:

prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska – przewodnicząca,

prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa – wiceprzewodniczący,

Wiesław Zwoliński – wiceprzewodniczący,

Albin Wojnar – sekretarz,

Jolanta Weselińska – sekretarz.


Zjazd przyjął zaproponowany przez ustępujący Zarząd Główny porządek obrad, zatwierdził Regulamin Obrad i Ordynację Wyborczą, a następnie wybrał Komisje Zjazdowe: Mandatową i Wnioskową. Przyjął również informację o składzie osobowym Komisji Wyborczej działającej na mocy postanowień Statutu SITPNiG.

Chwilą ciszy uczczono pamięć kolegów zmarłych w czasie ubiegłej kadencji, w szczególności członków honorowych Stowarzyszenia: Zygmunta Śliwińskiego, Józefa Raczkowskiego, Ludwika Kossowicza, Stanisława Józefczyka, Tadeusza Zawilińskiego.

Jednogłośnie został przyjęty protokół z poprzedniego, XXXIX Walnego Zjazdu Delegatów.

W czasie gdy komisja Mandatowa sprawdzała prawomocność Zjazdu, Przewodnicząca Prezydium poprosiła sekretarza generalnego o wręczenie odznaczeń i wyróżnień Koleżankom i Kolegom, którzy swoją pracą i aktywnością zyskali uznanie przede wszystkim Zarządów Oddziałów, a także Zarządu Głównego. Sekretarz generalny, a jednocześnie kanclerz Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG, Rafał Kudrewicz, poinformował Zjazd, że Kapituła nadała Honorową Szpadę Seniora SITPNiG kolegom Andrzejowi Mikołajczakowi i Januszowi Kobylańskiemu. Obaj wyróżnieni są długoletnimi członkami Stowarzyszenia, aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu działalności SITPNiG od dziesiątek lat prowadząc Oddziały SITPNiG, odpowiednio w Poznaniu i Warszawie I. Nadanie Honorowej Szpady Seniora SITPNiG jest wyrazem szacunku i wysokiego uznania oraz podziękowania za wybitne osiągnięcia w wieloletniej aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia. W imieniu nieobecnego Janusza Kobylańskiego dyplom i Honorową Szpadę Seniora SITPNiG odebrał kol. Wiesław Zwoliński.

Diamentowe Odznaki SITPNiG zostały przyznane przez Zarząd Główny SITPNiG Wiesławie Liberze z Oddziału w Gdańsku, Piotrowi Dziadzio z Oddziału w Gorlicach, Ryszardowi Filipowiczowi i Andrzejowi Gonetowi z Oddziału w Krakowie.Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową prawomocności Zjazdu w głosowaniu tajnym Zjazd nadał godność Członka Honorowego SITPNiG: Tadeuszowi Kozimorowi, Waldemarowi Wójcikowi i Edwardowi Litwinowi z Oddziału w Sanoku, dziękując tym samym za ich wieloletnią aktywną pracę i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia.

Zjazd przyjął bez zastrzeżeń protokół z XXXIX WZD SITPNiG, a następnie wysłuchał referatu sprawozdawczo-programowego ustępującego Zarządu Głównego SITPNiG, przedstawionego przez prezesa Pawła Stańczaka. Przedstawił on dorobek działalności i osiągnięcia SITPNiG w minionej kadencji oraz proponowane główne kierunki działań Stowarzyszenia w nowej kadencji. Główna Komisja Rewizyjna oceniając działalność Stowarzyszenia w kadencji 2016 – 2021 z uznaniem odniosła się do bardzo dobrych efektów pracy SITPNiG w minionym okresie, osiągniętych mimo problemów w działalności Stowarzyszenia i niesprzyjających okoliczności zewnętrznych. Wskazała na pozytywy w wielu dziedzinach działalności i na konieczność poprawy w niektórych z nich. W podsumowaniu oceny GKR postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za kadencję 2016-2021. Przychylając się do wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SITPNiG za kadencję lat 2016 – 2021. Sprawozdanie ze swojej działalności w kadencji 2016-2021 przedstawił również Główny Sąd Koleżeński.

W wyniku procedury wyborczej wyłonione zostały władze naczelne Stowarzyszenia na nową kadencję lat 2021 – 2024. W skład Zarządu Głównego weszli: Jan Artymiuk, Piotr Dziadzio, Krzysztof Knap, Jan Lubaś, Janusz Pudło, Paweł Stańczak, Włodzimierz Tomczak, Rafał Wiśniowski, Albin Wojnar, Waldemar Wójcik.

Ponadto na mocy § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu SITPNiG w skład Zarządu Głównego weszli prezesi Oddziałów SITPNiG:

Mirosław Stec – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Czechowicach-Dziedzicach,

Zbigniew Oskroba – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Gdańsku,

Stanisław Mitoraj – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Gorlicach,

Mirosław Szczygieł – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Katowicach,

Dominik Staśko – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie,

Robert Wrzask – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie,

Bogusław Gutowska – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Łodzi,

Henryk Dytko – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Pile,

Andrzej Mikołajczak – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu,

Maciej Dębiński – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Sanoku,

Jacek Surowiczko – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Tarnowie,

Ewa Tomaszewska – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Warszawie I,

Rafał Kudrewicz – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Warszawie II,

Dariusz Nojek – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG we Wrocławiu,

Zbigniew Gmiński – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze.


XLII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG wybrał na kadencję 2021 – 2024 Prezesa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Został nim prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zarząd Główny SITPNiG na swoim pierwszym posiedzeniu na wniosek Prezesa Rafała Wiśniowskiego wybrał jednogłośnie na sekretarza generalnego Janusza Pudło.

Główna Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: Marzena Majdzik, Jolanta Siergiej, Stanisław Nagy, Krzysztof Janas, Piotr Kosowski, Ryszard Filipowicz, Wojciech Czapiewski.

Na posiedzeniu konstytucyjnym przewodniczącą GKR została wybrana kol. Marzena Majdzik.

Główny Sąd Koleżeński wybrano w składzie: Andrzej Gonet, Kazimierz Nowak, Janina Dziędziel-Gostek, Alicja Kaczmarczyk, Jan Sęp.

Delegatem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego do Krajowej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT został wybrany Waldemar Wójcik.

W podsumowaniu obrad XLII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG podjął uchwałę dotyczącą działalności SITPNiG w kadencji 2021-2024.


Foto archiwum SITPNiG

366 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page