top of page
Rys historyczny Oddziału SITPNiG w Pile

Pilski Oddział SITPNiG został założony pod koniec 1956 r., w kilka miesięcy po rozpoczęciu działalności przez pilską NAFTĘ. Jego „ojcowie-założyciele” – inżynierowie i technicy rozpoczynający wtedy w Pile pracę zawodową, przenieśli tradycje, etykę i kulturę techniczną przemysłu naftowego z galicyjskiego matecznika, do Wielkopolski. Tu zetknęli się z przysłowiową wielkopolską gospodarnością i „akuratnością”, co zaowocowało powstaniem w pilskim środowisku naftowym niepowtarzalnej kultury organizacji, opartej o rzetelność zawodową, odpowiedzialność i silną potrzebę środowiskowej działalności pozazawodowej.

Od samego początku pilski Oddział Stowarzyszenia był środowiskowym forum integracji geologów naftowych, wiertników, eksploatatorów, geofizyków i gazowników, a od końca lat 60-tych ubiegłego wieku – pedagogów i nauczycieli zawodu pilskiego Zespołu Szkół Naftowych. I choć liczne zmiany organizacyjne branży poszukiwawczo-naftowej tworzyły liczne, krótkotrwałe struktury i zależności formalno-prawne, SITPNiG było i jest tym czynnikiem, który zawsze powodował „twórczy niepokój” w obrębie krajowego środowiska naftowego i w życiu stowarzyszeń technicznych naszego regionu. 

Patrząc z 60-letniej perspektywy, w działalności pilskiego Oddziału Stowarzyszenia zauważyć  można kilka, niezmiennych elementów aktywności: 

wszechstronną promocję dorobku i bieżących działań pilskiego środowiska naftowego oraz regionu pilskiego, poprzez między innymi:

 • organizację ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych (w latach 1979 – 2015 pilski Oddział zorganizował ich ponad dwadzieścia)

 • zbadanie, udokumentowanie i promowanie potencjału energetycznego wód geotermalnych rejonu Czarnkowa  we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, Akademią Górniczo-Hutniczą i Ministerstwem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych (lata 1993-2000)

 • zorganizowanie w Senacie RP (z inicjatywy senatora Tadeusza Rzemykowskiego), wspólnie z miastem Piłą, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem  – wystawy staszicowskiej, obrazującej sylwetkę wielkiego pilanina i dorobek polskich poszukiwań naftowych

 • promocję dorobku pilskich poszukiwań naftowych w Kairze – w trakcie uroczystości 70-lecia działalności polskiej misji archeologicznej w Egipcie

- szeroką pomoc w kształceniu przyszłych kadr zawodowych poprzez współpracę z Zespołem Szkół Naftowych w Pile:

 • współtworzenie programów praktyk i przedmiotów zawodowych jak też skryptów i innych pomocy dydaktycznych

 • organizowanie wspólnych seminariów popularno-naukowych i udziału uczniów w konferencjach naukowo-technicznych pilskiej NAFTY

 • stworzenie i prezentacja elementów programu szkolnego promujących polski przemysł naftowy wśród młodzieży szkół naftowych

- podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych kadry inżynieryjno-technicznej poprzez:

 • szeroką współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Państwowym Instytutem Geologicznych w Warszawie, Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie (seminaria, konferencje, sympozja, współdziałanie ze studenckimi  kołami naukowymi,  studenckie praktyki zawodowe, studia podyplomowe)

 • promowanie i rozwijanie innowacyjności poprzez szeroki system specjalizacji inżynierskich

 • rozbudowany system certyfikowanych szkoleń zawodowych  związanych z bezpieczeństwem prowadzonych prac wiertniczych

 • wyjazdy naukowo-techniczne i studyjne do renomowanych firm naftowych w kraju i za granicą (w tym na platformy wiertnicze w Polsce i Norwegii)

- działania w zakresie integracji środowiskowej i międzypokoleniowej poprzez między innymi:

 • kultywowanie obrzędowości i  tradycji branżowych (Dzień Górnika-Naftowca, karczma piwna i babski comber, barbórkowe spotkania emerytów, „skok przez skórę” jako uroczysta forma pasowania na górnika – naftowca)

 • cykliczne integracyjne spotkania środowiskowe (spotkania noworoczne, pikniki  itp.)

 • cykliczne artykuły w prasie branżowej oraz własne wydawnictwa albumowe i książkowe, materiały konferencyjne, stronę internetową  istniejącą już od 1993 roku (jedna z pierwszych w całym SITPNiG)

 • napisanie i wydanie (na zlecenie spółki PNiG NAFTA) 170-stronnicowego albumu „50 lat pilskiej NAFTY 1956-2006” zawierającego pełną historię i dorobek firmy

 • poznawanie dorobku naukowo-technicznego i kulturowego różnych regionów i środowisk inżynierskich Polski i europejskiego dziedzictwa w sferze nauki, kultury, sztuki, geologii i techniki - poprzez zorganizowane wycieczki i wyjazdy grupowe (blisko 60 jedno- i kilkudniowych wyjazdów w latach 1991-2016)

 

W 2008 roku pilski Oddział Stowarzyszenia został wyróżniony „Złotą odznaką honorową SITPNiG” w uznaniu wkładu pracy na rzecz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

        Powyższa działalność to społeczna praca wielu naszych koleżanek i kolegów – aktywnych działaczy Stowarzyszenia. To praca długoletnich prezesów pilskiego Oddziału:

Kazimierza Świątkowskiego (prezesa w latach 1969-1981 i 1988-1992)

Jerzego Skibickiego (prezesa w latach 1984 - 1988 i 1992 - 2000)

Ryszarda Chylareckiego (prezesa w latach 2000 - 2012)

To pełna zaangażowania i społecznikowskiej pasji długoletnia praca wielu innych działaczy – między innymi: Marka Dembińskiego, Henryka Dytko, Magdaleny Rzemykowskiej, Marty Woźniak-Hoffmann i wielu wielu innych.

Kilku z naszych kolegów posiada najwyższe wyróżnienie Stowarzyszenia – Diamentową Odznakę Honorową SITPNiG:  Ryszard Chylarecki, Wojciech Kicman, Edmund Schmidt, Jerzy Skibicki i Tadeusz Wolnowski.

Warto również pamiętać, że w ostatnich kadencjach nasi przedstawiciele pełnili szereg funkcji we władzach krajowych SITPNiG (Henryk Dytko, Ryszard Chylarecki, Wioletta Jarek – członkowie Zarządu Głównego w Krakowie) oraz w Radzie Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Pile (Wojciech Kicman i Tadeusz Rzemykowski – prezes Rady od 2016 roku).

bottom of page