top of page

X Sympozjum SITPNiG - Krynica 26-28 marzec 2014 r.

W dniach 26 – 28 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Hotelu Geovita w Krynicy-Zdroju odbyło się X Sympozjum SITPNiG nt.: „Strategia współpracy Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego z przemysłem naftowym i gazowniczym działającym na zliberalizowanym rynku energetycznym Europy”. Tematem przewodnim tej edycji Sympozjum był: „Młodzież w działalności Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”. W Sympozjum uczestniczyło 95 osób: prezesi oddziałów, przewodniczący kół zakładowych i klubów oraz działacze SITPNiG różnych szczebli w tym liczne grono przedstawicieli. Gospodarzem Sympozjum był Oddział SITPNiG w Gorlicach. Obrady Sympozjum otworzył prof. Stanisław Rychlicki – wiceprezes SITPNiG, a wprowadzenie do dyskusji dokonał Stanisław Szafran - sekretarz generalny SITPNiG wskazując, że o problemach działalności pokolenia wchodzącego do zawodu naftowca i gazownika powinna wypowiadać się ta grupa osób, która wyrastała, kształciła się i zdobywała swoje doświadczenie działalności zawodowej i społecznej w nowych i szybko zmieniających się warunkach. Bardzo często ta grupa osób ma inny sposób widzenia problemów środowiskowych i stowarzyszeniowych. Zmiana pokoleniowa w każdej organizacji musi następować, ale w sposób płynny. Młodsi członkowie Stowarzyszenia powinni zdobywać doświadczenie organizacyjne, powinni poznać reguły funkcjonowania Stowarzyszenia i jego jednostek organizacyjnych, powinni czynnie uczestniczyć we wszystkich sferach działalności SITPNiG, aby łatwiej wprowadzać nowe formy pracy, umożliwiające bezkolizyjną współpracę z przemysłem w ogólności i macierzystymi firmami w szczególności. Przemówienie powitalne wygłosił Piotr Dziadzio – prezes Oddziału SITPNiG w Gorlicach, przedstawiciel Gospodarzy X Sympozjum SITPNiG. W swoim przemówieniu Piotr Dziadzio wyraził zadowolenie, że tak ważne forum działaczy Stowarzyszenia odbywa się na Ziemi Gorlickiej, na której żywe są miejsca narodzin górnictwa naftowego, gdzie liczne są ślady dzieł ludzi tworzących i rozwijających polski przemysł naftowy. Prezentację problemów młodzieży i studentów zrzeszonych w SITPNiG rozpoczęło programowe wystąpienie Wojciecha Machowskiego – przewodniczącego Głównej Komisji Zarządu Głównego ds. Młodzieży i Studentów. Główne problemy działalności środowiska młodzieżowego w poszczególnych Oddziałach SITPNiG prezentowali przedstawiciele Komisji ds. Młodzieży powołanych przez poszczególne Zarządy Oddziałów. W celu zebrania wniosków i postulatów przedstawianych przez poszczególnych prelegentów uczestnicy Sympozjum powołali Komisję Wnioskową w składzie: Stanisław Sieradzki – przewodniczący, Magdalena Wajda – sekretarz, Małgorzata Ratajczak, Krystian Liszka, Gabriel Ząbek, Przemysław Tylka, Anna Kijuć, Marcin Sykulski, Miłosz Muzyka. Zarówno prelegenci jak i dyskutanci zwracali uwagę w swoich wystąpieniach na różne przyczyny braku szerszej działalności środowiska młodzieżowego w kołach i oddziałach Stowarzyszenia oraz przedstawiali propozycje kierunków działalności, w których młodzież mogłaby realizować swoje ambicje zawodowe i społeczne. W podsumowaniu Sympozjum Komisja Wnioskowa przedstawiła główne wnioski wypływające z obrad: 1. Analiza statystyczna wskazuje, że młodzi członkowie SITPNiG stanowią grupę poniżej 20% ogółu członków Stowarzyszenia, przy czym zauważa się duże dysproporcje pomiędzy poszczególnymi Oddziałami SITPNiG, a także pomiędzy różnymi branżami. Istnieją oddziały i firmy, w których nie ma osób poniżej 40 roku życia. Ten stan rzeczy jest niepokojący dla Stowarzyszenia, ale może być również problemem dla funkcjonowania firm i instytucji. 2. Postępująca reorganizacja firm naftowych i gazowniczych i związane z nią zagrożenie utraty pracy, czyni sytuację młodych pracowników w zakładach bardzo niepewną. Ten stan niepewności sytuacji zawodowej w zakładach, zrywa ciągłość przekazywania doświadczeń, ale również demotywuje młodzież do aktywnej działalności zawodowej i stowarzyszeniowej. 3. Słabo eksponowana jest oferta Stowarzyszenia zachęcająca młodzież do działalności w organizacji inżynierów i techników. Należy mocno akcentować korzyści wynikające z pracy stowarzyszeniowej. W szczególności należy wykorzystywać wszystkie możliwości, aby wykazać potencjalnym kandydatom do SITPNiG, że działalność w Stowarzyszeniu daje szansę autopromocji, umożliwia nawiązanie kontaktów biznesowych i koleżeńskich, co często nie byłoby możliwe na płaszczyźnie zawodowej, daje możliwość zdobywania wiedzy, specjalistycznej, a także ogólnotechnicznej. Ponadto działalność stowarzyszeniowa wykraczająca poza obowiązki służbowe może być również źródłem satysfakcji pozazawodowej. 4. W celu zainteresowania młodzieży działalnością w Stowarzyszeniu należy zaktywizować zarządy oddziałów i kół, aby poprzez ciekawe inicjatywy zdobywać zainteresowanie osób młodych. Należy rozważyć organizowanie przedsięwzięć dedykowanych stricte młodej kadrze inżynieryjno-technicznej. Należy również uwzględniać osoby młode przy delegowaniu na zjazdy, sympozja, konferencje, a w przyszłych wyborach włączać je w struktury organizacyjne Stowarzyszenia, zapraszać do pracy w zarządach, komisjach zarówno na poziomie kół, jak i oddziałów oraz Zarządu Głównego. 5. W programie pozyskiwania osób młodych do Stowarzyszenia należy wykorzystać nowoczesne środki komunikacji, głównie Internet. Ponadto ważnym sposobem komunikacji z członkami, w tym również młodymi może być newsletter, za pośrednictwem którego można przekazywać ważne informacje na temat podejmowanych działań. 6. We wszystkich działaniach Stowarzyszenia konieczna jest bliska i konstruktywna współpraca z przemysłem, zarówno na poziomie zarządów koncernów, jak również na wszystkich niższych poziomach zarządzania. Po zakończeniu obrad uczestnicy Sympozjum zwiedzili miejsca i obiekty w okolicach Gorlic związane z historią przemysłu naftowego i gazowniczego.

(foto archiwum SITPNiG: S. Szafran, K. Korona)

15 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page