top of page
Rys historyczny Oddziału SITPNiG w Gorlicach

13 sierpnia 1946 r. odbył się w Krakowie I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Paliw Płynnych, na którym uchwalono statut oraz dokonano wyboru władz stowarzyszenia. Równocześnie powołano pięć Oddziałów terenowych: w Sanoku, Krośnie, Gorlicach, Czechowicach i Krakowie.

W dniu 24 lipca 1946 r. w Gorlicach odbyło się pierwsze Walne Zebranie przy obecności 44 zgłoszonych członków, na którym to wybrano I Zarząd Oddziału w składzie: przewodniczący - Władysław Kobak, zastępca -Stefan Niementowski, sekretarz - Tadeusz Wojnarski, z - ca sekretarza - Stanisław Brożyna, skarbnik - Tadeusz Krajewski, z - ca skarbnika - Witold Kobyliński, członkowie - Emil Schnakopf, Edward Szumilas. Wybrano również komisję rewizyjną, sąd koleżeński i delegatów na zjazd.

Od tego czasu notuje się szybki wzrost liczby członków nowo powstałego Stowarzyszenia w Gorlicach, oraz ich wielką aktywność w życiu społecznym, a także politycznym kraju. W 1971 roku liczba członków Oddziału wynosiła 224 osoby a w 1974 było już 247 członków.

W okresie kadencji miedzy 1988 a 1992 rokiem Oddział w Gorlicach koordynował działalność 3 Kół, do których przynależały: Koło nr 1 – Ośrodek Zaplecza Technicznego Zakładu Poszukiwań Nafty i Gazu w Krośnie, Koło nr 2 – Rafineria Nafty „Glimar” w Gorlicach, Koło nr 3 – FM „GLINIK” S.A. w Gorlicach.

Obecnie te trzy koła nadal funkcjonują, jednak w wyniku zmian organizacyjnych przy innych firmach. I tak  Koło nr 1 przy: PGNiG S.A. O. w Sanoku, Koło nr 2 przy, Rafinerii Nafty „Glimar” S.A w upadłości, a Koło nr 3 nadal przy FM „GLINIK” S.A. w Gorlicach.

 

W kadencji 1996 – 2000 członkowie uczestniczyli w różnych działaniach związanych z promocją przemysłu naftowego, a jednym z ważniejszych inicjatyw było uczestniczenie w pracach związanych z renowacją pomnika I. Łukasiewicza w Gorlicach.

W 2008 roku Oddział nawiązał współpracę z Oddziałem SIMP w Gorlicach. Celem współpracy jest przedstawianie historii przemysłu naftowego na ziemi gorlickiej oraz promocja działań związanych z powrotem do poszukiwań naftowych w Karpatach.

Działalność naukowo – techniczna:

W pierwszych latach istnienia Oddziału, członkowie organizowali odczyty oraz brali udział w opracowaniu regulaminów pracy. Przygotowywano wnioski na Kongresy Techników Polskich. Organizowano narady na temat roli inżynierów i techników we wdrażaniu postępu technicznego. Od 1948 roku członkowie kół opracowywali plany oszczędnościowe zużycia surowców i energii zgodnie z panującymi wówczas trendami.

Członkowie koła przy Rafinerii Nafty, aktywnie uczestniczyli w pracach związanych z modernizacją Rafinerii oraz wprowadzaniem nowych technologii produkcji. W początkach lat 50 zespół inżynierów opracował generalny projekt rozbudowy Rafinerii, a następnie uczestniczył w przekazywaniu instalacji i urządzeń do eksploatacji.

