top of page

XIII Krajowa Konferencja GAZTERM - 2010 r.

Krajowa Konferencja GAZTERM na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń środowiska gazowniczego, jako forum wymiany doświadczeń oraz prezentacji najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych użytkowników gazu i ciepła, której podstawowym wyzwaniem jest troska o zachowanie czystego środowiska i szeroko rozumianej ochrony przyrody. W dniach 17-19 maja 2010 w Międzyzdrojach odbyła się kolejna 13-ta edycja konferencji poświęcona głównie racjonalizacji kosztów związanych z działalnością spółek dystrybucyjnych, spółki przesyłowej oraz spółki obrotu gazem. Ponadto tematyka konferencji obejmowała również tradycyjnie problemy aktualnie nurtujące środowisko gazownicze, które ze względu na ograniczenia czasowe były prezentowane częściowo w postaci posterowej. W spotkaniu wzięło udział ponad 400 osób, w tym przedstawiciele wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, operatorzy systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, spółek obrotu gazem, producenci urządzeń dla branży gazowniczej i ciepłowniczej oraz przedstawiciele ministerstwa gospodarki, UDT i URE oraz przemysłu i energetyki. Honorowy patronat nad konferencją objęli : Waldemar Pawlak –Minister Gospodarki, Michał Szubski - prezes Zarządu PGNiG, Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Mirosław Dobrut – prezes IGG, Jacek Szymczak – prezes IGCP, Maria Ciechanowska – dyrektor INiG, Stanisława Szafrana- sekretarza generalnego SITPNiG, Jacek Chrzanowski - prezes Zarządu WFOŚIGW. W trakcie konferencji wygłoszono 14 referatów: 1. "Optymalizacja kosztów działalności” - Beata Olszewska (firma Delloitte); 2. „Funkcjonowania Spółek dystrybucyjnych na otwierającym się rynku gazu w Polsce” - Kazimierz Nowak, Bogdan Pastuszko, Jan Anysz (MSG Sp z oo, KSG Sp. z oo); 3. ”Rozwój krajowego ciepłownictwa z uwzględnieniem opcji zwiększonego wykorzystania paliw gazowych" - Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska); 4. „Nowoczesne konstrukcje pochodni gazu ziemnego” - Rafał Ślefarski, Tomasz Dobski (Politechnika Poznańska); 5. ”Spalanie gazu ziemnego w dużych i średnich jednostkach energetycznych CCGT jako rozwiązanie strategiczne dla aglomeracji miejskich” - Tomasz Dobski (Politechnika Poznańska); 6. „Przyłączanie odbiorców do sieci gazowe j- nowe akty normatywne”- Adam Wawrzynowicz (Kancelaria Prawna BWWS w Poznaniu); 7. ”Przedłużenie ważności legalizacji gazomierzy miechowych metodą próby losowej- narzędzie obniżające koszty działalności gazownictwa” - Jacek Jaworski (INiG); 8. ”Ewolucja relacji gazowych pomiędzy Rosją, Unią Europejską i Polską” – Stanisław Nagy¸ Stanisław Rychlicki, Jakub Siemek (AGH); 9. ”Projekt budowy stanowiska do wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym – krok w kierunku zwiększenia wiarygodności rozliczeń z klientami" – Eliza Dyakowska , Paweł Szufleński (Gaz-System SA); 10. „Racjonalne zasady projektowania i eksploatacji stacji i instalacji redukcji ciśnienia gazu z uwzględnieniem pomiaru gazu" - Andrzej Barczyński, Paweł Jańczak (WSG–Poznań, Fiorentini Polska); 11. „Pięć lat europejski doświadczeń w bezwykopowej renowacji rurociągów podwyższonego i wysokiego ciśnienia w technologii Compact Pipe” - Anna Wróblewska ,Andrzej Rudzki (Wavin –Buk, GSG Zabrze); 12. „Rury RC - nowa jakość i bezpieczeństwo w budowie rurociągów polietylenowych” - Anna Wróblewska, Andrzej Rudzki (Wavin –Buk, ARC- Buk) 13. „Zmagania z rosnącą emisją gazu ziemnego z sieci dystrybucyjnej