top of page
Rys historyczny Oddziału SITPNiG w Gdańsku

W 1964 r. grupa gdańskich inżynierów i techników - głównie byłych pracowników zatrudnionych w tym czasie w przemyśle naftowym - zainicjowała utworzenie Oddziału SITPNaft w Gdańsku. Terenem pierwszych działań było Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych (później Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne), w którym rozwiązaniu uległo Koło Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Na zebraniu organizacyjnym zwołanym w maju 1964 r. z udziałem sekretarza generalnego SITPNaft inż. Tadeusza Porębalskiego uczestniczyły 43 osoby, w tym 24 z Przedsiębiorstwa Robót Wiertniczych i 19 osób zatrudnionych w innych zakładach pracy.

Drugie Walne Zebranie kandydatów na członków Stowarzyszenia odbyło się również z udziałem sekretarza generalnego we wrześniu 1964 r. w budynku NOT, mieszczącym się wówczas przy ul. Wały Jagiellońskie 38.

30 listopada 1964 r. decyzją Zarządu Głównego SITPNaft został powołany Oddział w Gdańsku i zarejestrowany w Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Gdańsku. Głównymi inicjatorami i organizatorami utworzenia Kół i Oddziału byli:

 • mgr inż. Kazimierz Ślączka - liczący wówczas 79 lat, serdeczny przyjaciel i doradca ds. przemysłu naftowego I-go Prezydenta RP Gabriela Narutowicza,

 • mgr inż. Ryszard Wojtasiewicz - absolwent AGH, związany z przemysłem naftowym tradycjami rodzinnymi,

 • Mieczysław Stolarski - były pracownik rafinerii i gazoliniarni w Drohobyczu,

 • Jerzy Gołkowski - asystent na kopalni ropy naftowej w Borysławiu.

 

Działalnością Oddziału od 1964 r. kierowali Prezesi:

 • Karol Zieliński (w latach 1964 - 1965),

 • Ryszard Wojtasiewicz (1965 - 1975),

 • Zbigniew Urych (1975),

 • Aleksander Romanowski (1975 - 1981),

 • Karol Sęp (1981 - 1984),

 • Ryszard Wojtasiewicz (1984 - 1992),

 • Ryszard Wrzosek (1992 - 1996),

 • Jan Kurek (1996 - 2000),

 • Edward Cejko (2000 - 2004),

 • Zdzisław Nowak (2004 - ),

 

Początki naszego Oddziału były trudne. Byliśmy pierwszą jaskółką rozbudowy przemysłu naftowego na Wybrzeżu. Od momentu założenia nasz Oddział wchodził wraz z 16 Oddziałami innych stowarzyszeń w skład Wojewódzkiego Komitetu Porozumiewawczego NOT w Gdańsku, aż do czerwca 1966 r., kiedy to WKP NOT został przemianowany na Oddział Wojewódzki NOT. Pod koniec 1966 r. Oddział SITPNaft liczył 72 osoby.

W tym czasie działalność merytoryczna obejmowała organizowanie odczytów specjalistycznych, projekcje filmów, wyjazdy techniczne. Członkowie Oddziału współdziałali w organizacji i prowadzeniu kursów i szkoleń zakładowych opracowując ich programy i pełniąc funkcje wykładowców.

W okresie od 1966 r. do końca 1976 r. powstały dwa nowe Koła Zakładowe: w Przedsiębiorstwie Obrotu Produktami Naftowymi CPN w Gdańsku oraz w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych.

Stan osobowy pod koniec 1976 r. liczył 222 członków indywidualnych i 3 członków zbiorowych.

W 1979 r. powstało nowe Koło Zakładowe przy WOPN „Petrobaltic”, a członkami naszego Stowarzyszenia zostało kilku kolegów z byłego ZSRR i NRD. W następnej kolejności w 1985 r. powstało Koło Zakładowe w Pomorskich Okręgowych Zakładach Gazownictwa. Oddział nasz był najliczniejszy w 1988 r. - liczył 408 członków. W jego skład wchodziło 5 Kół Zakładowych i 1 Koło Młodzieżowe - V klasa Technikum Wiertniczego w Gdańsku, założone staraniem Oddziału.

Przynależność do Stowarzyszenia wynikała z chęci współuczestniczenia w pracach na rzecz rozwoju regionu i doskonalenia zawodowego. Do Kół wstępowali młodzi technicy i inżynierowie, widząc w tym szansę dla siebie. Koła organizowały bowiem szkolenia zawodowe, kursy języków obcych, spotkania towarzyskie.

W tym czasie działalność Oddziału opierała się na aktywności Kół Zakładowych poprzez włączanie się w szereg imprez organizowanych centralnie i z inicjatywy Oddziału, jak np.:

 • Międzynarodowe Sympozjum Geofizyczne Krajów Socjalistycznych w Gdańsku w 1986 r.

 • XXI Kongres Techników Polskich w kwietniu 1987 r.

 • XXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG w listopadzie 1988 r.

 • Inicjatywa i współorganizacja przy tworzeniu zasadniczej Szkoły Wiertniczej w latach 1965 - 1971, Studium Policealnego Wiertnictwa w latach 1968 - 1973 oraz Technikum Wiertniczego w latach 1986 - 1994.

