XXXIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG zakończył obrady


Zdjęcie pamiątkowe uczestników XXXIX WZD SITPNiG (fot. J. Lubaś)

Kol. prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG otwiera obrady XXXIX WZD SITPNiG (fot. S. Szafran)


W dniu 27 października 2016 r. obradował w Hotelu „SORAY” w Krakowie XXXIX WALNY ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.


Zjazd podsumował dokonania Stowarzyszenia w kadencji lat 2012 - 2016 oraz wyznaczył kierunki działań SITPNiG w następnej 4-letniej kadencji. Cztery niezwykle trudne lata minionej kadencji to okres ważnych dla Stowarzyszenia i całego środowiska naftowców i gazowników jubileuszy, ale także lata głębokich przemian politycznych i związanych z nimi zmian strategii państwa, a w tym restrukturyzacji firm naftowych i gazowniczych.

Obrady XXXIXWZD SITPNiG otworzył prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG, który zaproponował Prezydium WZD w składzie:

- prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska - przewodnicząca,

- prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy - wiceprzewodniczący,

- Paweł Stańczak - wiceprzewodniczący,

- Albin Wojnar - sekretarz,

- Andrzej Michniewski - sekretarz.

Prezydium XXXIX WZD SITPNiG: kol. kol. prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska - przewodnicząca, prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy - wiceprzewodniczący i Paweł Stańczak - wiceprzewodniczący

Po przyjęciu porządku obrad Zjazd zatwierdził zaproponowany przez ustępujący Zarząd Główny Regulamin Obrad i Ordynację Wyborczą, a następnie wybrał Komisje Zjazdowe: Mandatową i Wnioskową. Zjazd przyjął informację o składzie osobowym Komisji Wyborczej działającej na mocy postanowień Statutu SITPNiG. Zjazd uczcił chwilą ciszy pamięć kolegów zmarłych w czasie ubiegłej kadencji, w szczególności członków honorowych i innych działaczy władz naczelnych Stowarzyszenia: Zygmunta Berdysza, Ryszarda Wolwowicza, Piotra Karnkowskiego, Aleksandra Findzińskiego, Czesława Bobka, Kazimierza Głowackiego, Józefa Bielańskiego. Zjazd przyjął bez zastrzeżeń protokół z XXXVIII WZD SITPNiG, a następnie wysłuchał referatu sprawozdawczo-programowego ustępującego Zarządu Głównego SITPNiG zaprezentowanego przez prezesa prof. dr hab. inż. Stanisława Rychlickiego, w którym został przedstawiony dorobek działalności i osiągnięcia SITPNiG w minionej kadencji oraz zaproponowane zostały główne kierunki działań Stowarzyszenia w nowej kadencji. Główna Komisja Rewizyjna oceniając działalność Stowarzyszenia w ubiegłej kadencji z uznaniem odniosła się do znakomitych efektów pracy SITPNiG w minionym czteroleciu, osiągnięte mimo narastających problemów w działalności Stowarzyszenia. Wskazała na pozytywne efekty w wielu dziedzinach działalności i na konieczność poprawy niektórych sfer pracy SITPNiG. W podsumowaniu swojej oceny GKR postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za ubiegłą kadencję. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SITPNiG za kadencję lat 2012 - 2016. Ustępujący sekretarz generalny Stanisław Szafran złożył serdeczne podziękowania działaczom ustępujących władz naczelnych SITPNiG: członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także przewodniczącym i członkom organów doradczych Zarządu Głównego: komitetów naukowo-technicznych, komisji głównych, rad oraz kanclerzom i członkom kapituł. W zakończeniu swojego wystąpienia poinformował Zjazd, że Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG nadała Honorową Szpadę Zasłużonego Seniora SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisławowi Rychlickiemu – ustępującemu prezesowi SITPNiG. Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG na posiedzeniu w dniu 30 września 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu Honorowej Szpady Zasłużonego Seniora SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisławowi Rychlickiemu. Prof. Stanisław Rychlicki jest członkiem Stowarzyszenia od 1970 r. Od 1992 r. przez 6 kadencji był wiceprezesem Zarządu Głównego SITPNiG, a w minionej kadencji został wybrany na prezesa Stowarzyszenia. Aktywnie uczestniczył w kształtowaniu działalności Stowarzyszenia na wielu polach. Był współtwórcą wielu sukcesów naszej organizacji i jednym z głównych liderów jej działalności. Nadanie prof. Stanisł