Działalność oświatowo – kulturalna:

Staraniem Oddziału SITPiG w Gorlicahc zwiększono zakres podnoszenia kwalifikacji w technikach zaocznych i na kursach specjalistycznych. Organizowano kursy języków obcych, wewnątrzzakładowe kursy dla pracowników fizycznych, kursy BHP i ochrony środowiska, między - rafineryjne wieczorki dyskusyjne (od 1958-1970 r.), konferencje, np. w 1962 roku pt. „Osiągnięcia gospodarcze powiatu gorlickiego”, wystawy techniczne np.  w 1965 roku z okazji 80. rocznicy Rafinerii Nafty w Gorlicach odbyła się wystawa osiągnięć produkcyjnych oraz konferencja naukowo - techniczna pt. „Produkcja wysokojakościowych olejów silnikowych w Polskim Przemyśle Rafineryjnym”. 

latach 80 członkowie Koła przy Rafinerii Nafty „Glimar” zaprezentowali dorobek Rafinerii poprzez zorganizowanie wystawy produktów podczas I. (1978 r.) i II. (1980 r.) Nowosądeckich Dni Techniki.  Zorganizowano kilkaset kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe robotników i pracowników dozoru technicznego podczas nich przeszkolono i przeegzaminowano ponad 1000 osób. Zorganizowano szereg konferencji naukowo - technicznych, głównie w Fabryce Maszyn Urządzeń Wiertniczych i Górniczych oraz Rafinerii Nafty „Glimar”.

Wspólnie z AGH w Krakowie oraz z Zarządem Głównym SITPNiG organizowano sympozja naukowo - techniczne na wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu.

W 100. rocznicę śmierci Ignacego Łukasiewicza Oddział ufundował jego popiersie odlane z brązu wg projektu Władysława Kandefera, które umieszczono na cokole w pobliżu miejsca, gdzie w Gorlicach została zapalona pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa.

 Organizowano sympozja, konferencje naukowo - techniczne, w tym dwie międzynarodowym charakterze: w 1998 r. pt. „Dzień dzisiejszy przemysłu naftowego” a w 2001 r. pt. „Carpathian Petroleum Conference”. We wrześniu 2010 roku odbyła się konferencja pt. „Reminiscencje przeszłości wyznacznikiem przyszłości. Karpacki Trakt Naftowy - potrzeba czy konieczność?”. Organizatorzy podczas tej konferencji pokazali związek pomiędzy starymi, nieczynnymi już kopalniami ropy (po których nie ma już śladu na powierzchni ziemi), a nowymi, potencjalnymi możliwościami poszukiwawczymi, które w tych obszarach nadal występują.

Działalność wydawnicza:

Na przełomie lat 50 i 60 Oddział SITPNiG w Gorlicach nawiązał ścisłą współpracę z redakcjami wydawnictw branżowych: „Naftą” i „Wiadomościami Naftowymi”. Obecnie również ściśle współpracuje z „Wiadomościami Naftowymi i Gazowniczymi”. W czasopismach publikowano artykuły opracowane przez członków kół działających w Gorlicach (np. w zakresie naukowo - badawczym, rozwojowym i wdrożeniowym, związanym z modernizacją produkcji urządzeń wiertniczych).  

W Roku Łukasiewiczowskim dzięki staraniom Oddziałów gorlickiego, krośnieńskiego i sanockiego opublikowano „Światło z Ziemi”. Jest to album, książka wydana na okoliczność; 150 - lecia przemysłu naftowego, 180 rocznicy urodzin i 120 rocznicy śmierci Ignacego Łukasiewicza.

Obchodom uroczystości towarzyszyły wystawy poświęcone: rozwojowi przemysłu naftowego, lamp naftowych i świec parafinowych, konkursy: plastyczne, wiedzy o I. Łukasiewiczu, wiedzy technicznej, koncerty, zawody sportowe i inne wydarzenia pod patronatem Oddziału w Gorlicach.

Działalność na rzecz członków:

Organizowano od lat wspólne wyjazdy krajowe i zagraniczne do Czechosłowacji, NRD, Rumunii, Bułgarii, ZSRR, Jugosławii. W latach 90 - tych do Austrii, Niemiec, Francji, Włoch, Grecji, Szwajcarii, Hiszpanii, Ukrainy, Chorwacji, Albanii, Turcji. 

Działalność ostatnich lat:

 

bottom of page