Z uwagi na rozwiązanie się Koła Zakładowego przy Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym w Gdańsku i przeniesieniu kadry - ilość członków zaczęła maleć tak, że w 1991 r. wynosiła 214 osób.

Lata 90. to trudny okres, a może nawet przełomowy w działalności Stowarzyszenia. Dawne formy działania przestały być atrakcyjne, a kadra inżynieryjno - techniczna szczególnie ostro odczuła finansowe skutki zachodzących przemian systemowych w kraju.

W roku 1996 oddzieliło się od nas Koło Zakładowe przy CPN w Gdańsku, wchodząc w skład Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie. Oddział Gdański liczył 200 członków. Zaczęto poszukiwać nowych form pracy. Koła Zakładowe pracowały zgodnie z wytyczoną działalnością statutową Stowarzyszenia przy zrozumieniu i poparciu Dyrekcji Zakładów.

W roku 2001 utworzony został w ramach Koła Rafinerii Gdańskiej S.A. - Klub SITPNiG przy firmie Siarkopol S.A. w Gdańsku.

Rok 2004 zaowocował utworzeniem nowego Koła Zakładowego w firmie METRIX S.A. w Tczewie oraz wydzieleniem się ze struktur Koła przy Pomorskim Zakładzie Gazowniczym w Gdańsku - Koła przy Rejonie Gazowniczym Rumia.

Obecnie Oddział SITPNiG w Gdańsku zrzesza 446 członków indywidualnych i 4 członków zbiorowych.

Coroczne spotkania Zarządu Oddziału z Dyrekcjami Zakładów przy udziale przedstawicieli Zarządu Głównego są okazją do podsumowania efektów działania, wspólnego określenia kierunków oraz propagowania myśli technicznej. Uzyskana aprobata działalności świadczy o wzajemnym zrozumieniu problemów branży i koniecznym poszukiwaniu rozwiązywania wspólnych problemów.

W okresie minionej kadencji Zarządu Oddziału - organizowane były sympozja, konferencje i seminaria, zarówno dla naszych członków, jak i mające zasięg ogólnokrajowy.

Z ważniejszych spotkań należy wymienić:

 • Kierunki rozwoju energetyki w I dekadzie nowego tysiąclecia w rejonie Pomorza,

 • Zmiany w sektorze naftowym na świecie,

 • Wykorzystanie gazu ziemnego do zasilania silników spalinowych,

 • Sytuacja na światowym rynku paliw i wpływ tego rynku na warunki w Polsce,

 • Ekologia w przemyśle rafineryjnym,

 • Rozwój gazyfikacji w Polsce i dywersyfikacja dostaw gazu,

 • Gaz ziemny w transporcie miejskim,

 • Normy w Unii Europejskiej a spełnienie ich wymagań w Polsce,

 • Alternatywne źródła energii,

 • Budowa kompleksu IGCC jako istotny element strategii rozwoju Rafinerii Gdańskiej,

 • Polski przemysł naftowy i gazowniczy w strukturach energetycznych Unii Europejskiej,

 • Problematyka związana z projektowaniem i budową systemów sprężania gazu towarzyszącego ropie naftowej oraz przesyłu gazu z Morskiej Kopalni Ropy do Energociepłowni Gazowej we Władysławowie.

Nowa kadencja Oddziału rozpoczęła się seminarium naukowo - technicznym organizowanym na promie do Szwecji przez Koło SITPNiG METRIX S.A. na temat nowoczesnych metod pomiaru i rozliczania gazu.

Ważnym elementem naszej działalności było podjęcie współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie oraz Kopalniami Ropy i Gazu w Hodoninie na Morawach. Członkowie naszego Stowarzyszenia trzykrotnie uczestniczyli w wyjeździe technicznym do Czech, zapoznając się z problematyką branży naftowej i gazowniczej.

Również współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy Kołami Zakładowymi z innych regionów Polski - Sanok, Krosno, Odolanów, Zakrzewo k/Poznania - rozwija się poprzez poznawanie technik i technologii pracy poszczególnych dziedzin w tej branży.

Rok 2003 był ogłoszony przez Sejm RP "Rokiem Ignacego Łukasiewicza" - twórcy światowego przemysłu naftowego i gazowniczego. Z tej okazji członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w:

 • międzynarodowych konferencjach organizowanych w Muzeum - Skansenie Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce k/Krosna

 • wycieczkach techniczno - turystycznych na Ukrainę "Śladami Łukasiewicza".

Przy Oddziale w Gdańsku działa ponadto Komisja Kwalifikacyjna powołana decyzjąPrezesa Urzędu Regulacji Energetyki do sprawdzania kwalifikacjina uprawnienia energetyczne (dozorowe i eksploatacyjne) dla pracowników zarówno naszych zakładów, jak i na zlecenia zewnętrzne.

Pomimo bardzo aktywnej pracy zawodowej wszystkich członków Stowarzyszenia, konieczności ciągłego dokształcania się - łączą nas wspólne zainteresowania i chęć działania. Obecność Kół w Zakładach i ich różnorodna forma funkcjonowania winny wpływać pozytywnie na tworzenie atmosfery życzliwości, podnoszenia kwalifikacji, integracji pracowników oraz określać etyczne zasady postępowania kadry inżynieryjno - technicznej.

bottom of page