Stowarzyszenie Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego jest największą

polską organizacją naukowo-techniczną stanowiącą dobrowolne zrzeszenie specjalistów branży naftowej, gazowniczej i

rafineryjnej. SITPNiG:

- posiada szerokie grono doświadczonych specjalistów; 

- umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

- wspiera rozpowszechnianie wiedzy i osiągnięć technicznych poprzez wydawnictwa, konferencje, sympozja i szkolenia;

- wspiera młodzież w dążeniu do swojego rozwoju;

- ułatwia rozwijanie współpracy między firmami; 

- integruje środowisko naftowców, gazowników i rafinerów.

SITPNiG jest współzałożycielem Fundacji Muzeum PNiG im. I. Łukasiewicza w Bóbrce

Członkami zwyczajnymi SITPNiG mogą być:

1) osoby z wykształceniem co najmniej średnim, których czynności zawodowe związane są bezpośrednio lub pośrednio z przemysłem naftowym i gazowniczym,

2) studenci publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, studiujący kierunki związane z przemysłem naftowym i gazowniczym,

3) inne osoby, których działalność jest zgodna z celami SITPNiG lub osiągnięcia w dziedzinach związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym uzasadniają ich przyjęcie do SITPNiG.

Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata wraz ze zdjęciem oraz podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla członków Stowarzyszenia (klauzula znajduje się na odwrocie deklaracji), popartej przez dwóch członków zwyczajnych SITPNiG. Datą wstąpienia jest data podjęcia przez Oddział SITPNiG, Uchwały przyjmującej nowych członków. Składki członkowskie można opłacać indywidualnie gotówką lub przelewem na konto bankowe właściwego oddziału oraz poprzez zakład pracy wyrażając zgodę na potrącanie składki z wynagrodzenia - zgoda na potrącanie składek.  

Aktualizację danych członków SITPNiG dokonujemy na podstawie Ankiety aktualizacyjnej

Dowodem przynależności członka zwyczajnego do SITPNiG jest legitymacja członkowska.

Dokumenty do pobrania: 

       Stowarzyszenie działa poprzez terenowe jednostki organizacyjne - Oddziały zrzeszające członków SITPNiG, w których mogą być tworzone koła, jako jednostki terenowe niższego rzędu

Oddziały SITPNiG

Zostań naszym członkiem

Wysokość składki członka zwyczajnego na rok 2019:

Pracujący  - 15 PLN / miesiąc

Emeryci     -   3 PLN / miesiąc

Studenci    -   3 PLN / miesiąc

Składki można wpłacać:

- miesięcznie,

- kwartalnie,

- rocznie.

Czechowice     Gdańsk     Gorlice     Katowice     Kraków     Krosno     Łódź     Piła    Poznań            Sanok     Tarnów     Warszawa I     Warszawa II     Wrocław     Zielona Góra

Prawa i obowiązki członka zwyczajnego 

 

Zgodnie z zapisami Statutu SITPNiG ( §12 pkt 5), członkowie SITPNiG mają prawo:

1) wyborcze - czynne i bierne - do organów SITPNiG, organów oddziałów SITPNiG oraz do organów kół SITPNiG,

2) noszenia odznaki członkowskiej oraz innych odznak i medali SITPNiG w przypadku ich nadania,

3) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, kursach, wyjazdach szkoleniowo-technicznych i spotkaniach integracyjnych organizowanych przez SITPNiG na zasadach ustalonych przez organizatora,

4) korzystania z pomocy koleżeńskiej organizowanej przez SITPNiG na zasadach określonych przez Zarząd Główny,

5) ubiegania się o uprawnienia nadawane przez SITPNiG oraz do uzyskiwania pomocy SITPNiG w podnoszeniu własnych kwalifikacji.

 

Zgodnie z zapisami Statutu SITPNiG ( §12 pkt 6), członkowie SITPNiG obowiązani są:

1) brać czynny udział w pracach SITPNiG, dbać o jego dobro oraz stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów SITPNiG, organów oddziałów SITPNiG i organów kół SITPNiG,

2) przestrzegać zasad etyki zawodowej SITPNiG oraz zasad koleżeństwa,

3) regularnie opłacać składki członkowskie.