top of page

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu

W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się X Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu. W trakcie obrad Prezes ustępującego Zarządu – Kol. Andrzej Mikołajczak dokonał podsumowania działalności, liczącego na dzień 30 czerwca 2016 r. niemal 550 członków, zrzeszonych w 10 Kołach Zakładowych, Oddziału SITPNiG, w czasie trwania kadencji 2012-2016.

Prezes podkreślił zasługi wielu członków w pracy na rzecz stowarzyszenia m.in. poprzez pełnienie licznych funkcji w Zarządzie Głównym, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównym Sądzie Koleżeńskim, Komitetach ds. Gazownictwa oraz ds. Górnictwa Nafty i Gazu a także Komisjach: ds. Aktów Prawnych SITPNiG, ds. Opiniowania Państwowych Aktów Prawnych, Finansowo – Budżetowej, Szkoleniowej, Organizacyjnej, Statutowej, ds. Młodzieży i Studentów oraz ds. Historii i Muzealnictwa.

Sala obrad X WZDO SITPNiG w Poznaniu (fot. archiwum Oddziału w Poznaniu)


Działalność Oddziału przez ostatnie cztery lata koncentrowała się głównie na zadaniach statutowych związanych m.in. z organizacją konferencji, narad, sympozjów, (w sumie 13 tego typu przedsięwzięć), seminariów (5), odczytów (34), wystaw (7) oraz innych imprez, w których w sumie uczestniczyło niemal 2 788 osób. Szeroko prowadzona była również działalność Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG w Poznaniu, posiadającej certyfikat jakości ISO, w której pracuje 34 rzeczoznawców, w tym 9 weryfikatorów. Podczas minionej


kadencji działała również Komisja ds. szkolenia i doskonalenia kadr, która koncentrowała się na organizacji kursów i szkoleń. W czasie trwania kadencji zorganizowano 208 kursów, na których przeszkolono 3 719 osób. Niemałym dorobkiem wykazała się Komisja ds. publikacji i wymiany doświadczeń, której działalność pozwala na integrację środowisk technicznych z różnych Kół Zakładowych Oddziału, poprzez organizowanie spotkań koleżeńskich, wycieczek krajowych i zagranicznych a także wyjazdów na targi.

Oddział w Poznaniu współpracuje z wieloma instytucjami, tj. Izba Inżynierów Budownictwa poprzez funkcje pełnione przez członków SITPNiG w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa czy NOT poprzez swoich delegatów w poszczególnych oddziałach terenowych a także uczestniczy w akcjach społecznych, m.in. każdego roku przekazując dotacje dla Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” a także przekazując do Zarządu Głównego w Krakowie wystąpienia członków o przyznanie zapomogi (w minionej kadencji pomoc materialną uzyskało 9 członków).

Zaangażowanie w pracę na rzecz stowarzyszenia, członków poszczególnych Kół Zakładowych znalazło uznanie w Zarządzie Głównym SITPNiG, który w minionej kadencji przyznał:

- 5 diamentowych odznak honorowych SITPNiG: Bartkowiak Zbigniew, Czarnobrywy Gustaw, Kowalski Zdzisław, Sapieha Grażyna, Śniatała Konrad,

- 24 złote odznaki honorowe SITPNiG,

- 45 srebrnych odznak honorowych SITPNiG,

oraz umożliwił przyznanie

- 4 diamentowych honorowych odznaczeń NOT: Barczyński Andrzej, Kurlit Stanisław, Polcyn Władysław, Zugehoer Tadeusz,

- 2 złotych honorowych odznaczeń NOT: Bartkowiak Zbigniew, Kowalski Zdzisław,

- 24 srebrnych honorowych odznaczeń NOT.

Po wysłuchaniu Prezesa Andrzeja Mikołajczaka, który podsumował działalność Oddziału SITPNiG w Poznaniu w minionej kadencji oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdaniem finansowym Skarbnika Oddziału, uczestnicy

X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.


W czasie trwania zebrania w podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz stowarzyszenia, ustępującym Przewodniczącym Kół Zakładowych, wręczone zostały okolicznościowe dyplomy. I tak otrzymali je:

  • Kol. Tadeusz Zugehoer - członek Zespołu Założycielskiego Oddziału SITPNiG w Poznaniu oraz wieloletni Przewodniczący Koła Zakładowego Nr 15 SENIOR,

  • Kol. Ryszard Białczyk – Przewodniczący Koła Zakładowego Nr 10 przez 3 kadencje, którego wieloletnia społeczna praca i osobiste zaangażowanie walnie przyczyniło się do znacznego rozwoju naszego Oddziału,

  • Kol. Henryk Grabowski – Przewodniczący Koła Zakładowego Nr 7 z ponad 30-letnim stażem sprawowania tej funkcji, wyjątkowo zaangażowany w rozwój nie tylko Oddziału, ale i całego Stowarzyszenia, a także kreatywny i mający szczególne osiągnięcia na polu edukacji i publicystyki branżowej,

  • Kol. Zbigniew Bartkowiak – Przewodniczący Koła Zakładowego Nr 5, którego wkład pracy był nieoceniony dla rozwoju Oddziału SITPNiG w Poznaniu.

W trakcie obrad wybrano nowe władze Oddziału SITPNiG: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Po przedstawieniu wyników głosowania nastąpił wybór Prezesa Oddziału, którym ponownie na kolejną kadencję 2016 – 2020 został wybrany Kol. Andrzej Mikołajczak.


Zarząd Oddziału SITPNiG w Poznaniu wybrano w następującym składzie:

Prezes – Andrzej Mikołajczak, Wiceprezesi – Andrzej Barczyński, Grzegorz Bartoszewski,Sekretarz – Małgorzata Ratajczak, Skarbnik – Barbara Janke, Członkowie – Ewa Przedpełska, Gustaw Czarnobrywy, Tomasz Dalski, Przemysław Hozakowski, Piotr Purkiewicz.

Członkowie Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu i przewodniczący Kół Zakładowych na kadencję 2016-2020 (fot. archiwum Oddziału w Poznaniu)


W skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG wchodzą również przewodniczący poszczególnych Kół Zakładowych: Andrzej Koźlecki – Koło Nr 1, Maria Gębka – Koło Nr 3, Andrzej Kociemba – Koło Nr 4, Adam Gorynia – Koło Nr 5, Monika Gasperowicz – Koło Nr 6, Mirosław Borsukiewicz – Koło Nr 7, Zbigniew Nowak – Koło Nr 8, Małgorzata Ratajczak – Koło Nr 10, Jerzy Wiśniewski – Koło Nr 13, Władysław Polcyn – Koło Nr 15.

Komisję Rewizyjną Oddziału wybrano w składzie:

Przewodniczący – Waldemar Różański, Z-ca przewodniczącego – Jacek Łoda, Sekretarz – Beata Kosmala.

Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie:

Przewodniczący – Stanisław Kurlit, Z-ca przewodniczącego – Jerzy Magas, Sekretarz – Grażyna Sapieha

Delegatami na XXXIX Walny Zjazd SITPNiG zostali: Grzegorz Bartoszewski, Ryszard Białczyk, Maria Gębka, Stanisław Kurlit, Jacek Łoda, Ewa Przedpełska, Małgorzata Ratajczak.

Delegaci na X WZDO SITPNiG w Poznaniu (fot. archiwum Oddziału w Poznaniu)50 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page