top of page

XXXIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG zakończył obrady


Zdjęcie pamiątkowe uczestników XXXIX WZD SITPNiG (fot. J. Lubaś)

Kol. prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG otwiera obrady XXXIX WZD SITPNiG (fot. S. Szafran)


W dniu 27 października 2016 r. obradował w Hotelu „SORAY” w Krakowie XXXIX WALNY ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.


Zjazd podsumował dokonania Stowarzyszenia w kadencji lat 2012 - 2016 oraz wyznaczył kierunki działań SITPNiG w następnej 4-letniej kadencji. Cztery niezwykle trudne lata minionej kadencji to okres ważnych dla Stowarzyszenia i całego środowiska naftowców i gazowników jubileuszy, ale także lata głębokich przemian politycznych i związanych z nimi zmian strategii państwa, a w tym restrukturyzacji firm naftowych i gazowniczych.

Obrady XXXIXWZD SITPNiG otworzył prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG, który zaproponował Prezydium WZD w składzie:

- prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska - przewodnicząca,

- prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy - wiceprzewodniczący,

- Paweł Stańczak - wiceprzewodniczący,

- Albin Wojnar - sekretarz,

- Andrzej Michniewski - sekretarz.

Prezydium XXXIX WZD SITPNiG: kol. kol. prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska - przewodnicząca, prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy - wiceprzewodniczący i Paweł Stańczak - wiceprzewodniczący

Po przyjęciu porządku obrad Zjazd zatwierdził zaproponowany przez ustępujący Zarząd Główny Regulamin Obrad i Ordynację Wyborczą, a następnie wybrał Komisje Zjazdowe: Mandatową i Wnioskową. Zjazd przyjął informację o składzie osobowym Komisji Wyborczej działającej na mocy postanowień Statutu SITPNiG. Zjazd uczcił chwilą ciszy pamięć kolegów zmarłych w czasie ubiegłej kadencji, w szczególności członków honorowych i innych działaczy władz naczelnych Stowarzyszenia: Zygmunta Berdysza, Ryszarda Wolwowicza, Piotra Karnkowskiego, Aleksandra Findzińskiego, Czesława Bobka, Kazimierza Głowackiego, Józefa Bielańskiego. Zjazd przyjął bez zastrzeżeń protokół z XXXVIII WZD SITPNiG, a następnie wysłuchał referatu sprawozdawczo-programowego ustępującego Zarządu Głównego SITPNiG zaprezentowanego przez prezesa prof. dr hab. inż. Stanisława Rychlickiego, w którym został przedstawiony dorobek działalności i osiągnięcia SITPNiG w minionej kadencji oraz zaproponowane zostały główne kierunki działań Stowarzyszenia w nowej kadencji. Główna Komisja Rewizyjna oceniając działalność Stowarzyszenia w ubiegłej kadencji z uznaniem odniosła się do znakomitych efektów pracy SITPNiG w minionym czteroleciu, osiągnięte mimo narastających problemów w działalności Stowarzyszenia. Wskazała na pozytywne efekty w wielu dziedzinach działalności i na konieczność poprawy niektórych sfer pracy SITPNiG. W podsumowaniu swojej oceny GKR postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za ubiegłą kadencję. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SITPNiG za kadencję lat 2012 - 2016. Ustępujący sekretarz generalny Stanisław Szafran złożył serdeczne podziękowania działaczom ustępujących władz naczelnych SITPNiG: członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także przewodniczącym i członkom organów doradczych Zarządu Głównego: komitetów naukowo-technicznych, komisji głównych, rad oraz kanclerzom i członkom kapituł. W zakończeniu swojego wystąpienia poinformował Zjazd, że Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG nadała Honorową Szpadę Zasłużonego Seniora SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisławowi Rychlickiemu – ustępującemu prezesowi SITPNiG. Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG na posiedzeniu w dniu 30 września 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu Honorowej Szpady Zasłużonego Seniora SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisławowi Rychlickiemu. Prof. Stanisław Rychlicki jest członkiem Stowarzyszenia od 1970 r. Od 1992 r. przez 6 kadencji był wiceprezesem Zarządu Głównego SITPNiG, a w minionej kadencji został wybrany na prezesa Stowarzyszenia. Aktywnie uczestniczył w kształtowaniu działalności Stowarzyszenia na wielu polach. Był współtwórcą wielu sukcesów naszej organizacji i jednym z głównych liderów jej działalności. Nadanie prof. Stanisławowi Rychlickiemu Honorowej Szpady Zasłużonego Seniora SITPNiG jest wyrazem szacunku i wysokiego uznania oraz podziękowania za wybitne osiągnięcia w wieloletniej aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W dalszej części obrad XXXIX WZD nadał w głosowaniu tajnym godność Członka Honorowego SITPNiG: prof. Marii Ciechanowskiej, Ryszardowi Cyganowi, Lucjanowi Łużeckiemu, Kazimierzowi Nowakowi, Zdzisławowi Nowakowi, Bogdanowi Pastuszce, Ewie Przedpełskiej, prof. Stanisławowi Stryczkowi, Wiesławowi Turzańskiemu, Tadeuszowi Zawilińskiemu, Tadeuszowi Zugehoerowi.

