top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału Warszawa II


30 maja 2016 r. w foyer Muzeum Gazownictwa w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Warszawie II. 33 członków Stowarzyszenia wybranych na Walnych Zebraniach Kół i Klubu Seniora analizowało dokonania Oddziału w minionej kadencji lat 2012 – 2016 oraz prowadziło debatę na temat działalności SITPNiG w przyszłej kadencji. Zgodnie z przyjęta procedurą WZDO otworzył prezes ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG Andrzej Soroko, który powitał uczestników oraz zaproponował wybranie Prezydium WZDO w składzie: Maciej Nowakowski, Stanisław Radecki i Ewa Parczewska. Ponadto wybrane zostały komisje WZDO: Komisja Mandatowa, Komisja Wyborcza i Komisja Uchwał i Wniosków. Przed rozpoczęciem roboczej części obrad zebrani uczcili pamięć członków SITPNiG z Oddziału Warszawa II zmarłych w minionej kadencji, w tym zasłużonych działaczy: Piotra Karkowskiego, Aleksandra Findzińskiego, Jana Klukowskiego, Marka Buchelta i in.


Andrzej Soroko - otwiera obrady WZDO

Prezydium WZDO: od lewej - Stanisław Radecki, Maciej Nowakowski i Ewa Parczewska

Delegaci przyjmują porządek WZDO

W złożonym sprawozdaniu Zarząd przedstawił osiągnięcia i mankamenty w działalności Oddziału w mijającej kadencji lat 2012 – 2016. Prezes zwrócił uwagę na toczącą się restrukturyzację we wszystkich firmach Grupy Kapitałowej PGNiG S.A., której skutkiem jest duża redukcja kadr. Zmieniają się również warunki funkcjonowania Stowarzyszenia w zakładach pracy. Mimo często rygorystycznych postaw kierownictw niektórych firm w odniesieniu do stosowanych dotychczas form działalności oraz jej przestrzeni merytorycznej, istnieje potrzeba kontynuowania dobrze przyjmowanych i sprawdzonych form działalności Stowarzyszenia oraz są możliwości rozwinięcia pola działalności w nowych obszarach. W sprawozdaniu podkreślono, że współpraca Oddziału z Zarządem Głównym SITPNiG i jego agendami oraz innymi instytucjami, była bardzo harmonijna i oparta na podstawach koleżeńskich. Zostały omówione również problemy działalności Stowarzyszenia zaistniałe w upływającej kadencji oraz zagadnienia wymagające nowych uregulowań statutowych i regulaminowych. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz wnikliwą analizę i ocenę działalności Oddziału w dobiegającej końca kadencji przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Roman Modzelewski. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie oceniła działalność Zarządu Oddziału oraz podejmowane wysiłki na rzecz aktywizacji członków, a w szczególności na integrowanie kurczącego się środowiska, szczególnie w drugiej części ubiegającej kadencji. Komisja postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału za kadencję lat 2012 – 2016. W dyskusji uczestnicy WZDO zwracali uwagę na to, że mimo zmieniających się warunków działania Stowarzyszenia istnieje konieczność dalszej pracy SITPNiG w środowisku naftowców i gazowników oraz dostosowania form pracy kół, klubu i Zarządu Oddziału do stawianych przez kierownictwa firm i instytucji warunków funkcjonowania przemysłu oraz przyjętych reguł działalności. Walne Zgromadzenie udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, a następnie wybrało władze i organy Oddziału na nową kadencję.


W wyniku procedury wyborczej wybrane zostały nowe władze Oddziału SITPNiG w Warszawie II na kadencję 2016 - 2020 oraz delegaci na XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG i delegaci do Stołecznej Rady FSNT NOT. Prezesem Oddziału na nową kadencję został wybrany Rafał Kudrewicz.

Do Zarządu Oddziału SITPNiG Warszawa II zostali wybrani: Rafał Kudrewicz – prezes Zarządu, oraz członkowie: Robert Rostkowski, Aldona Osakowska, Agnieszka Rudnicka, Henryk Paciorek, Kazimierz Gołkowski, Bartosz Ziółkowski, Ewa Parczewska, Jarosław Zacharski, Marcin Smycz.


W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału weszli: Andrzej Soroko, Stanisław Bachnacki, Michał Woszczak.


Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału wybrano: Romana Modzelewskiego, Macieja Bednarka, Iwonę Kanie,


Delegatami na XXXIX WZD SITPNiG zostali wybrani: Rafała Kudrewicza, Andrzeja Soroko, Macieja Nowakowskiego, Monikę Kadzikiewicz-Schoeneich, Andrzeja Machełę-Olszackiego.


Delegatami do Stołecznej Rady FSNT NOT wybrano: Macieja Bednarka, Romana Modzelewskiego.

Na zakończenie obrad WZDO przyjęta została uchwała przedstawiona przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków - Marka Hoffmanna.

Przyjazny uścisk dłoni "starego i nowego prezesa" - symboliczne przekazanie obowiązków przewodniczenia OddziałowiFoto archiwum SITPNiG (S.Szafran)

199 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page