top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 29 czerwca 2020 r odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Gorlicach, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2020 - 2024.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Gorlicach

ul.  Biecka 9B, 38-300 Gorlice

gorlice@sitpnig.pl 

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Gorlicach

Jerzy Czajka

Ryszard Pieniądz

Wacław Borcz

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Członek

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Gorlicach

Stanisław Kuk

Piotr Korzec

Jerzy Muzyka

-  Przewodniczący

-  Członek

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Piotr Dziadzio, Andrzej Drzymała

bottom of page