na przykładzie aglomeracji wrocławskiej” - Jan Rygiel (DSG Sp z o.o. Wrocław); 14. „Współczesne tendencje w projektowaniu sieci gazowej” - Adam Matkowski, Jacek Pawlaczyk (Gazoprojekt Wrocław); oraz przedstawiono 5 prezentacji posterowych: 1. ”Potencjalne możliwości wydobycia krajowego gazu ziemnego” - Mariusz Dziadkiewicz (PGNiG SA O/Zielona Góra); 2. ”Nowoczesne technologie zapewniające dostawę gazu w czasie prowadzenia prac remontowych na sieciach gazowych” - Krzysztof Kalisz ( KSG Sp. z oo O/ZG Jasło); 3. ”Metody nawaniania gazu – zastosowanie metod membranowych” - Marcin Palczyński, Marek Gryta (WSG O/ZG Szczecin, ZUT Szczecin); 4. "Strefy zagrożenia wybuchem" - Andrzej Barczyński, Paweł Barczyński (WSG, TESGAS- Dąbrowa k/Poznania); 5. ”Planowanie rozbudowy sieci gazowych elementem zrównoważonego rozwoju gminy” - Wojciech Grządzielski, Tomasz Mróz (WSG, Politechnika Poznańska). Ponadto podczas sesji popołudniowej, w 1-szym dniu obrad, odbyła się dyskusja panelowa na temat racjonalizacji kosztów działalności w branży gazowniczej, zarówno w dystrybucji, przesyle jak i w obrocie gazu, w której wzięli udział przedstawiciele sektora gazowego, tzn. zarządzający 6-cioma spółkami dystrybucyjnymi pełniących funkcje operatora systemu dystrybucyjnego, operatora systemu przesyłowego, spółki obrotu gazem z ramienia PGNiG oraz reprezentanci Ministerstwa Gospodarki z Departamentu Ropy i Gazu oraz spółki doradczej Deloittle Poland. Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja przedstawiona przez Beatę Olszewską z firmy Delloitte omawiająca doświadczenia przy realizacji programów redukcji kosztów w Polsce i Europie. Podczas dyskusji paneliści sformułowali następujące główne myśli: • Zarządy przedsiębiorstw gazowniczych mają świadomość konieczności podjęcia działań zmierzających do racjonalizacji kosztów działalności, z uwagi na społeczno-gospodarczy wymiar cen gazu ziemnego; • Dostosowanie polskiego systemu transportu gazu do standardów europejskich. co wymaga przede wszystkim: przeprowadzenia dalszych zmian w zakresie podziału majątku sieciowego należącego do operatora systemu przesyłowego i dystrybucyjnego i spółki obrotu gazem, zgodnie z przesłankami technicznymi i ekonomicznymi; • Środowisko gazownicze pozytywnie odbiera fakt trwających prac w Ministerstwie Gospodarki nad przygotowaniem i wdrożeniem w życie tzw. Prawa Gazowego traktującego oddzielnie sektor gazowy i elektroenergetyczny - stanowi to ważny element i bodziec dla przyszłości funkcjonowania rynku gazu w Polsce; • Wymagana jest rewizja zapisów prawnych w ustawach i rozporządzeniach związanych z kwestiami przyłączania do sieci gazowych podmiotów zaliczanych do grupy C, dotycząca kosztów ponoszonych przez stronę przyłączaną; • Ujęcie w przepisach prawnych zapisów zabraniających wydawaniu pozwoleń na budowę dla równoległej infrastruktury gazowniczej do istniejącej w przypadku, gdy istniejąca posiada możliwości przesyłowe. Wprowadzenie tego zapisu dostosuje ustawodawstwo polskie do zapisów Dyrektywy Gazowej; • Środowisko gazownicze zgodne jest, aby zakres rzeczowy uzgadnianych projektów planów rozwoju w URE był dostosowany do realnych możliwości przedsiębiorstw energetycznych, nie powodując tym samym równoczesnego wzrostu kosztów, wynikających z samego ich przygotowania; • Realizacja programów racjonalizujących koszty działalności w ujęciu krótkoterminowym wydaje się możliwa w obszarze odczytów stanu układów pomiarowych; • Wymagana jest aktualizacja przepisów prawnych związanych z kompetencjami