top of page

Posiedzenie Komitetu N-T d/s Gazownictwa ZG SITPNiG

W dniu 23.04.2009 w Kielcach odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Gazownictwa. Posiedzenie Komitetu otworzył wiceprzewodniczący Komitetu Adam Matkowski, który wspólnie z wiceprzewodniczącym Stanisławem Nagy poprowadzili obrady Komitetu. Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas pierwszych obrad Komitetu, spotkanie zostało poświęcone 3 zagadnieniom tj. - zakres i harmonogram prac niezbędnych do opracowania i publikacji „Vademecum Gazownika”, szkolenia zawodowego gazowników i zapotrzebowania na specjalistów z wykształceniem gazowniczym, powołanie zespołów doradczych Komitetu.


Zagadnienie opracowania i publikacji „Vademecum Gazownika” omówił Stanisław Nagy, który przedstawił wstępny zakres i konstrukcję vademecum wraz z autorami poszczególnych rozdziałów. Jednocześnie przedstawił ramowy harmonogram prac w II i III kwartale 2009 roku. Przyjęto, że zaproponowany zakres merytoryczny publikacji nie jest wersją ostateczną. Ustalono, że członkowie Komitetu mają możliwość wniesienia uwag do przedstawionej koncepcji publikacji oraz mogą zgłosić propozycje rozszerzające i uzupełniające zakres vademecum i skład autorów poszczególnych jego rozdziałów. Przyjęto jednocześnie, że publikacja będzie przedstawiać najnowsze trendy dotyczące poruszanych zagadnień, z silnym odwołaniem do literatury. Natomiast vademecum nie będzie poświęcone historycznym aspektom omawianych tematów.


Informacje z zakresu szkolenia zawodowego gazowników i zapotrzebowania na specjalistów z wykształceniem gazowniczym przedstawił Pan Czesław Rybicki. Na podstawie pierwszych danych otrzymanych z przedsiębiorstw gazowniczych został zaprezentowany plan zatrudnienia absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych o specjalności gazowniczej w latach 2009 – 2020 (szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 2). Ze względu na brak możliwości uzyskania kompletnych danych w w/w zakresie, przedstawione zestawienie ma charakter wstępny. Uzgodniono, że plan zatrudnienia będzie systematycznie aktualizowany i uzupełniany. W tym celu zostanie m.in. rozesłane ponowne zapytanie do przedsiębiorstw gazowniczych dot. planów tych przedsiębiorstw w zakresie zatrudnienia specjalistów o wykształceniu gazowniczym.


W związku z prowadzonymi pracami i planowanymi do realizacji zadaniami Komitetu, powołano następujące Zespoły doradcze i ich skład:

  1. Zespół ds. Vademecum Gazownika, w składzie: Andrzej Barczyński, Eliza Dyakowska, Adam Matkowski, Stanisław Nagy, Piotr Niewiarowski

  2. Zespół ds. opiniowania aktów prawnych, w składzie: Andrzej Barczyński, Janusz Honkowicz, Jolanta Piecuch

  3. Zespół ds. konferencji, sympozjów, kongresów i targów gazowniczych, w składzie: Krzysztof Dybaś, Zdzisław Kowalski, Bogdan Pastuszko

  4. Zespół ds. szkolnictwa gazowniczego, w składzie: Ryszard Filipowicz, Stanisław Nagy, Czesław Rybicki.

Przyjęto, że powołane Zespoły mają formułę otwartą tj. ich skład może zostać rozszerzony.


Poza w/w zagadnieniami na spotkaniu Komitetu przedstawiono informacje dot. obchodów 90-lecia AGH w terminie 27-30 maja 2009 oraz XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej OIL-GAS AGH’ 2009, w tym o przewidzianym panelu związanym z gazownictwem i możliwości wzięcia czynnego udziału przedstawicieli branży gazowniczej w tych wydarzeniach, w tym Komitetu N-T ds. Gazownictwa. Potwierdzono miejsce następnego spotkania Komitetu (tj. w Poznaniu) jednocześnie ustalając, że dokładny termin spotkania zostanie wyznaczony w drugim bądź trzecim kwartale 2009 roku oraz ustalono, że podczas następnych obrad Komitetu zostanie przedstawiona przez Elizę Dyakowską informacja dot. wypracowywanych przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa standardów gazowniczych.

5 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page