top of page

XXXVIII Zjazd Gazowników Polskich - Tarnów 2009 r.

W dniach 15 – 17 października 2009 r. odbył się w Tarnowie XXXVIII Zjazd Gazowników Polskich, pod przewodnim hasłem: „Z historią i nową strategią – w bezpieczną przyszłość polskiego gazownictwa”. Organizatorami Zjazdu było Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenie Nauko­wo-Techniczne Inżynierów i Tech­ników Przemysłu Naftowego, Ga­zowniczego oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa, Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie oraz PGNiG S.A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem. Patronat Honorowy nad Zjazdem objęli: Waldemar Pawlak – wicepremier, minister gospodarki oraz Aleksander Grad – minister skarbu państwa.Udział w Komitecie Honorowym Zjazdu przyjęli: Michał Szubski – prezes Zarządu PGNiG S.A., prezes SITPNiG, Jan Chadam – prezes Zarządu OGP Gaz-SYSTEM S.A., Andrzej Królikowski – prezes ZG PZITS, Mirosław Dobrut – wiceprezes Zarządu PGNiG S.A., prezes IGG, Maciej Swora – prezes URE, Marek Walczak – prezes UDT, Piotr Litwa – prezes WUG, Henryk Jacek Jezierski – podsekretarz stanu w MOŚ, Główny Geolog Kraju i Robert Dziewiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organizatorzy powołali Komitety Zjazdowe: Programowy i Organizacyjny. Do składu Komitetu Programowego zaproszono: prof. Stanisława Rychlickiego (SITPNiG) jako przewodniczącego, Stanisława Szafrana (SITPNiG), Mieczysława Mężyńskiego (PZITS), Janusza Tokarzewskiego (PZITS), Andrzeja Schoeneicha (IGG), Włodzimierza Kleniewskiego (PGNiG S.A.) i Pawła Stańczaka (OGP GAZ-SYSTEM S.A.). Komitet Organizacyjny został powołany w składzie: Bogdan Pastuszko (KSG Sp. z o.o.) jako przewodniczący, Ryszard Ryba (OGP Gaz-SYSTEM S.A., SITPNiG), Edward Totoń (KOOG PGNiG S.A.), Bogdan Baniak (KSG Sp. z o.o., SITPNiG), Bożena Malaga Wrona (KSG Sp. z o.o.), Piotr Frysztak (PZITS), Tadeusz Sieńczak (PZITS) i Katarzyna Wróblewska (PZITS).

XXXVIII Zjazd Gazowników Polskich został podzielony na trzy części, z których każda miała inny profil programowy: I część (15 października) – poświęcona Jubileuszowi 90-lecia PZITS,

II część (16 października) – przeznaczona na obrady Zjazdu,

III część (17 października) – obejmowała program turystyczny.

Uroczystość jubileuszową 90-lecia PZITS odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego. Na wstępie prezydent Miasta Tarnowa powitał uczestników XXXVIII Zjazdu Gazowników Polskich, a następnie dr inż. Mieczysław Mężyński – wiceprezes PZITS wygłosił okolicznościowy referat pt.: „90 lat PZITS - rys historyczny 1919-2009". Z okazji Jubileuszu prof. Andrzej Królikowski – prezes PZITS wręczył najbardziej zasłużonym członkom Zrzeszania Medale 90-lecia PZITS. Gratulacje na ręce prezesa PZITS prof. Andrzeja Królikowskiego złożyli Jubilatom liczni Goście. W imieniu SITPNiG serdeczne życzenia i gratulacje przekazał władzom i wszystkim członkom bratniego Zrzeszenia sekretarz generalny dr inż. Stanisław Szafran. Pierwszy dzień Zjazdu zakończył koncert Jubileuszowy i uroczysta kolacja.

Drugi dzień obrad Zjazdu odbywał się w auli PWSZ. Na uroczystą inaugurację Zjazdu przybyli dostojni Goście: Aleksander Grad – minister skarbu państwa, Stanisław Sorys – wicewojewoda małopolski, Ryszard Ścigała – prezydent Miasta Tarnowa, posłowie i przedstawiciele władz samorządowych. Obrady Zjazdu rozpoczął przemówieniem wstępnym przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Bogdan Pastuszko, po czym prezes PZITS prof. Andrzej Królikowski dokonał oficjalnego otwarcia XXXVIII Zjazdu Gazowników Polskich. Przed rozpoczęciem obrad Zjazdu prezes PZITS prof. Andrzej Królikowski uhonorował Michała Szubskiego – prezesa PGNiG S.A. Medalem 90-lecia PZITS. Serdeczne życzenia dla uczestników Zjazdu przekazali Aleksander Grad – minister skarbu państwa i Stanisław Sorys - wicewojewoda małopolski, natomiast prezydent Miasta Tarnowa – Ryszard Ścigała składając życzenia uczestnikom Zjazdu przedstawił historyczne i współczesne walory Tarnowa.

Obrady Zjazdu odbywały się w dwóch sesjach: sesja I (przedpołudniowa) nt.: „Rynek gazu i bezpieczeństwo dostaw” oraz sesja II (popołudniowa) nt.: „Przesył i dystrybucja gazu”. Po każdej sesji referatowej odbywał się panel dyskusyjny z udziałem fachowców z tytułowej problematyki. W sesji I zaprezentowano cztery referaty:

  • prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski (AGH, MG), prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki (AGH, PGNiG S.A.), mgr inż. Piotr Janusz (MG), dr inż. Adam Szurlej (MG) - Bezpieczeństwo rynku gazu w polityce energetycznej Polski;

  • Michał Szubski (PGNiG S.A.) - Strategia PGNIG SA dla pokrycia zapotrzebowania na gaz;

  • prof. dr hab.inż. Stanisław Nagy (AGH), prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki (AGH, PGNiG S.A.), prof. dr hab. inż. Jakub Siemek (AGH) -Ewolucja relacji pomiędzy Rosją, Unią Europejską i Polską;

  • Mirosław Dobrut (PGNiG S.A.) - Ocena funkcjonowania systemu obsługi klientów gazu w Polsce.

