top of page
Rys historyczny Oddziału SITPNiG w Łodzi

Proces tworzenia Oddziału w Łodzi rozpoczął się 3 kwietnia 1978 roku. Zarząd Główny Stowarzyszenia powołał Komitet ds. organizacji ogniw SITPNaft przy Zakładach Gazowniczych w Łodzi. 

W 1979 roku przyjęto pierwszych członków, którzy początkowo znaleźli się w strukturach Oddziału Warszawa SITPNaft. W 1981 roku na XXVII Walnym Zjeździe Delegatów zmieniono nazwę Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Dołączenie przemysłu Gazowniczego do nazwy Stowarzyszenia wynikało z kolejnych zmian restrukturyzacyjnych przemysłu naftowego i gazowniczego jaki nastąpił w drugiej połowie lat 70-tych.  Połączenie przemysłu naftowego i gazowniczego było bodźcem do utworzenia Oddziału SITPNiG w Łodzi. Oddział rozpoczął swoją działalność w roku 1981 przy ówczesnych Zakładach Gazowniczych w Łodzi. Początkowo członkami Stowarzyszenia byli przede wszystkim pracownicy Zakładów Gazowniczych.

W lipcu 2008 Uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału do Oddziału SITPNiG w Łodzi przeniesiono grupę 95 członków – pracowników Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., gazowników dotychczas zrzeszonych w Oddziale Warszawa II. Utworzone w ten sposób Koło MSG stało się drugim (po Kole Łódź) co do liczebności swoich członków.

Prezesi Zarządu Oddziału

Pierwszym Prezesem Oddziału SITPNiG w Łodzi, wybranym na I Walnym Zjeździe Delegatów Oddziału był Henryk Wojtera, sprawujący tą funkcję do roku 1987. Niespodziewana śmierć Henryka Wojtery to konieczność dokonania wyboru kolejnego prezesa - Jerzego Śródki - stanowisko to sprawował do końca kadencji, tj. do roku 1988.

Krzysztof Nowak pełnił funkcję prezesa oddziału do roku 1992, w tym samym roku na stanowisko to został wybrany Andrzej Zamaria. W roku 1996 na WZDO na prezesa oddziału został wybrany Witold Miller, ówczesny dyrektor Zakładu Gazowniczego w Łodzi. Funkcję tę pełnił aż do roku 2004, kiedy to z uwagi na planowane odejście na emeryturę, wskazał, by stanowisko prezesa objęła osoba czynna zawodowo. W roku 2014 prezesem został Włodzimierz Tomczak, powtórnie wybrany na to stanowisko na kadencję 2000 - 2012.

W roku 2012 głosami delegatów WZDO Prezesem Oddziału SITPNiG w Łodzi zostaje wybrana Bogusława Gutowska. Funkcję tą pełni również w kadencji 2016 - 2020.

 

Dane liczbowe

 Rok                  Liczba 

    członków indywidualnych  członków zbiorowych  kół zakładowych

1981       92           1           4

1992       112           1           3

1996        298            1           5

2012       461           2           7

2015        385           0           7

 

Działalność na rzecz nauki

W latach 1996 – 2000 Oddział w Łodzi przekazał środki finansowe na stypendia dla studentów z Kazachstanu, zorganizowane przez Zarząd Główny SITPNiG. W roku szkolnym 2010/2011 utworzono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi klasę o profilu Technik Gazownictwa. Klasa o tym profilu powstała z inicjatywy i przy ogromnym wsparciu Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w ramach projektu „Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o.”. Projekt ten był wspierany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy w zawodzie Technik Gazownictwa. Uczniowie mieli również możliwość uczestniczenia w kursach specjalistycznych - zgrzewacza polietylenu, szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych. Kursy te były organizowane przez Oddział Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG w Łodzi.

Członkowie Oddziału SITPNiG w Łodzi, Kazimierz Nowak oraz Robert Piotrowski, brali czynny udział przy tworzeniu czterotomowego dzieła „Vademecum Gazownika” wydanego przez SITPNiG w latach 2013 – 2014. Kazimierz Nowak przewodniczył Komitetowi redakcyjnemu a Robert Piotrowski pełnił funkcję sekretarza. Należy podkreślić, iż w konkursie „TECHNICUS 2015 na najlepszą książkę techniczną wydaną w latach 2013 – 2015” Kapituła powołana przez Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w wyniku postępowania konkursowego tytuł TECHNICUS 2015 – NAJLEPSZA KSIĄŻKA SZERZĄCA WIEDZĘ TECHNICZNĄ przyznała właśnie czterotomowemu dziełu „Vademecum Gazownika” wydanemu przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

 

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza prowadzona jest poprzez Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa (OSiR), który został powołany z dniem 1.01.2006 r. Uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG. OSiR powstał po połączeniu Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Kadr SITPNiG oraz Zespołu Rzeczoznawców SITPNiG. Również w roku 2006 powstał Oddział OSiR w Łodzi. Wysoki poziom i fachowość świadczonych usług zapewniają najwyższej rangi specjaliści – rzeczoznawcy, wykładowcy i egzaminatorzy – rekrutujący się w większości spośród członków Oddziału SITPNiG w Łodzi. Na Ich pracy opiera się działalność Ośrodka, który w ramach swojej działalności m.in. prowadzi kursy:

 • Spawania elektrycznego,

 • Zgrzewaczy rur PE

 • Szkolenie okresowe Bhp dla kierujących pracownikami

oraz seminaria:

 • Szkolenia energetyczne

 • Szkolenia okresowe Bhp dla robotników

 • Nadzór i projektowanie rurociągów z PE

 • Organizacja i wykonanie prac gazoniebezpiecznych                                       

 • Organizacja i wykonanie robót ziemnych w infrastrukturze miejskiej         

 • Obsługa butli z gazami technicznymi                      

 • Napełnianie i opróżnianie zbiorników z materiałami niebezpiecznymi        

 • Aspekty infrastruktury miejskiej

 

Członkowie Stowarzyszenia posiadający tytuł Rzeczoznawcy SITPNiG, w ramach działalności rzeczoznawczej, opracowuje wiele opinii z zakresu szeroko rozumianego gazownictwa.

