top of page
Oferta dla firm 

Nasze Stowarzyszenie jest kontynuatorem polskich naftowych organizacji technicznych działających w naszym kraju od drugiej połowy XIX wieku. Jesteśmy współzałożycielami Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I Łukasiewicza w Bóbrce, kultywując od lat historię i tradycje naszej branży. Zrzeszamy ok. 3000 członków zwyczajnych (indywidualnych) i jesteśmy organizacją naukowo-techniczną stanowiącą dobrowolne, społeczne zrzeszenie specjalistów w dziedzinie poszukiwań i eksploatacji węglowodorów, szeroko rozumianego gazownictwa i przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego, a także ochrony środowiska i ekonomii. Inspirujemy przedsięwzięcia naukowo-techniczne i organizacyjne na rzecz gospodarki kraju, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Realizujemy zadania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób związanych z przemysłem naftowym, gazowniczym i rafineryjnym. W naszym Stowarzyszeniu działają osoby reprezentujące całą branżę naftowo-gazowniczą, uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze, tworząc szerokie grono doświadczonych specjalistów i rzeczoznawców.

Wspieramy rozpowszechnianie najnowocześniejszych osiągnięć technicznych poprzez nasze wydawnictwa oraz organizowane kongresy, konferencje, sympozja i szkolenia. Ułatwiamy rozwijanie kontaktów i współpracy między firmami, dążąc jednocześnie do integracji naszego środowiska. Bierzemy aktywny udział w dialogu na temat "odpowiedzialnej transformacji energetycznej", czego wyrazem był XIII Polski Kongres Naftowców i Gazowników w roku 2022.

Wraz z zachodzącą transformacją energetyczną zmienia się również Stowarzyszenie. Z przyjemnością przedstawiamy naszą ofertę dotyczącą stworzenia neutralnego forum, które umożliwi otwarty dialog w branży energetycznej w związku z jej transformacją. Jesteśmy przekonani, że wspólne dyskusje, wymiana wiedzy i doświadczeń są kluczowymi czynnikami przyspieszającymi postęp i innowacje w sektorze energetycznym. Nasze forum ma na celu zapewnienie przestrzeni, w której przedstawiciele różnych firm będą mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami, zdobywać nowe perspektywy oraz współpracować w celu stworzenia zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Wspieramy młodzież w dążeniu do własnego rozwoju. Aktywnie uczestniczymy w procesie kształcenia i przygotowania młodych kadr do zawodu przez współpracę i opiekę nad szkolnictwem zawodowym. Obecnie wspólnie z naszymi partnerami uczestniczymy w procesie organizacji Branżowego Centrum Umiejętności BCU, gdzie będzie się kształcić kadry specjalistów zgodnie z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku energetycznego. Nasza działalność na rzecz branży naftowej od ponad 75 lat wspierana jest przez firmy tworzące polski przemysł naftowy, gazowniczy i rafineryjny, na zasadach określonych w § 14 naszego Statutu.

Obecnie naszym strategicznym członkiem wspierającym jest zintegrowany koncern energetyczny PKN OLEN. Wspierają nas także firmy branżowe spoza grupy ORLEN, OGP Gaz System SA, jak również instytucje naukowe Akademia Górniczo-Hutnicza i Instytut Nafty i Gazu - PIB. Zależy nam na tym, aby przyłączyły się do nas firmy działające w branży paliwowo - energetycznej.

 

Proponujemy Państwu wstąpienie w nasze szeregi w charakterze Członka wspierającego oferując:

  1. Umieszczenie logo firmy na naszej stronie internetowej www.sitpnig.pl po kliknięciu na nie internauta jest przekierowany na główną stronę firmy.

  2. Korzystanie 2 razy do roku z możliwości umieszczenia niepłatnego ogłoszenia (reklamy w formacie A4) w naszym miesięczniku Wiadomości Naftowe i Gazownicze, lub kwartalniku Wiek Nafty.

  3. Alternatywnie dwa razy do roku istnieje możliwość zamieszczenia dłuższych artykułów dotyczących działalności firmy, zrealizowanych projektów itp. - jako artykułów promujących działalność.

  4. Możliwość współpracy pracowników firmy z naszymi czasopismami, publikowanie artykułów autorskich o charakterze naukowo-technicznym lub historycznym.

  5. Publikację bieżących krótkich informacji pochodzących z firmy, w każdym wydawanym numerze Wiadomości

  6. Dostęp do publikacji SITPNiG (książek) na warunkach, jakie przysługują członkowi zwyczajnemu (sprzedaż promocyjna). Pełna oferta wydawnicza znajduje się na naszej stronie internetowej.

  7. Możliwość uczestniczenia w organizowanych przez SITPNIG konferencjach, sympozjach, spotkaniach, itp. Warunki każdorazowo będą ustalane/negocjowane i zależą od ilości uczestników z Państwa strony.

  8. Możliwość korzystania ze szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG na uzgodnionych wzajemnie warunkach, organizacja szkoleń o określonym indywidualnym zakresie.

  9. Wsparcie przy rozwiązaniach legislacyjnych. Stowarzyszenie w Państwa imieniu może zgłaszać jako strona niezależna wnioski o opiniowanie ustaw czy rozporządzeń.

Zakres korzyści związanych z członkostwem wspierającym uzależniony jest od negocjowanej wysokości składki, uzgadniane są również zasady współpracy.

Zapraszamy również Państwa pracowników do przyłączenia się do naszego stowarzyszenia jako członkowie zwyczajni >> członkostwo SITPNiG.

 

Jeśli nasza propozycja wzbudzi Państwa zainteresowanie uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Zarządu SITPNiG:

e-mail: sitpnig@sitpnig.pl 

Tel: 502 622 202.

bottom of page