top of page

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT

W Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się IX Nadzwyczajne posiedzenie XXIV kadencji Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Obradom przewodniczyło Prezydium w składzie: Wiesław Blaschke (SITG) - przewodniczący, Bożena Wnuk (STC) - wiceprzewodnicząca i Alfred Zgoda (Rada FSNT NOT w Kielcach) - wiceprzewodniczący.

Głównym punktem posiedzenia nadzwyczajnego posiedzenia Rady było przyjęcie znowelizowanego Statutu FSNT NOT. Rada Krajowa FSNT NOT na VIII posiedzeniu w dniu 27 czerwca br., po burzliwej dyskusji nie przyjęła zaproponowanego projektu nowego Statutu Federacji. Rada podjęła wówczas decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia, poświęconego wyłącznie uzgodnieniu dyskusyjnych zapisów w projekcie, zmierzającego do ostatecznego uchwalenia nowego Statutu FSNT NOT. Jednak już w części proceduralnej posiedzenia padł wniosek o odrzucenie punktu obrad dotyczącego nowego Statutu. Członkowie Rady niemal jednomyślnie odrzucili ten wniosek i przystąpili do uzgadniania poszczególnych punktów projektu Statutu. Prawie każdy paragraf, zawierający nawet najdrobniejsze poprawki był przegłosowywany, a w końcu podjęta została uchwała, która w części wstępnej stwierdza: „Na podstawie § 14 pkt. 1 i § 28 ust. 2 Statutu FSNT NOT uchwala się, co następuje: § 1. Rada Krajowa zmienia Statut FSNT NOT w ten sposób, że uchwala nowy Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały”. Jest on zgodny ze znowelizowaną we wrześniu ubiegłego roku ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, która weszła w życie w 28 maja bieżącego roku (Dziennik Ustaw 2015, pozycja 1923). Po dwunastu latach długich, burzliwych dyskusji, z wieloma nieoczekiwanymi zwrotami, został ukształtowany Statut, który będzie w najbliższych latach podstawą działalności FSNT NOT.

Podczas obrad Rada Krajowa podjęła również decyzję w sprawie sprzedaży lokalu w Biurze ZG FSNT NOT oraz wysłuchała także informacji o aktualnej sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Rada wybrała Prezydium X Wyborczego Posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT w składzie: Wiktor Piwkowski (PZITB), Zbigniew Chachulski (PTChD) i Adam Błochowiak (Rada FSNT NOT w Poznaniu). Zgodnie z uchwałą z dnia 27 czerwca 2016 r. X posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 12 grudnia br.


(foto. archiwum SITPNiG)

13 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page