top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału w Gorlicach


27 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Restauracji „Podzamcze” odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Gorlicach. 19 członków Stowarzyszenia pod przewodnictwem Jerzego Muzyki podsumowało działalność Oddziału w kończącej się kadencji lat 2012 – 2016. Sprawozdanie z działalności Oddziału za upływającą kadencję złożył prezes ustępującego Zarządu Oddziału Piotr Dziadzio. W złożonym sprawozdaniu Zarząd przedstawił dorobek Oddziału w minionej niezwykle trudnej kadencji. Jedną z głównych przyczyn istniejących problemów w rozwinięciu działalności Oddziału jest upadający przemysł w regionie gorlickim. Wielkie firmy posiadające znakomite tradycje obecnie znajdują się w stanie upadłości, a w związku z tym kadry pracowników tych zakładów tracą pracę, a zwalniani pracownicy często zrywają kontakt ze środowiskiem. Mimo wszystko poszukiwane są formy integracji naftowców i gazowników w istniejących warunkach oraz proponowane są kierunki działalności Oddziału dostosowane do tych okoliczności. Z troską omówione zostały problemy działalności Stowarzyszenia oraz zagadnienia wymagające nowych uregulowań statutowych i regulaminowych. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz ocenę działalności Oddziału w dobiegającej końca kadencji przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Jerzy Czajka.


Uczestnicy WZDO wysłuchują sprawozdań Zarządu, KRO i SKO

Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie oceniła działalność Zarządu Oddziału oraz podejmowane wysiłki na rzecz aktywizacji członków, a w szczególności na integrowanie rozpraszającego się środowiska w czasie ubiegającej kadencji i wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału. W dyskusji uczestnicy WZDO zwracali uwagę na zmieniające się warunki działania Stowarzyszenia oraz na konieczność dostosowania form pracy kół i Zarządu Oddziału do warunków funkcjonowania przemysłu oraz norm regulujących działalność zakładów i instytucji, w których istnieją struktury SITPNiG. Walne Zgromadzenie udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, a następnie wybrało władze i organy Oddziału na nową kadencję. W wyniku procedury wyborczej wybrane zostały nowe władze Oddziału SITPNiG w Gorlicach na kadencję 2016 - 2020 oraz delegaci na XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG. Prezesem Oddziału na nową kadencję został wybrany ponownie Piotr Dziadzio. Na pierwszych posiedzeniu Zarząd i organy Oddziału ukonstytuował się następująco:

Piotr Dziadzio - prezes Zarządu Oddziału wybrany na nową kadencję

Zarząd Oddziału SITPNiG w Gorlicach:

 • Piotr Dziadzio – prezes Zarządu,

 • Stanisław Mitoraj – wiceprezes,

 • Miłosz Muzyka – wiceprezes,

 • Piotr Dusza – wiceprezes,

 • Andrzej Drzymała – sekretarz,

 • Zdzisława Martyka – skarbnik,

 • Jerzy Markowicz – członek,

 • Anita Dygoń – członek.

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Gorlicach:

 • Jerzy Czajka – przewodniczący,

 • Ryszard Pieniądz – z-ca przewodniczącego,

 • Wacław Borcz – sekretarz.


Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Gorlicach:

 • Stanisław Kuk – przewodniczący,

 • Jerzy Muzyka – z-ca przewodniczącego,

 • Piotr Korzec – sekretarz,


Delegatami na XXXIX WZD SITPNiG wybrano:

Piotra Dziadzio, Andrzeja Drzymałę.

Zastępcą delegata został: Miłosz Muzyka.

Delegatką do Sądeckiej Rady FSNT NOT w Nowym Sączu wybrano Krystynę Styszyńską-Nowak.

(foto archiwum Oddziału SITPNiG w Gorlicach)

84 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page