Przewodnicząca Zjazdu prof. Maria Ciechanowska - wręcza dyplom nadania godności Członka Honorowego SITPNiG Kazimierzowi Nowakowi, (fot. S. Szafran)


W wyniku procedury wyborczej wyłonione zostały władze naczelne Stowarzyszenia na nową kadencję lat 2016 – 2020. W skład Zarządu Głównego weszli: Piotr Grzegorz Woźniak, Waldemar Wójcik, Paweł Stańczak, Wiesław Prugar, Krzysztof Potera, Andrzej Soroko, Jan Lubaś, Krzysztof Knap, Włodzimierz Tomczak.

Ponadto na mocy § 23 ust. 3 pkt 3 w skład Zarządu Głównego weszli prezesi Oddziałów SITPNiG:

Mirosław Stec – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Czechowicach-Dziedzicach,

Zdzisław Nowak – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Gdańsku,

Piotr Dziadzio – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Gorlicach,

Wojciech Janocha – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Katowicach,

Dominik Staśko – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie,

Janusz Pudło – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie,

Bogusław Gutowska – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Łodzi,

Wioletta Jarecka – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Pile,

Andrzej Mikołajczak – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu,

Mieczysław Kawecki – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Sanoku,

Ryszard Ryba – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Tarnowie,

Janusz Kobylański – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Warszawie I,

Rafał Kudrewicz – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Warszawie II,

Krzysztof Grzegółka – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG we Wrocławiu,

Zbigniew Gmiński – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze.

Na mocy § 23 ust. 3 pkt 4 w skład Zarządu Głównego wchodzi przewodniczący Rady Seniorów. XXXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG wybrał na kadencję 2016 - 2020 prezesa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Piotra Grzegorza Woźniaka – prezesa Zarządu PGNiG SA. Zarząd Główny SITPNiG na swoim pierwszym posiedzeniu na wniosek prezesa Piotra Woźniaka wybrał jednogłośnie na sekretarza generalnego Piotra Dziadzio.

Główna Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: Marzena Majdzik, Jolanta Siergiej, Stanisław Nagy, Krzysztof Janas, Stanisław Józefczyk, Ryszard Filipowicz, Jarosław Adamczuk.

Na posiedzeniu konstytucyjnym przewodniczącym GKR został wybrany kol. Stanisław Józefczyk.


Główny Sąd Koleżeński wybrano w składzie: Andrzej Gonet, Kazimierz Nowak, Janina Dzięgiel-Gostek, Alicja Kaczmarczyk, Jerzy Małyska.

Na posiedzeniu konstytucyjnym przewodniczącym GSK został wybrany kol. prof. Andrzej Gonet.


Delegatami Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego do Krajowej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zostali wybrani: Kazimierz Nowak, Waldemar Wójcik.

W podsumowaniu obrad XXXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG podjął uchwałę dotyczącą działalności SITPNiG w przyszłej kadencji.


(foto. archiwum SITPNiG)

655 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page