UDT i Nadzoru Budowlanego przy realizacji budowy sieci gazowej; • Istotnym zagadnieniem jest dążenie do wypracowania przez URE czytelnych zapisów w kwestii pełnego zwrotu z zaangażowanego kapitału przy realizacji inwestycji oraz uwzględnienia możliwości pełnej wartości amortyzacji i kosztów operacyjnych; • Przyszły rozwój sieci gazowych i gazyfikacji obszarów gmin wymaga zastosowania analiz ekonomicznych, traktujących w sposób łączny przychody, koszty oraz ryzyko inwestycyjne występujące u wszystkich podmiotów łańcucha dostaw paliwa gazowego (OSP, OSD, obrót gazem) oraz zadań i możliwości współpracy z samorządami terenowymi. Konferencji towarzyszyła wystawa nowoczesnych urządzeń i oprogramowania dla branży gazowniczej i ciepłowniczej, prezentowali się m.in.: Siemens-Warszawa, Wola Info- Warszawa, Ferrum – Katowice, MDS - Warszawa, Gallup – Ruda Śląska, ELOGAZ –Poznań, Viessmann -Polska W świetle poruszonych w referatach zagadnień oraz szerokiej dyskusji nasuwają się następujące wnioski i spostrzeżenia : 1. Niezbędne jest opracowanie w Polsce modelu rynku gazu, który pozwoliłby na uporządkowanie branży gazowniczej podzielonej obecnie na działalność przesyłową, dystrybucyjną i obrotową. 2. Należy opracować nowe prawo energetyczne regulujące odrębnie rynek energii elektrycznej i gazu, uwzględniające różnice pomiędzy tymi rynkami. 3. W ustawodawstwie polskim powinny znaleźć się zapisy zachęcające przedsiębiorstwa gazownicze do obniżania kosztów swojej działalności. 4. Koszty związane z przyłączaniem odbiorców lub nowymi gazyfikacjami powinny być solidarnie rozłożone pomiędzy wszystkich uczestników rynku gazowego. 5. Na stacjach redukcyjno-pomiarowych w/c należy przyjąć, jako standard, rozliczanie się na układach pomiarowych średniego ciśnienia, które gwarantują dokładniejszy pomiar oraz są tańsze w budowie i eksploatacji od układów pomiarowych na wysokim ciśnieniu. 6. Pomiary na wysokim ciśnieniu powinny być realizowane dopiero przy bardzo dużych strumieniach gazu. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu należy zrezygnować z układów regulacyjnych mogących odcinać dopływ gazu do układów redukcyjnych, jeżeli nie jest zapewniona odpowiednia pojemność akumulacyjna za stacją pomiarową. 7. Wszystkie podmioty odpowiedzialne za rozwój gazownictwa powinny zgodnie ze sobą współpracować w celu obniżania kosztów swojej działalności, mając na uwadze, że dobro danego podmiotu jest również dobrem całej branży gazowniczej (teoria znanego matematyka Johna Nasha mówi, że „aby osiągnąć sukces każdy w grupie powinien działać nie tylko mając na celu własne dobro, ale również dobro całej grupy”). 8. Niezbędne jest dalsze dostosowywanie polskiego systemu transportu gazu do standardów europejskich. 9. Należy wprowadzić niezbędne zmiany w ustawodawstwie polskim tak, aby wyeliminować istniejące bariery dla rozwoju branży gazowniczej i ciepłowniczej. 10. Należy unikać nadmiernego koncesjonowania rynku energii oraz zmniejszać wpływ administracji państwowej na cały sektor energetyczny. Reasumując należy życzyć, aby motto autorstwa Alberta Einsteina towarzyszące konferencji GAZTERM 2010: „Dobro człowieka musi zawsze stanowić najważniejszy cel wszelkiego postępu technicznego” było inspiracją do podejmowania wyzwań w celu racjonalizacji działalności przedsiębiorstw gazowniczych i ciepłowniczych, mając jednak na uwadze, że podmiotem wszelkiego działania jest człowiek i jemu należy podporządkować wszelkie cele.

31 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page