top of page
Rys historyczny Oddziału SITPNiG w Krośnie

Początki i historia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego posiada piękną i bogatą tradycję sięgającą czasów Ignacego Łukasiewicza. Z jego to bowiem inicjatywy w roku 1877 powołana została pierwsza społeczna organizacja naftowa pod nazwą Krajowe Towarzystwo Naftowe z siedzibą w Gorlicach. Głównym powodem powołania organizacji inżynierskiej była konieczność usprawnienia i unowocześnienia techniki naftowej i organizacji pracy, jak również obrona interesów zawodowych i bytowych pracowników naftowych. W roku 1893 powstało we Lwowie Towarzystwo Techników Naftowych, a w roku 1905, w Borysławiu, Związek Techników Wiertniczych (późniejsza nazwa – Związek Polskich Techników Wiertniczych i Naftowych). Na bazie wcześniejszych „towarzystw”, w roku 1926 zaczyna działać Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego (SPIPN). W latach 1926-1939 działał Wschodni Oddział SPIPN w Borysławiu i od 1935 roku Zachodni Oddział w Jaśle.

W grudniu 1944 roku, w wyzwolonym już wtedy Krośnie, z okazji Święta Górniczego w dniu św. Barbary, wśród zebranych naftowców przybyłych ze Wschodu, powstała myśl reaktywowania działalności przedwojennego Stowarzyszenia. Lata 1944-1946 to początki odbudowy polskiego przemysłu naftowego, był to również okres tworzenia przez nafciarzy pierwszych powojennych struktur Stowarzyszenia. Pierwsze biuro organizacyjne Stowarzyszenia utworzono w 1945 r w domu Stanisława Bergmana przy ul. Staszica w

Zjazd Naftowy 1936

Krośnie a do Komitetu Organizacyjnego należeli Maksymilian Majewski, Kazimierz Krukierek, Maksymilian Mojak, Tadeusz Czajkowski, Marian Ptak, Stanisław Rachwał, Jan Such, Aniela Stec, Ludwik Słotwiński, Jan Strzelbicki, Adam Waliduda, Władysław Zajezierski W Krakowie 8 marca 1946 roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne i został powołany Tymczasowy Zarząd Główny, oraz wybrano z grona 60 uczestników zebrania łączników dla Krakowa, Krosna, Gorlic, Tarnowa, Sanoka i Oświęcimia. W krótkim czasie w tych regionach ukonstytuowały się Oddziały, wybrano władze i delegatów na I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Paliw Płynnych w Krakowie. Formalnie Oddział Krosno został zatwierdzony przez starostę 8 stycznia 1948 roku. Pod koniec 1946 roku krośnieński oddział Stowarzyszenia liczył 112 członków. W skład I Zarządu wchodzili: Tadeusz Czajkowski, Kazimierz Krukierek, Maksymilian Mojak, Marian Ptak, Stanisław Rachwał, Aniela Stec, Władysław Strończak, Jan Strzelbicki, Józef Wojnar, Władysław Zajezierski i Zdzisław Ziółkowski. Stosunkowo krótki okres działalności (1946-1948) owocował wieloma osiągnięciami między innymi w 1946 roku, przy współpracy z Zarządem Głównym, zorganizowano w Niegłowicach I Zjazd Naftowy.

 

Przez kolejne lata funkcję prezesów SITPNiG Oddział Krosno pełnili:

od 1946 do 1950 roku - Jan Strzelbicki,

od 1950 do 1980 roku - Władysław Dubis,

od 1980 do 1992 roku - Adam Nowak,

od 1992 do 2015 roku - Zbigniew Duda,

od 2015 do 2016 roku - Anna Zaleszczuk,

od 2016 roku - Janusz Pudło

Przez 60 lat działalności Oddziału Krosno jego członkowie zorganizowali wiele ważnych konferencji, sympozjów, wyszkolili zastępy fachowców zawsze aktywnie uczestniczyli w życiu gospodarczym i politycznym kraju, odznaczyli się wieloma szczytnymi akcjami charytatywnymi. Przytoczone fakty to tylko niewielki fragment historii Stowarzyszenia, opisanie wszystkich zdarzeń, przypomnienie wszystkich nazwisk jest w tym miejscu niemożliwe. Każdy kolejny rok działalności Stowarzyszenia przynosi dziesiątki wydarzeń, które stają się historią. Intencją naszą było przekazanie czytelnikom atmosfery tworzenia, odbudowy i działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 120 lat istnienia organizacji zrzeszających inżynierów i techników naftowych na ziemiach polskich. 

W 2012 roku przypada 135 rocznica utworzenia pierwszej organizacji naftowej na ziemiach polskich.
Inicjatywa powołania organizacji dla rozwiązywania problemów rodzącego się przemysłu, podejmowana była na zgromadzeniach przedsiębiorców naftowych w Gorlicach i Jaśle w latach 1873 i 1876, a na I Kongresie Naftowym, który obradował we Lwowie pod przewodnictwem Ignacego Łukasiewicza w 1877 roku uchwalono utworzenie „TOWARZYSTWA NAFTOWEGO DLA OPIEKI I ROZWOJU PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA NAFTOWEGO W GALICJI”. Statut określał zadania Towarzystwa w zakresie doskonalenia techniki wiertniczej, konstrukcji urządzeń i osprzętu, wymiany myśli naukowo-technicznej, a także obrony interesów polskich przedsiębiorstw naftowych przed obcym kapitałem. Pierwszym Prezesem Towarzystwa został IGNACY ŁUKASIEWICZ.
Przez 135 lat istnienia różnych form organizacyjnych stowarzyszenia działających w burzliwych i tragicznych momentach historii Polski środowisko nafciarzy stworzyło kadrę wysokiej klasy fachowców oddanych społeczników, rzeczników przemysłu naftowego i gazowniczego zarówno w gospodarce, nauce, szkolnictwie, kulturze i polityce.
W 2011 roku podczas majowego Kongresu Naftowego w Muzeum w Bóbrce otwarta została stała wystawa HISTORIA STOWARZYSZEŃ NAFTOWYCH NA ZIEMIACH POLSKICH.
Pragniemy poniżej przedstawić Państwu elektroniczną wersję fragmentu tej wystawy zapraszając jednocześnie do odwiedzenia Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce i zwiedzenia naszej wystawy.

bottom of page