top of page

Poradnika Górnika Naftowego –Zarządzanie jakością i środowiskiem w górnictwie naftowym (IV)28 grudnia 2010 r. ukazał się długo oczekiwany „Poradnik Górnika Naftowego” tom IV –„Zarządzanie jakością i środowiskiem w górnictwie naftowym”. Dzieło jest wydawane z na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. Formułę merytoryczną dzieła nadała Rada Programowa w składzie: Piotr Gliniak – przewodniczący, Stanisław Bednarz, Andrzej Grasela, Zdzisław Herman, Marek Hoffmann, Mieczysław Jakiel, Jerzy Nalepa, Benedykt Oleksy, Janusz Pudło, Stanisław Radecki, Stanisław Szafran, Zygmunt Śliwiński, Rafał Wiśniowski, Tadeusz Wolnowski, Waldemar Wójcik.

Redaktorem naczelnym dzieła jest prof. Stanisław Rychlicki, a autorami tomu IV są: Stanisław Bednarz, Alicja Byrska-Rąpała, Maciej Kaliski, Wiesław Kiełbik, Alicja Kozakiewicz, Monika Łada, Zbigniew Łucki – redaktor tomu IV, Andrzej Paliński, Andrzej Raywer, Mirosław Rzyczniak. Recenzentami tomu IV są: Czesław Cyrnek, Sanisław Nagy i Kazimierz Twardowski. Spis treści:

Rozdział 1 Zarządzanie w górnictwie naftowym Alicja Byrska-Rąpała, Alina Kozarkiewicz, Monika Łada, Zbigniew Łuck, Andrzej Paliński

 1. Podstawowe pojęcia i metody zarządzaniu

 2. Strategiczne kształtowanie działalności firmy

 3. Zarządzanie operacyjne

 4. Procesowe ujęcie działalności przedsiębiorstwa

 5. Zarządzanie aktywami trwałymi

 6. Zarządzanie kapitałem obrotowym

 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 8. Kultura organizacji i etyka biznesu

 9. Ocena wyników działalności firmy

 10. Restrukturyzacja przedsiębiorstw

 11. Przemiany w światowym przemyśle naftowym

 12. Zmiany w otoczeniu

 13. Faza restrukturyzacji

 14. Faza reengineeringu

 15. Faza reformacji

 16. Cele wielkich firm naftowych

 17. Giełdy ropy naftowej i gazu ziemnego

 18. Handel elektroniczny w przemyśle naftowym

 19. Nowoczesna firma naftowa

 20. Kluczowe czynniki sukcesu w górnictwie naftowym

 21. Atrybuty górnictwa naftowego

 22. Źródła przewagi konkurencyjnej

 23. Zarządzanie kosztami

 24. Skracanie czasu realizacji inwestycji

 25. Zwiększanie wydajności odwiertów

 26. Zintegrowane zarządzanie złożem węglowodorów

 27. Koncepcja zintegrowanego zarządzania złożem

 28. Ustalanie strategii zarządzania złożem

 29. Sporządzanie planu zarządzania złożem

 30. Optymalizacja ekonomiczna projektu

 31. Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych

 32. Zarządzanie ryzykiem

 33. Kontrola realizacji planu i jego aktualizacja

 34. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

 35. Czynniki sukcesu w zarządzaniu złożem

 36. Ocena wartości obiektów naftowych

 37. Cel i Funkcja oceny wartości złoża węglowodorów

 38. Koncepcja godziwej wartości złoża węglowodorów (FMV)

 39. Metody obliczenia FMV

 40. Ryzyko i niepewność w ocenie wartości złoża

 41. Zarządzanie wartością złoża

Rozdział 2 Zarządzanie jakością Stanisław Bednarz, Maciej Kaliski, Wiesław Kiełbik, Andrzej Raywer

 1. Zintegrowany system zarządzania

 2. System jakości wyrobów i usług oparty na wymaganiach i wytycznych zawartych w rodzinie norm PN-EN ISO 9000

 3. Księga jakości, procedury i instrukcje w systemie zarządzania jakością

 4. Wymagania normy API Q1

 5. System zarządzania środowiskiem oparty na wymaganiach i wytycznych zawartych w rodzinie norm PN-EN ISO 14000

 6. Zarządzanie jakością poszczególnych składników środowiska

 7. Szacowanie ryzyka związanego z zanieczyszczeniem środowiska

 8. System bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na wymaganiach i wytycznych zawartych w rodzinie norm PN-N 18000

 9. Jakość wyrobów i usług – ekonomiczne uwarunkowania

 10. Normy i certyfikaty jakości krajowe i międzynarodowe

 11. Dane ogólne dotyczące tworzenia norm

 12. Certyfikacja wyrobów

 13. Wymagania przy wprowadzaniu na rynek urządzeń górnictwa nafty i gazu jako maszyn objętych Dyrektywami Unii Europejskiej

 14. Techniki i narzędzia zarządzania jakością

 15. Kompleksowe zarządzanie jakością i inne kierunki w zarządzaniu jakością

 16. Określenia i definicje

Rozdział 3 System metryczny jednostek SI oraz jednostki stosowane w górnictwie naftowym i gazownictwie Stanisław Bednarz, Mirosław Rzyczniak

 1. Wprowadzenie

 2. Zbiór legalnych jednostek miar

 3. Definicje jednostek podstawowych Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)

 4. Jednostki pochodne SI

 5. Międzynarodowy system jednostek miar SI [3, 5, 14]

 6. Jednostki systemu SI oraz symbole jednostek

 7. Symbole

 8. Zasady drukowania indeksów

 9. Kombinacja symboli; działania elementarne z wielkościami

 10. Zalecenia dotyczące drukowania symboli i liczb [8]

 11. Symbole wielkości

 12. Zasady ogólne

 13. Podział nazw i oznaczeń ze względu na ich budowę

 14. Zasady tworzenia, pisowni i wyrażania nazw i oznaczeń jednostek miar

 15. Wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar

 16. Budowa nazw i oznaczeń jednostek miar [5, 7, 12, 14]

 17. Drukowanie liczb

 18. Znak dziesiętny

 19. Mnożenie liczb

 20. Liczby [8]

 21. Wyrażanie wielkości [8]

 22. Symbole pierwiastków chemicznych i nuklidów [8]

 23. Zasady ogólne

 24. Przeliczanie wartości liczbowych

 25. Przeliczanie współczynników w równaniach wartości liczbowych

 26. Przeliczenia związane z zamianą jednostek miar

 27. Zasady przeliczeń

 28. Zasady ogólne

 29. Ustalanie liczby cyfr znaczących.

 30. Zasady zaokrąglania wyników przeliczeń

 31. Analiza jednostek miar

23 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page