W Łódzkim Oddziale OSiR działa również Komisja Kwalifikacyjna nr 83 powołana przez URE w celu sprawdzania kwalifikacji zawodowych osób pracujących na stanowisku dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z zał. Nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 89).

Z działalności Oddziału OSiR pozyskiwane są głównie środki na działalność statutową Oddziału. Pozostałe środki pochodzą ze składek członkowskich.

 

Współpraca z przemysłem

Współpraca z przemysłem to przede wszystkim prowadzenie szkoleń czy odczytów, organizowanych w ramach działalności Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa Oddział w Łodzi - początkowo dla pracowników Gazowni Łódzkiej, a w latach 2003 - 2013 dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Obecnie, choć bardzo ograniczona, kontynuowana jest współpraca z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. W ramach OSiR na potrzeby spółek gazowniczych, prokuratury czy też sądów opracowano wiele opinii i ekspertyz z zakresu gazownictwa. W roku 2008 na wniosek Zarządu Oddziału w Łodzi, V-ce Prezes Zarządu Głównego Andrzej Mikołajczak i Sekretarz Generalny SITPNiG Stanisław Szafran odznaczyli Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia SITPNiG sztandar Oddziału Zakład Gazowniczy Łódź będącego częścią Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

 

Konferencje

Członkowie Oddziału SITPNiG w Łodzi organizują sympozja naukowo techniczne.
W roku 2017 zorganizowano IX edycję sympozjum naukowo-technicznego „TOp-Gaz Technika Opomiarowania Gazu dziś i jutro”. Sympozjum to ma zasięg ogólnopolski. Na tym sympozjum przedstawiono 26 prezentacji, które przygotowali i zaprezentowali czołowi branżowcy i najlepsi fachowcy ze świata nauki, w tym 3 gości z zagranicy, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem i osiągnięciami. Wśród prelegentów byli przedstawiciele: SGT EuropolGaz s.a,, Instytutu Nafty i Gazu, PGNiG S.A. Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., COMMON S.A., ENERGOUCHET Ukraina, Inotech Meter Calibration Systems Gmbh, FLEXIM GmbH, Politechniki Warszawskiej Instytut Metrologii I Inżynierii Biomedycznej, Głównego Urzędu Miar, APATOR METRIX, AIUT sp. z o.o.

TOp-Gaz jest spotkaniem specjalistycznym dedykowanym głównie pomiarowcom. Od początku cieszy się dużym zainteresowaniem specjalistów z tej branży. Pierwsze spotkanie odbyło się w Rogowie k/Łodzi w 2001 r. Od tamtej pory TOp-Gaz odbywa się w tym samym miejscu, co dwa lata. Rogów 2001 to niewiele ponad 80 uczestników. Największym zainteresowaniem cieszyła się  6 edycja (to był rok 2011), kiedy to trzeba było ograniczać ilość uczestników ze względu na „pojemność” sali wykładowej, a i tak było to ponad 200 osób. W VIII edycji, mimo dużych zmian na rynku gazu, wzięło udział ponad 150 osób.

Członkowie naszego Oddziału zorganizowali również dwie edycje Konferencji „Kor-Gaz-Net Miejsce technologii  ochrony katodowej we współczesnym gazownictwie – Bełchatów – Słok” pod honorowym patronatem Prezesów: PGNiG, OGP GAZ-SYSTEM, EuroPol GAZ, Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa.

Oddział w Łodzi był organizatorem jeszcze dwóch konferencji naukowo-technicznych – w roku 1998 dotyczącej przyłączania nowych odbiorców gazu do sieci gazowej a w 2002 „Problemy budowy, odbiorów i eksploatacji sieci gazowych”.

 

Działalność na rzecz członków

Nie mniej ważna jest działalność na rzecz członków Stowarzyszenia. 

Wielu członkom Stowarzyszenia, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej z przypadków losowych takich jak choroba, inwalidztwo, klęska żywiołowa (powódź, pożar) czy innych udokumentowanych przypadkach losowych, udzielono bezzwrotnej pomocy finansowej.

Oddział SITPNiG w Łodzi organizuje corocznie dwa, czasem 3 wyjazdy naukowo – techniczne popularyzujące wiedzę techniczną. Organizowane są corocznie spotkania członków Stowarzyszenia w ramach Kół, służące integracji środowiska gazowniczego. Wielu członków Stowarzyszenia uczestniczy w kongresach, konferencjach czy sympozjach organizowanych przez SITPNiG jak i inne instytucje. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy na, organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa, Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS w Kielcach.

Pielęgnowane są również tradycje – Koło Seniora w grudniu organizuje karczmę piwną w dniu świętej Barbary, patronki zawodów niebezpiecznych, do których zalicza się również gazownictwo. 

Na wniosek Zarządu Oddziału SITPNiG w Łodzi wielu członkom Stowarzyszenia nadane zostały odznaki honorowe SITPNiG, zgłoszono również wiele wniosków (rozpatrzonych pozytywnie) do innych instytucji w sprawie odznaczeń i nagród dla członków Stowarzyszenia.

bottom of page