top of page

Posiedzenie Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej

11 maja 2016 r. w Sali Rotundy Exalo Drilling S.A. w Krakowie odbyło się posiedzenie Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej. Spotkanie PKN WPC zostało zorganizowane na rok przed 22 Światowym Kongresem Naftowym w Stambule w 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: instytucji naukowych, wiodących firm naftowych i gazowniczych, Ministerstwa Energii i Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz liderzy stowarzyszeń. Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG, przewodniczący PKN WPC. Program spotkania obejmował:

  • Informację na temat działalności Światowej Rady Naftowej (WPC) i Polskiego Narodowego Komitetu Światowej Rady Naftowej.

  • Informacja na temat 22 Światowego Kongresu Naftowego w 2017 r. w Stambule.

  • Formy udziału przedstawicieli zaproszonych instytucji i firm w ramach delegacji Polskiego Narodowego Komitetu Światowej Rady Naftowej na 22 Światowy Kongres Naftowy.

prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - przewodniczący PKN ŚRN i kol. dr inż. Wiesław Prugar - sekretarz PKN ŚRN przedstawiają działalność Światowej Rady Naftowej i Polskiego Komitetu Narodowego (fot. S. Szafran)

Uczestnicy posiedzenia podczas dyskusji (fot. S. Szafran)


Informację na temat działalności Światowej Rady Naftowej (WPC) i Polskiego Narodowego Komitetu Światowej Rady Naftowej przedstawili: prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – Przewodniczący PKN oraz dr inż. Wiesław Prugar – sekretarz PKN. World Petroleum Council – WPC (Światowa Rada Naftowa - ŚRN) jest międzynarodową organizacją opiniotwórczą, założoną w 1933 r., zrzeszającą przedstawicieli narodowych komitetów branży naftowej, złożonych z najbardziej prestiżowych postaci reprezentujących przedsiębiorstwa naftowe i gazowe oraz instytucje i agencje krajów członkowskich. Na pierwszym Kongresie w 1933 r. przyjęto formułę organizacji następnych edycji kongresu w cyklu czteroletnim, co utrzymywane było do 1991 r. (z czternastoletnią przerwą w latach 1937 – 1951, co wynikało z działań wojennych i napięć w polityce międzynarodowej po II Wojnie Światowej). W 1991 r. przyjęto trzyletni cykl organizacji kongresów, a w 2000 r. próbowano ten cykl zmniejszyć do dwóch lat, ale w wyniku porozumienia światowych organizacji zajmujących się energetyką (World Petroleum Council - WPC, International Gas Union – IGU, World Energy Council - WEC) ustalono, że od 2002 r. kongresy odbywają się co 3 lata. Misją WPC jest utrzymanie dobrych warunków życia ludzi na całym świecie poprzez: lepsze zrozumienie problemów i wyzwań współczesnego świata, tworzenie sieci możliwości na globalnym forum, współpracę (partnerstwo) z innymi organizacjami, dobrego prezentowania przemysłu i wykazywanie najlepszych praktyk przez niego stosowanych, rozpowszechnianie informacji wypracowywanych podczas obrad kongresów oraz raportów regionalnych, spotkań i warsztatów, przedstawianie inicjatyw na rzecz edukacji ludzi młodych ludzi w kwestiach energetycznych, podnoszenie świadomości społeczeństw w kwestii ochrony środowiska, zachowania energii i ekologicznych rozwiązań. Dotychczas odbyło się 21 edycji Światowych Kongresów Naftowych, a 22 edycja Kongresu jest przygotowywana. Każdemu kongresowi towarzyszy wystawa z prezentacją firm naftowych z całego świata. Światowa Rada Naftowa (WPC) od 1933 r. ma siedzibę w Londynie. W skład WPC wchodzi 70 państw członkowskich z całego świata, reprezentujących ponad 96% światowej produkcji i konsumpcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Członkami WPC są zarówno kraje OPEC jak i spoza OPEC z reprezentacją narodowych firm naftowych (NOC), jak także niezależnych firm naftowych (MKOl). Każde z państw członkowskich ma swój Komitet Narodowy składający się z przedstawicieli przemysłu naftowego i gazowniczego, środowisk akademickich i instytucji badawczych i instytucji rządowych. Organem zarządzającym jest Rada składająca się z reprezentacji każdego z komitetów narodowych państw członkowskich. Polski Komitet Narodowy Światowej Rady Naftowej został powołany na mocy Rozporządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11-04-1959 r. Decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dniem 16.03.1988 r. SITPNiG przejęło agendy PKN ŚRN. Celem Polskiego Narodowego Komitetu Światowej Rady Naftowej jest w szczególności:

  • reprezentowanie i propagowanie polskiego przemysłu naftowego na forum Światowych Kongresów Naftowych,

  • uczestnictwo we władzach, organach i agendach tej organizacji międzynarodowej, współdziałanie w realizacji jej programów, koordynowanie uczestnictwa delegacji polskiej w kolejnych kongresach,

  • popularyzacja w kraju problematyki przemysłu naftowego i gos­podarki węglowodorami,

  • upowszechnienie nowej myśli i wiedzy naftowej w zakresie techniki, technologii, ekonomii, zarządzania w przemyśle nafty i gazu - prezentowanych na Świtowych Kongresach Naftowych.

22 edycja World Petroleum Congress odbędzie się w Stambule 9 – 13 lipca 2017 r. Kongres zostanie zorganizowany w CNR Expo Istanbul (www.cnrexpo.com). Organizatorzy szacują, że w imprezie weźmie udział 500 wystawców z ponad 100 krajów, a powierzchnia wystawowa zajęta przez nich wyniesie 35 000 m2. W trakcie wydarzenia obecne będą największe międzynarodowe firmy z branży oil & gas, reprezentanci rządów, oraz mediów. W trakcie WPC zostanie zorganizowana przestrzeń Global Business Opportunities Centre (GBOC), gdzie zorganizowane zostaną targi dla przedstawicieli Komitetów Narodowych wraz z krajowymi przedsiębiorstwami naftowymi. W dyskusji uczestnicy posiedzenie zwrócili uwagę na potrzebę zwołania w nieodległym czasie następnego posiedzenia PKN ŚRN, na którym po konsultacjach z władzami firm i instytucji państwowych zostanie ustalona formuła uczestnictwa delegacji polskiej w 22 WPC w Stambule.

68 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page