top of page

"INŻYNIER EUROPEJSKI" EUR ING - Informacja o tytule zawodowym

Tytuł zawodowy „INŻYNIER EUROPEJSKI” – EUR ING nadawany jest przez Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI)

Podstawowe warunki stawiane przez FEANI kandydatom ubiegającym się o tytuł EUR ING:

  1. O Tytuł EUR ING mogą ubiegać się wyłącznie inżynierowie czynni zawodowo;

  2. Posiadanie udokumentowanego członkostwa w stowarzyszeniu inżynierskim zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT NOT), która jest Członkiem Narodowym FEANI. Osoby nie posiadające takiego członkostwa powinny je uzyskać przed ubieganiem się o tytuł EUR ING. Brak członkostwa uniemożliwia wystąpienie o tytuł „Inżynier Europejski” – EUR ING

  3. Ukończenie uczelni oraz kierunku studiów (uzyskanie dyplomu) akredytowanych przez FEANI, tzn. umieszczonych w INDEKSIE FEANI oraz posiadanie właściwego, udokumentowanego zawodowego doświadczenia inżynierskiego zgodnie z tzw. kryteriami minimum FEANI (minimum zawodowego doświadczenia inżynierskiego w przypadku ukończenia studiów 5-letnich wynosi 2 lata, przy studiach krótszych – odpowiednio dłużej), całość tzw. formacji inżyniera (studia plus zawodowe doświadczenie inżynierskie) nie może być krótsza niż 7 lat. Dotyczy to wyłącznie absolwentów studiów dziennych. FEANI nie zaakceptowała studiów wieczorowych i zaocznych (ich absolwenci nie mogą ubiegać się o tytuł EUR ING)

  4. Czynna znajomość przynajmniej jednego z języków FEANI (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego)

  5. Wypełnienie formularza wniosku FEANI o tytuł EUR ING (formularze w 3 językach FEANI: angielskim, francuskim i niemieckim są dostępne na stronie internetowej www.not.org.pl w zakładce Współpraca Międzynarodowa i dalej w zakładce Informacje dla Kandydatów. Wszystkie szczegółowe informacje można również uzyskać w Sekretariacie Polskiego Komitetu Narodowego ds. FEANI i Polskiego Komitetu ds. Rejestru FEANI – Dział Współpracy z Zagranicą i Doskonalenia Zawodowego, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, pokój 142, ul. Czackiego 3/5,00-950 Warszawa; tel.: 022 827 16 86; fax: 022 827 29 49; e-mail: ajachimowicz@not.org.pl (kontakt z p. Anną Jachimowicz).

Wnioski wraz z załączoną wymaganą dokumentacją składane są w Sekretariacie PKN ds. FEANI lub przesyłane pocztą na powyższy adres. Opiniuje je PKN ds. Rejestru FEANI.

Zaopiniowane wnioski przesyłane są do Sekretariatu Generalnego FEANI w Brukseli, a następnie są rozpatrywane przez Europejski Komitet ds. Rejestru FEANI, który wydaje ostateczna decyzję o przyznaniu tytułu EUR ING lub o odrzuceniu wniosku.

84 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page