Panel dyskusyjny na temat problematyki ujętej w tytule sesji I prowadzili prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki i dr inż. Mieczysław Mężyński. Paneliści w swoich wypowiedziach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Polski, a w szczególności branży energetycznej, poruszali następujące problemy:

1. Adam Szurlej (Ministerstwa Gospodarki RP) – globalizacja rynku gazu w aspekcie polityki energetycznej Polski do 2030 r.;

2. Marcelina Gołębiewska (analityk rynku wschodniego) – realne możliwości rynku wschodniego gazu w zakresie jego dostaw do krajów europejskich - fakty i dylematy;

3. Andrzej Lipko (były prezes PGNiG S.A.) – spojrzenie w aspekcie historycznym na błędy i zaniedbania kolejnych rządów III RP związane dywersyfikacja dostaw gazu do Polski;

4. Mirosław Dobrut (wiceprezes PGNiG S.A.) – strategia działania PGNiG S.A. do 2015 r. dotycząca w szczególności programu inwestycyjnego, w tym inwestycji zagranicznych, nakładów na poszukiwania złóż i ich eksploatację oraz rozbudowy istniejących i budowy nowych podziemnych magazynów gazu ziemnego;

5. Zdzisław Kowalski (prezes Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o.) – bariery organizacyjno – prawne ograniczające rozwój branży gazowniczej w tym problem zagospodarowania i wykorzystania złóż gazu zaazotowanego;

6. Maciej Syroka (Urząd Regulacji Energetyki) – polityka taryfowa URE wpływająca na rozwój i inwestycje w branży gazowniczej, w tym także możliwości uwolnienia cen gazu ziemnego;

7. Edward Totoń (dyrektor Oddziału Obrotu Gazem PGNiG S.A. w Tarnowie) – problemy występujące na kontakcie konsumenta gazu z dostawcą gazu;

8. Wojciech Kaczor (Oddziału Wydobywczego PGNiG S.A. w Sanoku) – zasoby gazu ziemnego i możliwości zwiększenia jego wydobycia.

W sesji II wygłoszono 4 referaty:

  • Jan Chadam (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) – Perspektywy funkcjonowania GAZ-SYSTEM S.A. w Polsce (referat był prezentowany przez Sławomira Śliwińskiego);

  • Kazimierz Nowak (MSG Sp. z o.o.), Bogdan Pastuszko(KSG Sp. z o.o.) – Funkcjonowanie spółek dystrybucyjnych na otwierającym się rynku gazu w Polsce;

  • Jacek Jaworski (INiG) – Rola systemu certyfikacji w zapewnieniu jakości wyrobów w gazownictwie;

  • Adam Matkowski (BSiPG Gazoprojekt S.A.), Rafał Wittmann (OGP GAZ-SYSTEM S.A.)- Bariery i uwarunkowania rozwoju infrastruktury gazowej w Polsce.

W panelu dyskusyjnym dotyczącym tematu sesji II prowadzonym przez dr inż. Andrzeja Frońskiego i Janusza Tokarzewskiego brało udział 6 panelistów, którzy starali się odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Paweł Stańczak (prezes OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie) – Czy w świetle bardzo niewielkich inwestycji w infrastrukturę przesyłową w ostatnim 10-leciu zaprezentowany program inwestycji jest realny?

2. Janusz Honkowicz (prezes GSG Sp. z o.o.) – Czy z punktu widzenia prezesa dużej spółki dystrybucyjnej są szanse na skonsumowanie planowanego przyrostu zużycia gazu?

3. Ryszard Ryba (prezes OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie) – Jak w świetle nonsensów w przepisach (w świetle referatu Adama Matkowskiego i Rafała Wittmanna) przesył radzi sobie z inwestycjami?

4. Jan Trześniowski (UDT) – Jak UDT realnie widzi nadzór nad gazociągami?

5. Grzegorz Romanowski (Gazometr Sp. z o.o.) – Czy krajowy przemysł budowy urządzeń dla gazownictwa jest przygotowany na inwestycje projektowanej wielkości?

6. Piotr Dworak (PGNiG S.A.) – Czy zaprezentowany program inwestycji jest realny przy niskich nakładach na inwestycje i nonsensów w przepisach prawnych?

Zjazdowi towarzyszyła wystawa, na której kilkanaście firm zaprezentowało swoje wyroby lub go­towość usług dla gazownictwa i klientów ga­zownictwa.

W czasie obrad pracowała Komisja Uchwał i Wniosków pod przewodnictwem Andrzeja Schoeneicha, która przygotowała Uchwa­łę przyjętą przez Zjazd.

XXXVIII Zjazd Gazowników Polskich podsumowali: Bogdan Pastuszko – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Ryszard Ryba – wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Składając podziękowanie organizatorom, sponsorom i uczestnikom Zjazdu, wyrazili przekonanie, że omówione podczas obrad problemy będą w praktyce pomyślnie realizowane

70 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page