top of page
Rys historyczny Oddziału SITPNiG w Krakowie

8 marca 1946 roku utworzono Oddział SITPNiG w Krakowie. W początkowym okresie istnienia działał on według programu i w bezpośredniej łączności z Zarządem Głównym Stowarzyszenia. W 1952 roku powołano do życia w Oddziale pierwsze Koła Zakładowe: przy Instytucie Górnictwa Naftowego oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym okresie oddział zaliczany był do najlepiej pracujących. 20 kwietnia 1953 roku podczas Zjazdu Delegatów w Krakowie doszło do zmiany nazwy Stowarzyszenia na „Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Polsce”, co zapoczątkowało zmianę charakteru organizacji. W 1957 roku oddział krakowski zaczął prowadzić rubrykę w czasopiśmie „Nafta” pt. „Z działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego”.

W tym samym czasie Koło Stowarzyszenia przy Instytucie Naftowym zaczęło wydawać Biuletyn Informacyjny Instytutu Naftowego.

W 1960 roku Oddział liczył 346 członków w 10 Kołach Zakładowych. W drugim kwartale 1963 roku powstało na Akademii Górniczo - Hutniczej, przy Wydziale Górniczym Koło Studentów, do którego zgłosiło się 55 osób. Nawiązano współpracę z pracownikami naukowymi Katedry Kopalnictwa Naftowego AGH. Nie zapominano również o seniorach. Oddział aktywnie włączył się w budowę Domu Seniora Naftowca w Krakowie, który został oddany do użytku w 1971 roku. W okresie do 1971 do 1974 roku nastąpił znaczny rozwój i uaktywnienie ruchu stowarzyszeniowego. Działało wówczas przy Oddziale 13 Kół Zakładowych (w tym nowo powstałe Koło Emerytów przy Domu Seniora Naftowca). Liczba członków wynosiła 1004 osoby. W tym też okresie Zarząd Oddziału uzyskał dla swej działalności jeden pokój w gmachu „Nafty” przy ul. Lubicz 25 w Krakowie. W ramach działalności na rzecz emerytów przemysłu naftowego w dniu 7.06.1978 roku zorganizowano przy Oddziale Krakowskim Klub Seniora Naftowca. Początkowo należało do niego 65 członków. Pierwszym prezesem został wybrany Roman Bielawski. Następnie funkcję tę przejął dr Józef Pietrusza

Pod koniec 1980 roku Oddział Krakowski zrzeszał w 17 Kołach Zakładowych ponad 1800 członków. W roku 1982, ogłoszonym z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego „Rokiem Ignacego Łukaszewicza”. Oddział Krakowski podjął inicjatywę postawienia jego pomnika przed budynkiem „Nafty”

w Krakowie.  Odsłonięto go 8 grudnia 1982 roku. Lata 90 to trudny okres, a może nawet przełomowy w działalności Stowarzyszenia. Liczba członków zaczęła maleć. Dawne formy działania przestały być atrakcyjne, a kadra inżynieryjno - techniczna szczególnie ostro odczuła finansowe skutki zachodzących przemian systemowych w kraju. Nowe, atrakcyjne formy działalności prowadzone w Oddziale, zagraniczne wyjazdy naukowo - techniczne, sympozja, spotkania integracyjne zaczęły przyciągać rzesze nowych, głównie młodych członków.

Działalność naukowo – techniczna:

Członkowie uczestniczyli w organizacji sympozjów, konferencji naukowo – technicznych i odczytów, wygłaszali referaty podczas zebrań w Kołach. Brali również udział w  działalności w Europejskim Stowarzyszeniu EAGE. Oddział jest organizatorem min. sympozjum „Marketing w gazownictwie”, które odbywające się cyklicznie od 10 lat w Zakopanym i Kościelisku. W 10 edycjach udział wzięło ok. 2 tys. uczestników. 

Działalność na rzecz członków: 

W Oddziale organizowane są spotkania integracyjne, wyjazdy naukowo - techniczne krajowe i zagraniczne np. Turcja, Hiszpania, Rumunia, Husów

bottom of page