top of page

Posiedzenie Komitetu Naukowo-Technicznego ZG SITPNiG d/s Gazownictwa

W dniu 16 października 2009 r. odbyło się w Sali Senackiej PWSZ w Tarnowie posiedzenie Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Gazownictwa Zarządu Głównego SITPNiG. Obradom Komitetu przewodniczył kol. Kazimierz Nowak. Komitet skoncentrował się na dwóch problemach:

  • zakresie dotychczasowych i przyszłych działań zmierzających do wpisania do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodu technik gazownictwa,

  • koniecznych działaniach zmierzających do wydania Poradnika Inżyniera Gazownika.

Janusz Bęben dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi przedstawił szczegółową informację na temat postępu prac zmierzających do wpisania do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu: technika gazownictwa. Komitet Naukowo- Techniczny ds. Gazownictwa po zapoznaniu się z założeniami eksperymentu pedagogicznego związanego z pilotażowym wprowadzeniem kształcenia w zawodzie technika gazownictwa w 4-letnim technikum gazowniczym, 3-letnim technikum uzupełniającym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz policealnej szkole, w 2-letnim technikum oraz po zapoznaniu się z opracowaną podstawą programową i programem nauczania w zawodzie technik gazownictwa, uznał całkowitą zasadność jak najszybszego wpisania tego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN. Równocześnie Komitet wskazał na konieczność podjęcia współpracy z innymi szkołami mającymi tradycje kształcenia w zawodach naftowych i gazowniczych m.in. z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. I. Łukasiewicza w Krośnie. Zwrócono uwagę na potrzebę powołania odpowiedniego składu Komisji Kwalifikacyjnej nadającego uprawnienia zawodowe w tym zakresie.

Komitet przedyskutował również problem opracowania odpowiedniego Poradnika Inżyniera Gazownika. Przyjęto ramowy zakres działań I etapu prac organizacyjnych. Uznano za konieczne zgromadzenie odpowiedniego budżetu i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizacje projektu.

1 wyświetlenie0 komentarzy
bottom of page